ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ 'ၾကားျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာ မွတ္စု'

ပရင့္ထုတ္ရန္

မဇၩိမသတင္းဌာန ။         ။ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ယင္းတို႔၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာတမ္းတေစာင္ ျဖစ္ေသာ `ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၾကားျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာ မွတ္စု´(ISN) ကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ထားသည္။

အဆိုပါ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာတမ္းတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္က ေနာက္ ၁၈ လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳံး ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤ ISN သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလယ္အလတ္ကာလ အကူအညီေပးေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လမ္းညႊန္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ အရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္က လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပါရန္ ျမန္မာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကမၻာ့ဘဏ္သို႔ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ပန္ၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ၃ ရပ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ေနေၾကာင္း ယင္း ISN စာတမ္းတြင္ ေရးသားထားသည္။ ယင္းတို႔မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္အမိန္႔ေပးေသာ စီးပြါးေရး စနစ္မွ ေစ်းကြက္ ေရွးရႈသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ နယ္စပ္တြင္ အႏွစ္ ၆ဝ ၾကာ
ျဖစ္ပြါးေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

“အဆိုပါ အသြင္းကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔အတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္လံုျခံဳ၍ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ စြမ္း ျမင့္မားသည့္ဘဝမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိလာေစႏိုင္ေသာ္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းတရပ္ မေအာင္ျမင္လွ်င္ အျခားလုပ္ ငန္းမ်ားကိုပါ ထိခိုက္သြားေစႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မူရွိေနသည္” ဟု ေရးသားထားသည္။

ထို႔ျပင္ “ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု (WBG) သည္ ယင္း၏အဆိုျပဳ အစီအစဥ္မ်ားကို အဆိုပါ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းရပ္ ၃ ခု ေအာင္ျမင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ျပည့္ဝသည့္ အစီအစဥ္တရပ္ ျပန္လည္ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္” ဟုလည္း ပါရွိသည္။

ISN တြင္ ေအာက္ပါ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။

ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအတြက္ မဏၰိဳင္ ၃ ရပ္

ISN သည္ ယင္း၏ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအတြက္မဏၰိဳင္ ၃ ရပ္ကို အစိုးရ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ၄ ရပ္
ျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ညီမွ်ေသာ တိုးတက္မႈ၊ အားလံုး ပါဝင္ေသာတိုးတက္မႈ ႏွင့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ စာရင္းအင္း လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ တို႔အေပၚ အေျခခံ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ယင္းမဏၰိဳင္ၾကီး ၃ ရပ္မွာ အေဆာက္အအံုမ်ား အသြင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔
ျဖစ္ၾကသည္။

မဏၰိဳင္ ၁။ အေဆာက္အအံုမ်ား အသြင္ေျပာင္းလဲေရး

ဤမဏၰိဳင္သည္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ၾကားဝင္ ဖ်န္ေျဖေပးႏိုင္ေရး၊ ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာေန
ေသာ စီးပြါးေရးကို ပဲ့ကိုင္တည့္မတ္ေပးႏိုင္ေရး ႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ထိန္းေက်ာင္း ေမာင္းႏွင္ သြားႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား အသြင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကို ေထာက္ပံ့ ကူညီသြားမည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မူဝါဒဆိုင္ရာ အၾကံေပးျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပး
ျခင္းႏွင့္ အမ်ားပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ က႑တို႔တြင္ နည္းပညာ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာ႐ုံစိုက္ ေဆာင္ ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

စီးပြါးေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးႏွင့္ စီးပြါးေရး တိုးတက္မႈအတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ တို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းတြင္
ေအာက္ပါနယ္ပယ္ ၃ ရပ္ကို အာ႐ုံစိုက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

၁။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းတြင္ အစိုးရကို ထိေရာက္ေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဦးစားေပး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္တို႔အၾကား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ဆက္စပ္ေပးႏိုင္ေရး။

၂။ အေသးစား ေငြေခ်းသူမ်ားႏွင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဘ႑ာေငြ ပိုမိုရရွိေရး အပါအဝင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့ ေပးရန္

၃။ ပုဂၢလိကပိုင္က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရးႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အားေပးကူညီရန္

ဤလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပႆနာအေျဖရွာေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံမႈကို အကဲျဖတ္ျခင္း၊ အစိုးရ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ဝန္းက်င္အေျခေနမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ (ဘ႑ာေရးက႑ႏွင့္ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းတို႔အတြက္) မူဝါဒဆိုင္ရာ အၾကံေပးျခင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

မဏၰိဳင္ ၂။ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း။

အေဆာက္အအံု အသြင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္
ျပည္သူလူထု အတြက္ အက်ဳိးရွိေစရန္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရတို အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ရွိေစရန္အတြက္ ယခု ISN က ရည္ရြယ္သည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရပ္ရြာအေျချပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ရန္လည္း ဤမဏၰိဳင္က ရည္ရြယ္သည္။ ထိုသို႔ကူညီျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡ ဒဏ္ ခံေနရေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ျပန္လည္ နာလန္ထူလာေစမည္ ျဖစ္ၿပီး (ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု ႏွင့္ အျခား အလႉရွင္မ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ကူညီသည့္အေနႏွင့္) တင္းၾကပ္ ေသာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ အကဲျဖတ္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနကို တိုက္႐ိုက္ ကူညီ
ေထာက္ပံ့ရန္လည္း ရည္ရြယ္သည္။

