ျမန္မာႏိုင္ငံ- ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယား ညဴကလီးယား အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခ်က္

ပရင့္ထုတ္ရန္

Reference ID Created Released Classification Origin
09RANGOON732 2009-11-10 09:09 2010-12-09 21:09 SECRET Embassy Rangoon

VZCZCXYZ0001
OO RUEHWEB
DE RUEHGO #0732 3140935
ZNY SSSSS ZZH
O 100935Z NOV 09
FM AMEMBASSY RANGOON
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 9588
INFO RUEHBK/AMEMBASSY BANGKOK 3096
RUEHBJ/AMEMBASSY BEIJING 2410
RUEHBY/AMEMBASSY CANBERRA 2328
RUEHLO/AMEMBASSY LONDON 2246
RUEHMO/AMEMBASSY MOSCOW 0128
RUEHFR/AMEMBASSY PARIS 0616
RUEHUL/AMEMBASSY SEOUL 9386
RUEAIIA/CIA WASHDC
RUEKJCS/DIA WASHDC
RHEHNSC/NSC WASHDC
RHHMUNA/CDR USPACOM HONOLULU HI
RUCNDT/USMISSION USUN NEW YORK 2757
RUEKJCS/SECDEF WASHDC
RUEKJCS/JOINT STAFF WASHDC
Tuesday, 10 November 2009, 09:35
S E C R E T RANGOON 000732
SIPDIS
DEPT FOR EAP/MLS, INR/EAP
PACOM FOR FPA
EO 12958 DECL: 11/10/2019
TAGS KNNP, PARM, PREL, NPT, PGOV, PINR, KN, BM
SUBJECT: BURMA: ANOTHER CONVERSATION ABOUT BURMA-DPRK
NUCLEAR ISSUE
REF: RANGOON 502
Classified By: CDA Larry Dinger for Reasons 1.4 (b) & (d)

အေၾကာင္းအရာ။    ။ျမန္မာႏိုင္ငံ- ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယား ညဴကလီးယား အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခ်က္

လွ်ဳိ႔ဝွက္မွတ္တမ္း ျဖည့္သြင္းသူ။ CDA လာရီ ဒင္းဂါး (Larry Dinger) အေၾကာင္းျပခ်က္ 1.4 (b) & (d)

၁။ (S) ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈသည္ " ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ညဴကလီးယား ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ" သာ ျဖစ္သည္ဟု  ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ၾသစေတးလ် သံအမတ္ၾကီး ခ်န္သို႔ သတင္းေပးပို႔ခဲ့သူ [အမည္ဖယ္ထား] က အျဖစ္အပ်က္ကို [အေသးစိတ္ဖယ္ရွားထား] ေျပာၾကားလာခဲ့ရာ ဇာတ္လမ္းတခုလံုး [အေသးစိတ္ဖယ္ရွားထား] ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ သံအမတ္ၾကီး ခ်န္ႏွင့္ စကားေျပာဆို ရာတြင္ "နားလည္မႈလြဲသြားျခင္း" ဟု [အမည္ဖယ္ရွားထား] က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ သတင္း ထြက္ေပၚမႈ အေပၚ သံအမတ္ခ်န္က ေျဗာင္က်က် တုံ႔ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ [အမည္ဖယ္ရွားထား] က ေနျပည္ေတာ္ ဝန္းက်င္တြင္ ဆက္လက္စံုစမ္းခဲ့သည္။ (ျမန္မာအစိုးရသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ညဴကလီးယားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ျခင္းအား လက္ခံႏုိင္ေသာ လုပ္ရပ္တခုအျဖစ္ စဥ္းစားခ်က္အေပၚ ခ်န္က အံ့ၾသတၾကီး တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။) [အေသးစိတ္ ဖယ္ရွားထား] ယခု ေျပာဆိုေနသည္မွာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ "အခ်က္ အလက္ ရွာေဖြေလ့လာေရး အဆင့္" မွ်သာ ရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။ [အမည္ဖယ္ရွားထား] က တိုက္႐ိုက္ ညဴကလီးယား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစံုတရာ ရိွေနၿပီဟု အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရိွေပ။ [အေသးစိတ္မ်ားဖယ္ထား] တြင္ သာဓကအားျဖင့္ ကန္နမ္ ၁ ကိစၥႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ကလင္တန္က ဇူလိုင္လ၊ ဖူးကက္ၿမိဳ႔၌ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ သည့္အတိုင္း " ကိစၥအားလံုးကိုယာယီ ေရႊ႔ဆိုင္းထားသည္" ဟူ၍ ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။  

