ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပရာ ေဒသမ်ား

ပရင့္ထုတ္ရန္

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပရာ ေဒသမ်ား

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

ေနျပည္ေတာ္

ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁ဝ၁/၂ဝ၁ဝ)

၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၈ရက္

(၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ရက္)

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းမျပဳမည့္ နယ္ေျမမ်ားစာရင္း

၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔၌ က်င္းပမည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နယ္ေျမမ်ားတြင္လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အေျခအေနမရွိသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈(စ) အရ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္ -


အမွတ္ စဥ္ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ / ေက်းရြာအုပ္စု
ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ၁။က်ဳံမသြယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂။ ေကာ္ဟဲေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃။ က်ဳံေထာ္ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၄။တေကာင္ဘိုး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၅။ တံတားဦးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၆။ တေဂးေလာင္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၇။ ပ်ဥ္းမပင္ဆိပ္ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၈။ မီးဇိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ၉။ မဲသန ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁ဝ။ဟတၱလိုက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၁။ အီဟယ္ေက်းရြာ အုပ္စု။
လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ ၁။ ႏြဲ႕ပညာေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂။ မဲေလာခီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃။ ေစာေလာေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၄။ ရင္းဘိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ၅။ ေရတံခြန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၆။ မဲလေရာ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၇။ ထသိန္ၾကိဳးဝိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ၈။ တာကရားေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၉။ မဲပရေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁ဝ။ တာလယ္ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၁၁။ ဝင္းေစာေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၁၂။ ေလာ္ေကာ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၃။ မိေက်ာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၄။ သမို ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၅။ပထလာပ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၆။ ပိုးပေလေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၇။မဲသမူေက်းရြာ အုပ္စု။
ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ ၁။မေထာေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂။ ေခါပုတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃။ ပန္ဟိုက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၄။ဘြားဒိုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၅။ ပ်ဥ္းမေက်းရြာအုပ္စု၊ ၆။ ေတမူးဒိုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၇။ေကာ့လူဒိုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၈။ဘဲေစာေလာ္ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၉။ ထီးေဘာခီး ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၁ဝ။ မင္းနန္းႏြယ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၁။ နန္းခူခီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၂။မဲဝိုင္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၁၃။ေက်ာက္ေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၄။ ဆင္စြယ္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၁၅။ ေဒးဝါး (နတ္ေက်ာက္) ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၆။ ေရႊဖလားက် ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၇။ မဲပလိေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၁၈။ ကြင္းဒလ(ေရပူ) ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၁၉။ ပုဇြန္ေျမာင္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂ဝ။ ေဒါမြဲ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၁။ ျမင္းတေျပး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၂။ မဲတူခီး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၃။ လဂြန္းပ်ဳိေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၄။ မေလးေက်ာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၅။ ဝင္းေမာင္း (သရက္ပင္ဆိပ္) ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၆။ မဲခ်ဳံဝေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၂၇။ကြမ္းဖင္ဝ ေက်းရြာ အုပ္စု။
သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၁။ဒါဝါေလာ္ခ်ီေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂။လိပ္ျပာၾကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃။လိပ္ျပာကေလး ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၄။ ေမာင္ႏြဲ႕ၾကီး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၅။ ခံုတိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၆။စီပင္ ကေလး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၇။ ကြၽဲျဖဴေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၈။ ႐ိႈးခို ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၉။လယ္ခိုဒိုးခို ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁ဝ။ လယ္ခိုဒိုးကားေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၁။ စပါးက်ီ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၂။ ေျပာင္သိုေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၃။ ေက်ာက္ပံုေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၁၄။ေရသိုးၾကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၅။ ဟိုေသာပလို ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၆။ မဲတင္းတိမ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၇။ ေရတံခြန္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၈။ ေက်ာက္ဖ်ာေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၉။ ေခ်ာင္းမငယ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂ဝ။ဇင္းတိုင္ၾကီး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၁။ေမာင္းတိုင္ၾကီး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၂။ စီတဲဒိုး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၃။ ဟိုးခ်ီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၄။ သလိုဘြာေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၅။ဘိုခါေလးခိုေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၆။ ထီးသာေစာ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၇။ ေငြေတာင္ (ေအာက္) ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၈။ရွမ္းလယ္ျပင္ၾကီး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၉။ မင္းလမ္းေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃ဝ။သာမိတိုက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃၁။ ေက်ာက္ၾကီးေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃၂။ခ်ီးသူေစာ(ေအာက္)ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃၃။ေတာပုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃၄။ေမာင္ေက်ာ္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၃၅။ေမာင္ဘေလာက္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃၆။ခမာဒီဖိုလီ ေက်းရြာအုပ္စု။
ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ ၁။ တာအုပ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂။ မဲကုလားေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃။ တီဘဲလယ္(ေကာ္ခီး) ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၄။မိဖားေက်းရြာ အုပ္စု။
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၁။ ေဟာင္သေရာေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂။ အံဖၾကီးေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၃။ စကၠဝတ္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၄။ ေဒါက္ပလန္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၅။ ေနာင္ကိုင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ၆။ဝင္းက ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၇။ ထီဟူးသံေက်းရြာအုပ္စု၊ ၈။ တရိတေခါင္း ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၉။ သျပဳ (ကေမာ့ပိ) ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁ဝ။ ဖားပုတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၁။အီဘိုင္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၂။ခရင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၃။ သမိန္ဒြတ္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၁၄။ အံေကာင္ ေက်းရြာအုပ္စု။
ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၿမိဳ႕နယ္ ၁။ ကေမာ့ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂။ အကေလာေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃။ ဒါလီေက်းရြာအုပ္စု၊ ၄။နတ္ေခ်ာင္းကန္းနား ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၅။ ဓႏိုးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၆။ ကြမ္ကေသာင္ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၇။ ဆိပ္ကေလးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၈။ ခလယ္ေစာ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၉။ေခြးသိုးဆိပ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁ဝ။ဝင္းေရာ္ ဆိပ္ၾကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၁။ေတာင္ဒီး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၂။ တံခြန္တိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၃။ ခလယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၄။ထိဆံု ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၅။ကြၽန္းေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၆။လႊတ္ရွမ္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၇။ အနန္းကြင္းေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၁၈။ ေက်ာက္ဘီလူး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၁၉။ဝင္းခန ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၂ဝ။ ဖားျပေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၁။က်ဳံခဝန္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၂။ ေရႊေတာင္ဘို ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၃။ နတ္ေခ်ာင္း အလယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၄။ရေသ့ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၂၅။ကစပ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၆။ ကိုးမားေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၂၇။ ခုဒံုေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၈။အစြန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ၂၉။ လန္းဖားေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃ဝ။ေကာ့ဆိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃၁။သဃၤန္းပင္ဆိပ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃၂။ပိုင္ကလာဒံု ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃၃။ ကြင္းကေလး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃၄။ ေမာ္ခဲခီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃၅။ သာကထေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃၆။ ထီဝ ကလူးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃၇။မိနအေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃၈။ ဖာကြီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၃၉။အဇင္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၄ဝ။ ခြိကလံုေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၄၁။ေတာင္ကေလး ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ၄၂။ခြာေဟးေက်းရြာအုပ္စု၊ ၄၃။လယ္ေတာၾကီး ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၄၄။ ကေမာ့သဲ(ဝင္းလံု) ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၄၅။ေတာင္ဝိုင္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၄၆။ ေနာင္တခို ေက်းရြာ အုပ္စု။


(ပုံ) သိန္းစိုး

ဥကၠ႒

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္