www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
ၾကာသပေတး, ၂၃ ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၀

Mizzima Burmese

Home > အထူးက႑ > ျမန္မာျပည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေၾကးနန္းမ်ား > ေဇာ္ေဇာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ သတင္းမ်ား

ေဇာ္ေဇာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ သတင္းမ်ား

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

Reference ID Created Released Classification Origin
09RANGOON378 2009-06-19 05:05 2010-12-06 15:03 CONFIDENTIAL Embassy Rangoon

VZCZCXRO3931
OO RUEHCHI RUEHDT RUEHHM RUEHNH
DE RUEHGO #0378/01 1700706
ZNY CCCCC ZZH
O 190706Z JUN 09
FM AMEMBASSY RANGOON
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 9139
INFO RUCNASE/ASEAN MEMBER COLLECTIVE
RUEHBK/AMEMBASSY BANGKOK 2975
RUEHBJ/AMEMBASSY BEIJING 2332
RUEHBY/AMEMBASSY CANBERRA 2076
RUEHKA/AMEMBASSY DHAKA 5253
RUEHLO/AMEMBASSY LONDON 2177
RUEHNE/AMEMBASSY NEW DELHI 5550
RUEHUL/AMEMBASSY SEOUL 9146
RUEHTC/AMEMBASSY THE HAGUE 0807
RUEHKO/AMEMBASSY TOKYO 6724
RUEHCN/AMCONSUL CHENGDU 1843
RUEHCHI/AMCONSUL CHIANG MAI 2221
RUEHCI/AMCONSUL KOLKATA 0691
RHHMUNA/CDR USPACOM HONOLULU HI
RUEKJCS/JOINT STAFF WASHDC
RUCNDT/USMISSION USUN NEW YORK 2527
RUEHGV/USMISSION GENEVA 4533
RUEATRS/DEPT OF TREASURY WASHDC
RUEKJCS/DIA WASHDC
RUEAIIA/CIA WASHDC
RHEHNSC/NSC WASHDC
RUEKJCS/SECDEF WASHDC
C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 02 RANGOON 000378

SIPDIS

STATE FOR EAP/MLS, INR/EAP, EEB/TFS
PACOM FOR FPA
TREASURY FOR OASIA, OFAC

EO 12958 DECL: 06/19/2019
TAGS ECON, EFIN, ETRD, PREL, PINR, BM

SUBJECT: BURMA: UPDATE ON CRONY ZAW ZAW’S ACTIVITIES
REF: A. 07 RANGOON 1107  B. RANGOON 298  C. RANGOON 355  D. RANGOON 330
RANGOON 00000378 001.4 OF 004

Classified By: Economic Officer Samantha A. Carl-Yoder for Reasons 1.4 (b and d).

အေၾကာင္းအရာ။     ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ - (စစ္အစိုးရ) အေပါင္းပါ ေဇာ္ေဇာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ သတင္းမ်ား
(၂ဝဝ၉) ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၆) ရက္။

လွ်ဳိ႔႔ဝွက္မွတ္တမ္း ျဖည့္သြင္းသူ - စီးပြားေရးအရာရွိ ဆမန္သာ ေအ ကားလ္-ယိုဒါ (Samatha A. Carl-Yoder) for Reasons 1.4 (b and d)

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
-------
(၁) စစ္အစိုးရ၏ အေပါင္းအပါတဦးျဖစ္သူ ေဇာ္ေဇာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သူ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔လ်က္ရွိသည္။ ေဇာ္ေဇာ္သည္ မက္စ္ ျမန္မာကုမၸဏီစု (Max Myanmar Group of Companies) အျပင္ အေဖ်ာ္ယမကာ ပုလင္းသြပ္ ကုမၸဏီ၊ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ တ႐ုံ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီတခု၊ ဖားကန္႔ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း တတြင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ ရွိ ရာဘာၿခံတၿခံႏွင့္ ေၾကးစား ေဘာလံုးသင္း တသင္းတို႔ကိုလည္း ပိုင္ထားသည္။ ရန္ကုန္ရွိ သံ႐ုံးက ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏွီး မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေရး႐ုံး (OFAC) ၏ ဒဏ္ခတ္မည့္ စာရင္းတြင္ ေဇာ္ေဇာ္၏ ေနာက္တိုး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထိုကုမၸဏီမ်ား၏ ထိပ္တန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား (စာပိုဒ္ ၅ တြင္ ေဖၚျပထားသည္) ကို ထည့္သြင္းရန္ အၾကံျပဳထားသည္။ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၿပီးဆံုး)