၂။ (S) [အမည္ဖယ္ရွားထား] က ညဴကလီးယားဓါတ္ေပါငး္းဖိုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ႐ုရွႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာအစိုးရ အတြက္ အဓိက လက္တြဲလုပ္ကိုင္ဖက္တဦးျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ [အေသးစိတ္မ်ားဖယ္ထား] က တိုးတက္မႈ တစံုတရာ မရိွေသးဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ႐ုရွက စီးပြားေရးအေပးအယူကိစၥတခု ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ အစိုးရ တြင္ ဝယ္ႏိုင္အား မရိွခဲ့ေပ။ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့့္ ဆက္ဆံမႈ ရိွၾကသည္။ ထို႔အတြက္ "ဘာေၾကာင့္ အထူးတလည္ စိုးရိမ္ေနရသနည္း။" ဟု [အမည္ဖယ္ရွားထား] က ျဖည့္စြက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။  

မွတ္ခ်က္

-----------

၃။ (S) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပႆနာ မ်ားစြာရိွေနသည္ႏွင့္အမွ် ပထမေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ လတ္တေလာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား သည္ [အမည္ဖယ္ရွားထား] အတြက္ ေနာက္ကြယ္မွ အမွန္တရားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို သိရိွႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား [အေသးစိတ္မ်ားဖယ္ထား] သည္ ခန္႔မွန္း ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသာ ဟု သံအမတ္ၾကီး ခ်န္က ယခုအခ်ိန္တြင္ ယံုၾကည္ထားၿပီး မွတ္တမ္းကိုလည္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အၾကား ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိး မရိွခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ [အေသးစိတ္ မ်ားဖယ္ထား] ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေျပာဆုိျခင္းမ်ားသည္ လူသိထင္ရွားျဖစ္ၿပီးေသာ ဇာတ္လမ္းတပုဒ္ကို ျငင္းပယ္ေန ျခင္းထက္  သတိလက္လြတ္ သံုးသပ္ခ်က္တခုအေပၚ ျပန္၍ ဖံုးဖိေနသည့္ပံု ေပၚေနသည္။ "အားလံုးကိုယာယီ ေရႊ႔ဆိုင္းထားရန္"ဟူေသာ ကန္နမ္ ၁ ကိစၥႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး၏ မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေန ျဖစ္ႏုိင္သည္။ [အမည္ဖယ္ရွားထား] ၏ တျခားမွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ [အမည္ ဖယ္ရွားထား] သည္ "၎ညဴကလီး ယား" ကိစၥရပ္အေပၚ မည္မွ် အကၽြမ္းတဝင္ သိရိွထားသည္ဟူေသာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ရိွလာသည္။ ေနာက္ဆံုး ခန္႔မွန္းႏိုင္ေျခ - ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရိွေသး ေပ။ တစံုတခုျဖစ္ေနသည္ကေတာ့ အေသအခ်ာပင္။ ၎တစံုတရာတြင္ ညဴကလီးယား ကိစၥ ပါဝင္ျခင္း ရိွ-မရိွ ဟူေသာ ေမးခြန္းက သံ႐ုံး အစီရင္ခံမႈမ်ားတြင္ ထိပ္တန္းဦးစားေပးရမည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။  

DINGER