ဤမဏၰိဳင္၏ ဒုတိယလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အစိုးရႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ခိုင္မာေစေရးကူညီရန္ ႏွင့္ လူမႈေရးတာဝန္ခံမႈရွိေစရန္။ အစိုးရဆုိရာတြင္ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ဤမဏၰိဳင္၏ တတိယ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ က႑အမ်ားအျပား၌ ျပည္သူလူထု၏ေန႔စဥ္ ေနထိုင္မႈဘဝတြင္ လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္ျပႏိုင္ၿပီး လွ်င္ျမန္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ ရပ္ရြာ အသိုင္းအဝိုင္းက ဦးစီးျပဳလုပ္မည့္ အမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား အကူအညီေပးေရးလည္း ပါသည္။

မဏၰိဳင္ ၃။ ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း။

ISN ၏ တတိယမဏၰိဳင္မွာ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား အျပည့္အဝ ျပန္လည္ စတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အဖြဲ႔(IDA) မွ ရင္းျမစ္မ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ေၾကြးက်န္မ်ား ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အကူအညီေပးရန္လည္း ပါဝင္သည္။

ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ သိရွိနားလည္မႈ အေျခခံကို တည္ေဆာက္ရန္ စိစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ ျပႆနာအေျဖရွာမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ISN လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
ေနစဥ္ အတြင္း ဆက္လက္၍ ပိုမိုတိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အတြက္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူေရး၊ တျပည္လံုး ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ အသံုးစရိတ္မ်ား စစ္တမ္းေကာက္ ယူျခင္း လုပ္ငန္းတို႔ ပါဝင္သည္။

လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာလရွည္ၾကာစြာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရႈပ္ေထြးၿပီး လိုအပ္ခ်က္ မ်ားစြာ ရွိေနသျဖင့္ အျခားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း လက္တြဲေဖာ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ယခုအဆိုျပဳထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဤဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း လက္တြဲ
ေဖာ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းရရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုက ႏိႈ္င္းယွဥ္ခ်က္အရ အားသာခ်က္ ရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အာ႐ုံစိုက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ISN ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စုသည္ အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႔ (IMF) တို႔ အပါအဝင္ ယင္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း လက္တြဲေဖာ္မ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြား မည္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုသည္ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအပါအဝင္ တည္ဆဲ အလႉရွင္အမ်ား ပါဝင္သည့္ ယံုမွတ္အပ္ႏွံမႈ ရန္ပံုေငြမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္မည့္ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္လည္း ေထာက္ပံ့
ေပးကမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အႏၲရာယ္မ်ား။

လက္ရွိအစိုးရ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကာလ ရွည္ၾကာစြာတည္ရွိေနေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါသည့္ အခြင့္ အလမ္းေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို အခြင့္အလမ္းေကာင္းကို အရအမိ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကူညီရန္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုက သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေျခလွမ္းႏွင့္ အတိုင္းအတာကလည္း အႏၲရာယ္ရွိေနပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပံုေသရွိေနသည့္ အထင္ကရ အႏၲရာယ္မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံအဆင့္ အႏၲရာယ္ ၅ ရပ္ကို ISN က ရွာေဖြသတ္မွတ္ထားပါသည္။

၁။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား အလြယ္တကူ ပ်က္စီးသြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္။ အဓိက ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္။

-       ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကို တဦးခ်င္းမွ အေဆာက္အအံုမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကူညီရန္

၂။ ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြါးလာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္။ လူမႈေရး တင္းမာမႈမ်ား တိုးပြါးလာၿပီး ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား
ေပၚထြက္လာျခင္း အပါအဝင္။

-ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လူမႈေရး ေပါင္းစည္းမႈကို ေထာက္ပံ့ကူညီရန္

၃။ အလႉရွင္မ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ညွိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ မရွိျခင္း အပါအဝင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ဝန္းက်င္ မေရရာျခင္း။

- ေျဖးညွင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တေျဖးေျဖး တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္။ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ႏွင့္ ယံုမွတ္အပ္ႏွံမႈ ရန္ပံုေငြ ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလႉရွင္ လက္တြဲေဖာ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး။

၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အမီလိုက္ရန္ အခ်ိန္ယူရဦးမည့္ အားေလ်ာ္စြာ အစိုးရအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလြန္အက်ဴး ထားျခင္းမွ မခ်င့္မရဲမေက်နပ္စိတ္မ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္။

- ဆက္သြယ္ညွိႏိႈ္င္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ေပၚတြင္သာ တက္တက္ၾကြၾကြ အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ကိုင္ေစျခင္း။

၅။ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ရွိေနသည့္ မိမိ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို မၾကည့္ဘဲ အစိုးရ၏ အလွမ္းက်ယ္ အလယ္လပ္မႈ
ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း လြန္ကၽြံမႈမ်ား။

- မက္ခ႐ိုစီးပြါးေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးက႑လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္ကာ အၾကပ္ အတည္းေျဖရွင္းမႈ စြမ္းေဆာင္ ရည္ႏွင့္ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ေလ့လာေစာင့္ၾကည္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီျဖည့္ ဆည္းေပးရန္။