ေနာက္တိုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
--------------
(၂) ေဇာ္ေဇာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အစိုးရ၏ ေနာက္တက္လာေသာ အေပါင္းပါမ်ားအနက္ တဦးျဖစ္ၿပီး သူ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႔လ်က္ရွိသည္။ သူ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးွႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းကို ၾကီးၾကပ္ေသာ မက္စ္ ျမန္မာကုမၸဏီစုကုိ ဘ႑ာေရးဌာန၏ ဒဏ္ခတ္မႈစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းၿပီးျဖစ္သည္ (ရည္ညႊန္းခ်က္ -က)။ ေဇာ္ေဇာ္သည္ ျပည္တြင္းသံုးအတြက္ မက္စ္ကိုလာ အပါအဝင္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ ပင္းယ ထုတ္လုပ္ ေရးကုမၸဏီ လီမိတက္ကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္။ ပင္းယ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ သည္ က်ပ္ေငြ(၁၂. ၅) သန္း (၁၉၉၈ က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁, ဝဝဝ ေဒၚလာ) ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အလုပ္သမား (၇ဝ) ေက်ာ္ကို ခန္႔ထားသည္။ ပင္းယ ထုတ္လုပ္ ေရး ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနခြဲေပါင္း (၁၃) ခုရွိသည္။

ေဇာ္ေဇာ္သည္ မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီ၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာ သူ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔ေနေၾကာင္း၊ ၎ တိုးခ်ဲ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာရွေလဆိပ္ စီမံကိန္းအတြက္ စတီဗင္ေလာထံ ဘိလပ္ေျမသြင္းရန္ဟု ၾကားသိရေသာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ (ရည္ညႊန္းခ်က္ -ခ)၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကြန္ကရစ္အုတ္ စက္႐ုံ၊ ဖားကန္႔ရွိ ေက်ာက္စိမ္း တြင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ရာဘာၿခံတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း သံ႐ုံး၏ စီးပြားေရး အဆက္အသြယ္ (----) က အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္ (---) ၏ သတင္းေပးခ်က္အရ ေဇာ္ေဇာ္သည္ သတၱဳတြင္းဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လံုးခင္း ေက်ာက္စိမ္းတြင္းကို လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီကပင္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း အတြက္ ဖားကန္႔မွာ ေနာက္ထပ္ေျမ ဧက (၅ဝ) ကို ရထားေၾကာင္း သိရသည္။ ေဇာ္ေဇာ္သည္ ၂ဝဝ၉ မတ္လက အစိုးရ၏ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ပြဲမွာ ေက်ာက္စိမ္းအေျမာက္အမ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ (သတင္းေပးသူ အမည္ကို ျဖဳတ္ထားသည္)။     

(၄ ) ေဇာ္ေဇာ္သည္ ယခုေလာေလာဆယ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဝင္ ေၾကးစားေဘာလံုးအသင္း တသင္းျဖစ္ေသာ ဒယ္လ္တာယူႏိုက္တက္ အသင္း၏ ပိုင္ရွင္လည္း ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉး ၾကီး သန္းေရႊ၏ေျမးကို အသင္းမွာကစားရန္ ငွားထားသည္ဟု အဆက္အသြယ္မ်ားက အတည္ျပဳသည္ (ရည္ညႊန္း ခ်က္ -ဃ)။ ေဇာ္ေဇာ္သည္ ဒယ္လ္တာ ယူႏိုက္တက္အသင္း၏ ဌာေနျဖစ္လာမည့္ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဘာလံုးကြင္း အားကစား႐ုံ အသစ္တ႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္လည္း စီမံကိန္း စတင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁) ဘီလ်ံေက်ာ္ေက်ာ္ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၁ တြင္အၿပီး တည္ေဆာက္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း (---) ႏွင့္ (---) တို႔က ခန္႔မွန္းၾကသည္။

