မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပရာ ေဒသမ်ား

ပရင့္ထုတ္ရန္

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပရာ ေဒသမ်ား

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁ဝ၂/၂ဝ၁ဝ)

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

ေနျပည္ေတာ္

ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁ဝ၂/၂ဝ၁ဝ)

၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၈ရက္ (၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ရက္)

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းမျပဳမည့္ နယ္ေျမမ်ားစာရင္း

၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အေျခအေနမရွိသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈(စ) အရ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္ -

အမွတ္စဥ္ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု
ဘီလင္းၿမိဳ႕နယ္ ၁။ ၾကိဳးဝိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂။ ဝင္းတာပန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃။ ေတာေနာခီး ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၄။ မဲနသံေက်းရြာအုပ္စု၊ ၅။ က်ခတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ၆။အစူးေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စု။
က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ၁။ မာလာဖူးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂။ ပီတိေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃။ ဝါးဘိုးေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စု။(ပုံ) သိန္းစိုး

ဥကၠ႒

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

(၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း)