ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပရာ ေဒသမ်ား

ပရင့္ထုတ္ရန္

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပရာ ေဒသမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၆

ျပည္ေထာင္စုေရးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၉၉/၂ဝ၁ဝ)ကုိ ယေန႔ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလုိက္သည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတုိငးျဖစ္သည္ -

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

ေနျပည္ေတာ္

ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၉၉/၂ဝ၁ဝ)

၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၈ရက္ (၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ရက္)

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းမျပဳမည့္ နယ္ေျမမ်ားစာရင္း

၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ ပါတီစုံဒီမုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လတ္လြပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ အေျခအေနမရိွသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာငစု ေရြးေကာက္ပဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒပုဒမ ၈(စ)အရ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္-

အမွတ္ စဥ္ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု
ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁။ စန္ပုိင္ေက်းရာအုပ္စု ၂။ေဖာ့ေဒါ့ေက်းရြာအုပ္စု
အင္ဂ်န္းယန္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁။ အင္ဖ်င္ဂါး ေက်းရာအုပ္စု ၂။ဖုန္ဂန္ေက်းရာအုပ္စု ၃။ အင္ဒုံးယန္ ေက်းရာအုပ္စု ၄။ ဆြမ္ေဖာင္း ေက်းရာအုပ္စု ၅။ ဂ်ိနမာယန္ ေက်းရြာအုပ္စု ၆။ ပင္ေလာင္ ေက်းရြာအု္ပစု ၇။ မထြမ္ေက်းရြာအုပ္စု ၈။ ရွဂရီဘမ္ ေက်းရြာအုပ္စု ၉။ အင္ဂြမ္းလ ေက်းရြာအုပ္စု ၁ဝ။ ကထန္တူ ၁၁။ ကေဒါ့ဇြမေ္ဖာ္ေက်းရြာအုပ္စု ၁၂။ အင္ေပါက္ခ်က္ေက်းရြာအုပ္စု ၁၃။ ကက်ီးထူေက်းရြာအုပ္စု ၁၄။ လဇီးဂြမ္ရန္လာေက်းရြာအုပ္စု ၁၅။ လဝါ့ယန္ေက်းရြာအုပ္စု။
ေဆာ့ေလာ္ ၿမဳိ႕နယ္ ၁။ ရွင္ဆယ္ေက်းရြာအုပ္စု ၂။ ေလာင္လန္ေက်းရြာအုပ္စု ၃။ ေဂါ့ေမာေက်းရြာအုပ္စု ၄။ ဇန္ယူေက်းရြာအုပ္စု ၅။ ဝျမစ္ေက်း ရြာအုပ္စု။
ခ်ီေဖြ
ၿမိဳ႕နယ္
ေလာင္ဖမ့္ေက်းရြာအုပ္စု။
တႏုိင္း
ၿမဳိ႕နယ္
ေအာင္လြတ္ေက်းရြာအုပ္စု။
ဆြမ္ပရာဘြမ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁။ ထိန္နန္ေက်းရြာအုပ္စု ၂။ ကြမ္ဝမ္ေက်းရြာအုပ္စု ၃။ အင္ဒိန္ဒိန္ဆာ ေက်းရြာအုပ္စု ၄။ ရွကြၽမ္ေက်းရြာအုပ္စု ၅။ ဝါ့ေဖာင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၆။လုံတန္ေက်းရြာအုပ္စု ၇။ နိမၼာေက်းရြာ အုပ္စု ၈။ အင္ဒိန္ေကာ့နန္ေက်းရြာအုပ္စု ၉။ ဆန္ထူေက်းရြာအုပ္စု ၁ဝ။ အင္ဂန္အူမား ေက်းရြာအုပ္စု ၁။ လထြန္ကေထာင္ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၂။ လုံဝမ္ေက်းရြာအုပ္စု ၁၃။ ဂ်ာထုံအူမားေက်းရြာ အုပ္စု ၁၄။ အင္ခုိင္ေက်းရြာအုပ္စု ၁၅။ ခင္ေဒါင္ေက်းရြာအုပ္စု။
မန္စီၿမိဳ႕နယ္ ၁။ ေဂ်စြမ္းေက်းရြာအုပ္စု ၂။ လေဂ်ာင္ေက်းရြာအုပ္စု ၃။ အူရာဘြမ္း ေက်းရြာအုပ္စု ၄။ တေမာ္ေက်းရြာအုပ္စု ၅။ လခြမ္းယာမာ ေက်းရြာအုပ္စု ၆။ ဇိန္ေရာင္ေက်းရြာအုပ္စု ၇။ ဒြမ္ဘြတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ၈။ အင္ဘာပါ ေက်းရြာအုပ္စု ၉။ ဝုိင္ေဒၚမန္ဘန္(မန္ဘန္ဘြမ္း)ေက်းရြာအုပ္စု ၁ဝ။ ခနားပါေက်းရြာ အုပ္စု ၁၁။ ဆဒုံးေက်းရြာအုပ္စု ၁၂။ မုင္ဘတ္ေက်းရြာအုပ္စု ၁၃။ တုန္ဟုန္းေက်းရြာအုပ္စု ၁၄။ ဒန္ဆန္း(ဒန္ဆန္းပါ) ေက်းရြာအုပ္စု ၁၅။ ေဇာဘုံထိနႏုေက်းရြာအုပ္စု ၁၆။ ဘန္ေဝၚထိနႏ ုေက်းရြာ အုပ္စု ၁၇။ အူလန္ပါေက်းရြာအုပ္စု။
မုိးေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁။စိန္လုံကဂ်ီေက်းရြာအုပ္စု ၂။ ကလဲခ်က္ေက်းရြာအုပ္စု ၃။ မံေမာေ္ကာင္ေက်းရြာအုပ္စု ၄။ ဘေလာင္ေကာင္ေက်းရြာအုပ္စု ၅။ ဘြမ္ကေထာင္ေက်းရြာအုပ္စု ၆။ ကြမ္းရွီး(ပြမ္းရွီ)ေက်းရြာအုပ္စု ၇။ ပရန္ေငါန္ေက်းရြာအုပ္စု ၈။ ဘြမ္ေတာန္ေက်းရြာအုပ္စု ၉။ ေလာ့ခြမ္ေက်းရြာအုပ္စု။
ေရကူၿမဳိ႕နယ္ ၁။ပန္ခြန္ယန္ေက်းရြာအုပ္စု၂။ ခါ့ေဖာက္ေက်းရြာအုပ္စု ၃။ ခါ့ဘေရာင္ေက်းရြာအုပ္စု။


(ပုံ)သိန္းစိုး
ဥကၠ႒
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္