(၅) ေအာက္ပါတို႔သည္ ေဇာ္ေဇာ္ပိုင္ ေနာက္တိုး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္
-- ဒယ္လ္တာ ယူႏိုက္တက္ ေဘာလံုးအသင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႔။ အမည္ပါ ပိုင္ရွင္- ဦးေဇာ္ဝင္းရွိန္၊ ဧရာ ဟသၤာ ကုမၸဏီ လီမိတက္ ပိုင္ရွင္။
-- လံုးခင္း ေက်ာက္စိမ္းတြင္း၊ ဖားကန္႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။
-- မက္စ္ျမန္မာ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ၊ ေတာင္ဖီလာ ထံုးေက်ာက္တြင္း အနီး၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႔နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
-- မက္စ္ျမန္မာ ကြန္ကရစ္အုတ္စက္႐ုံ၊ ေနျပည္ေတာ္။
-- မက္စ္ျမန္မာ ရာဘာၿခံ၊ ဘီးလင္း၊ မြန္ျပည္နယ္။
-- ပင္းယ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ လီမိတက္ ဗန္းေမာ္ အတြင္းဝန္ လမ္း၊ စက္မႈဇံု (၃)၊ လႈိင္သာယာ၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္း- ၉၅-၁-၆၈၁-၇၄၅။ ၉၅-၁-၆၈၅-၇၅။  ဖက္စ္ - ၉၅-၁-၆၈ဝ-၆၆၉။ မန္ေနဂ်ာခ်ဳပ္ ဦး ၾကည္လြင္ (ေခၚ) ဦးၾကံခင္း။ 

သံ႐ုံး၏ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္
-----------------
(၆) ေဇာ္ေဇာ္သည္ စစ္အစိုးရကို မ်က္ႏွာလို မ်က္ႏွာရလုပ္ရန္ ၾကိဳးစားေနၿပီး အစိုးရအဆက္အသြယ္ျဖင့္ သူ၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေနေသာ အလယ္အလတ္အဆင့္ အေပါင္းပါတဦးျဖစ္သည္။ ၎၏ မိသားစုႏွင့္တကြ ၎၏ ကုမၸဏီ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏွီးမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေရး႐ုံး (OFAC) ၏ ပစ္မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ခတ္စာရင္းတြင္ ပါၿပီး ျဖစ္သည္။ (OFAC) အေနႏွင့္ အထက္ေဖၚျပပါ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထိပ္တန္းမန္ေန ဂ်ာတို႔ကိုလည္း စစ္အစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီ ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ရပ္မ်ား အက္ဥပေဒ (JADE Act) အရ အေရးယူေပးပါရန္ ရန္ကုန္သံ႐ုံးက အၾကံျပဳတင္ျပသည္။

(၆) ျမန္မာအစိုးရသည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ၿပီးေနာက္တြင္ အသံုးစားရိတ္ ၾကီးၾကီး ျပထားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ ကို ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။ ၎၏ ႏွစ္စဥ္ စုစုေပါင္း လိုေငြသည္ ေရးဆြဲထားေသာ တရားဝင္ဘတ္ဂ်က္ထက္ မ်ားစြာပို သည္။ သာဓကအားျဖင့္ (၂ဝဝ၈-ဝ၉)ဘ႑ာေရးႏွစ္ သံုးေငြသည္ ဘတ္ဂ်က္ထက္ က်ပ္ေငြ (၇၄၃. ၉)ဘီလ်ံ(လက္ရွိ ေပါက္ေစ်း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၄၃ ဘီလ်ံ) ပိုေနၿပီး စုစုေပါင္း သံုးေငြသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ၁၅ ရာႏႈန္းပိုသည္။

(၇) “အစိုးရ”သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ား၌ အပိုသံုးေငြ ခြင့္ျပဳခ်က္ အမ်ားဆံုး (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၂ သန္း) ရရွိခဲ့ၿပီး ၎ ပမာဏသည္ (၂ဝဝ၈-ဝ၉) ဘ႑ာေရးႏွစ္ အပိုသံုးေငြ၏ ထက္ဝက္နီးပါးရွိသည္။ ေငြမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ အျခားအေျခခံအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သံုးစြဲသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းရွင္တဦးကေျပာျပခဲ့သည္။ အစုိးရပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳေငြအမ်ားဆံုးရရွိသည္။ က်ပ္ေငြ (၁၈၅) ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၅ သန္း)ရရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္၏ ၆၅ ရာႏႈန္း တိုးသြားခဲ့သည္။  ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက က်ပ္ေငြ (၉) ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ သန္း) တိုး၍ ရရွိခဲ့ၿပီး ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာနက က်ပ္ေငြ (၅၃) ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၃ သန္း) တိုး၍ ရရွိခဲ့သည္။ ဆိုင္ကလံုး မုန္တိုင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ဝန္ၾကီးဌာနအတြက္ က်ပ္ေငြ (၇၇)ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၇ သန္း) တိုး၍ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း ဝန္ၾကီးဌာနကိုမူ က်ပ္ေငြ (၄၄) ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၄ သန္း) တိုးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အခြန္ေတာ္ဝင္ေငြ ရရွိမႈနည္းျခင္း
---------------------
(၈) လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔၏ ပုဒ္မ (၄) ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အခြန္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္သြားရန္ႏွင့္ လိုလွ်င္ လိုသလို အခြန္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ေပးေနမႈမ်ားကို ျပဳျပင္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ အရာရွိမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ အဓိက အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အခြန္ေကာက္ခံေရး အားနည္းခ်က္၊ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးရမႈမ်ား၊ အစိုးရ၏ အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့ သံုးစြဲမႈ၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ဝင္ေငြမရႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္ ျပႆနာတို႔ကို ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္မွာ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ တခုျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္း ျပန္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ၎၏ အခြန္ေကာက္ခံေရးစနစ္ကို ၂ဝဝ၈ အတြင္း မျပဳျပင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သို႔ျဖစ္၍ (၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ) ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္းမွာ အခြန္ ဘ႑ာဝင္ေငြ ၂၇ ရာႏႈန္းတိုးရမည္ဟူေသာ အစိုးရ၏ ၾကိဳတင္တြက္ကိန္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရး အဆက္အသြယ္မ်ားက ဆိုပါသည္။

(၉) လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ဝင္ေငြခြန္ကို ပိုမိုတိက်စြာေကာက္ခံျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ မူလ ကုန္ၾကမ္းအေပၚမူတည္လ်က္ ရာျဖတ္ႏႈန္းကို က်ပ္ (၄ဝဝ)၊(၁)ေဒၚလာမွေန၍ က်ပ္(၈ဝဝ)၊ (၁၂ဝဝ)က်ပ္အထိ တိုးျမႇင့္ျခင္းအားျဖင့္ အခြန္ေတာ္ဝင္ေငြတိုးလာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ဤသို႔ ရာျဖတ္ႏႈန္းကို တိုးျမႇင့္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲေနေသာ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားကို ညွိယူရန္ ၾကိဳးပမ္းသည့္ သေဘာျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နဂိုမူလကတည္းက ရႈပ္ေထြးေနေသာ တရားမဝင္ ေငြလဲစနစ္ကို ပို၍ ရႈပ္ေထြးသြားေစသည္ဟု ျမန္မာအစိုးရအရာရွိမ်ားက အလြတ္သေဘာ ေျပာျပၾကသည္။

(၁ဝ) (၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ) ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရဆိုလွ်င္ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစု သည္ အရႈံးႏွင့္ စခန္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။ အျမတ္ၾကီးၾကီးရမည္ဟု ယူဆရေသာ သယံဇာတ ထုတ္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပင္လွ်င္ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အသားတင္ အရႈံးသည္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ က်ပ္ေငြ (၄၈၄) ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၈၄ သန္း)ရွိလိမ့္မည္ (သို႔ရာတြင္ ဤခန္႔မွန္းခ်က္သည္ အလြန္နိမ့္ေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္)ဟု ၾကိဳတြက္၍ ရသည္။ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ (၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြ (၆ဝ၁) သန္း အရႈံးျပခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ မူလက ခန္႔မွန္းထားေသာ အရႈံး က်ပ္ေငြ သန္း(၄၅ဝ) ထက္ မ်ားစြာပိုေနပါသည္။ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာ ဘတ္ဂ်က္စာရင္း ဇယားမ်ားအရ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားသည္ (၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈) ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြ သန္း(၈ဝဝ)၊ (၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ေငြ (၄၃၆) သန္းႏွင့္ (၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ေငြ (၅၄၉)သန္း အရႈံးေပၚခဲ့သည္။

(၁၁) ရာထူးအဆင့္တိုင္းမွာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈရွိေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပႆနာတခုအျဖစ္ ရွိေနၿပီး အစိုးရ၏ အခြန္ေငြ ေကာက္ခံႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို ထိခိုက္ေနေစရွိသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္မ်ား၏ ေျပာျပ ခ်က္အရဆိုလွ်င္ အစိုးရသည္ ၂ဝဝ၆ အတြင္းက မသမာေသာ အေကာက္ခြန္ အရာရွိမ်ားကို ႏွိမ္နင္း အေရးယူမႈ မ်ားလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း နယ္စပ္မ်ား၌ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ား ဆက္လက္၍ ရွိၿမဲရွိေနသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မီတီတို႔ အပါအဝင္ အစိုးရ၏ အျခား ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲမွာလည္း ထူေျပာေနသည္။

ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္
-------------
ထုတ္ေဝထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၌ ျမန္မာအစိုးရက ၎၏ ရန္ပံုေငြမ်ားကို မည္သို႔ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပး မည္ ဟူေသာ ေယဘုယ် လမ္းညႊန္ခ်က္ ေပးထားေသာ္လည္း (ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေလာက္စရာမရွိသျဖင့္) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို အတိအက် ပံုေဖၚၾကည့္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ ေခ်။ ဤသို႔ျပႆနာ ရွိေနရသည့္အထဲ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ သံုးစြဲေရးမူ ဟူ၍ မရွိဘဲ မိမိတို႔ မ်က္ႏွာသာေပး ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို သတ္မွတ္ခြဲေဝေပးကာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ အေလးထားျခင္း မရွိၾကသျဖင့္ ဤျပႆနာသည္ ပို၍ ဆိုးသြားေလသည္။ ျမန္မာအစိုးရက ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ထုတ္ေဖၚေၾကညာထားေသာ္လည္း အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့ သံုးစြဲမႈ၊ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရႈံးေပၚမႈႏွင့္ အခြန္စနစ္ ျပဳျပင္ေရး မရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ အပံုၾကီး ပို၍ တိုးလာစရာ ရွိသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ အနာဂတ္သည္  ဆိုးရြားေနဆဲပင္ ရွိသည္။

ဒင္းဂါး 
stimgesafsdafsrs
pp
HLs

ေၾကာ္ျငာ

Confronting-Democratic-Modernity-in-Military-ruled-Burma-1s
rogue-agent-announcement

အျခား ေၾကးနန္းမ်ား

 1. ဝီကီလိခ္ေျပာတဲ့ အိႏၵိယ-ျမန္မာ
 2. ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ခ႐ုိနီမ်ားကိုယ္ေရး သံ႐ုံးမွ မွတ္တမ္းတင္
 3. ေဒၚစု အိုင္ဒီယာေဟာင္းေတြပဲ စြဲေနဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊတိုင္
 4. ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား လာဘ္စားပံု ဝီကီလိခ္တြင္ပါရွိ
 5. နာဂစ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ လူဦးေရ သံုးသိန္းနီးပါးရွိဟု စစ္အစိုးရ နံပါတ္ႏွစ္ ေခါင္းေဆာင္ေျပာခဲ့
 6. အေမရိကန္ ပိတ္ဆို႔မႈ “ခ႐ိုနီ” မ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ဟု ဝီကီလိခ္ဆို
 7. အေမရိကန္- ယူကရိန္း အဏုျမဴ မျပန္႔ပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
 8. က်မတို႔က လက္ေတြ႔ လုပ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္ ဟုု ေဒၚစုုက ဂ်င္၀က္ဘ္ကိုု ေျပာ
 9. ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို စစ္အစိုးရေဝဖန္ဟု အေမရိကန္ ေၾကးနန္းေျပာ
 10. ႏိုင္ငံတကာမွာ လူမိုက္ ျဖစ္ေနရတာကို ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ရွက္ရြံ႕
 11. အိႏၵိယႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး
 12. ေဇာ္ေဇာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ သတင္းမ်ား
 13. ျမန္မာႏိုင္ငံ- ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယား ညဴကလီးယား အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခ်က္
 14. တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သည္းညည္းခံႏိုင္စိတ္ ကုန္လာျခင္း
 15. ေရာေထြးသတၱဳ
 16. ဒံုးပ်ံမ်ား တပ္ဆင္ရာႏွင့္ ေျမေအာက္လိုဏ္ေခါင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာ
 17. အဏုျမဴ ဓာတ္ေပါင္းဖိုတည္ေဆာက္ေနသည္ဟု ေကာလာဟလမ်ား
 18. ျမန္မာအရပ္သားက ယူေရနီယံဆိုသည့္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်မည္ဟု ကမ္းလွမ္းလာျခင္း
 19. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္း လႈပ္ရွားေနၾကျခင္း
 20. ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းေစခ်င္ဟု တ႐ုတ္ကေျပာေၾကာင္း ဝီကီလိခ္ ဖြင့္ခ်