တ႐ုတ္တြင္ အြန္လိုင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ႏွစ္သန္းေက်ာ္ အလုပ္ခန္႔ထားဟုဆုိ

ပရင့္ထုတ္ရန္

တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ အြန္လိုင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ၀န္ထမ္း ေပါင္း
ႏွစ္သန္းေက်ာ္အား အလုပ္ခန္႔ထားသည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းမွာ တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳျခင္းကို မည္မွ်ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဆိုျခင္းအတြက္ ရွားရွားပါးပါးသဲလြန္စေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အင္တာနက္ေပၚရွိ အျမင္သေဘာထားမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားဟု ေဖာ္ျပျခင္း ခံထားရသည့္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူႏွစ္သန္းအား အစိုးရလစာ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာမ်ား ႏွင့္ တူညီသည့္ပမာဏျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဘဂ်င္းသတင္းဌာနက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ သန္းေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီရွိေသာ အင္တာနက္သံုးစဲြသူမ်ားက အစိုးရကို ေ၀ဖန္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ မိုက္က႐ိုဘေလာ့ဂ္မ်ားကို တစ္ဆတစ္ဆ တိုးျမႇင့္ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။

မၾကေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနမွတ္တမ္းတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ လူမႈေရးမီဒီယာမ်ားအား အဓိကဦးတည္ကာ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား တက္တက္ႂကြႂကြ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္သံုးစဲြသူမ်ား၏ ေရးသား ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကို ဖ်က္ပစ္ရန္မလိုအပ္ဟုလည္း ေဘဂ်င္းသတင္းဌာန၏ သတင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎တို႔မွာ “မိုက္က႐ိုဘေလာ့ဂ္ေတြေပၚက အမ်ားျပည္သူအျမင္သေဘာထားေတြကို စုစည္းေလ့လာသံုးသပ္ တာေတြ ျပဳလုပ္ျခင္း ကိုသာလုပ္ဖို႔ တင္းက်ပ္ထားပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူေတြ အတြက္ အစီရင္ခံစာေတြအျဖစ္ ေပါင္းစပ္ဖို႔ပါ”ဟု ထို အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား မည္သို႔အလုပ္လုပ္သည္ဆိုသည္ကိုလည္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

Tang Xiaotao ဆိုသူမွာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူတစ္ဦးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္မွာ ေျခာက္လတာ ၾကာျမင့္ၿပီး
ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ၎င္းအလုပ္ လုပ္သည္ကိုမူ
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

“သူက PC ေရွ႕မွာ ေန႔တိုင္းထိုင္ရပါတယ္။ ေဖာင္တစ္ခုကိုလည္း ဖြင့္ထားရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အထက္ အရာရွိေတြက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ အဓိကစာလံုးေတြကို ႐ိုက္ရပါတယ္။”  “အဲဒီေနာက္မွေတာ့ သူ႔အေန နဲ႔ အထက္အရာရွိနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့မေကာင္းျမင္မႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ရွာေဖြရပါတယ္။ ေတြ႕တဲ့ဟာေတြကို စုၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံစာ တစ္ခု အျဖစ္ ေပါင္းစပ္ေပးပို႔ရပါတယ္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ၎၏အင္တာနက္ဆိုင္ရာ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း အေန အထားတို႔အား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေလ့မရွိေပ။ အင္တာနက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူႏွစ္သန္းမွာ အင္တာနက္အား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ မွီခိုေနေသာ တပ္သားအင္အား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ထား ၾကသည္။

ထို႔အတူ အစိုးရအေနျဖင့္ ၎တို႔အား ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ သင္တန္းမ်ားေပးအပ္ရန္လည္း စီစဥ္ေနသည္ဟု သတင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းသင္တန္းမ်ားမွာ လက္ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေပးအပ္မည္ေလာ သို႔မဟုတ္ အသစ္ခန္႔ထားမည့္၀န္ထမ္းမ်ားအား ေပးအပ္မည္ေလာဆိုသည္ကိုမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရွိ ရေသးေပ။

အဆိုပါသင္တန္းတြင္ သင္ခန္းစာေပါင္း ရွစ္ခုပါရွိမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားအား အြန္လိုင္း ရွိ ေရးသား ခ်က္မ်ားအေပၚ မည္သို႔ေလ့လာသံုးသပ္၊ ဆံုးျဖတ္ရမည္ဆိုသည္ႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ေအာက္တြင္ မည္သို႔
ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုသည္တို႔အား သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အထင္ရွားဆံုးေသာ မိုက္က႐ိုဘေလာ့ဂ္မ်ားမွာ Sina Weibo ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ၎၀က္ဘ္ဆိုဒ္၌ မွတ္ပံုတင္ထားသူေပါင္း သန္း ၅၀၀
ေက်ာ္ရွိၿပီး မက္ေဆ့ခ်္ေပါင္း သန္း ၁၀၀ ခန္႔အား ေန႔စဥ္ေရးသားေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ေရးသားတင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ကုိယ္ပိုင္၀ါသနာမ်ား၊ က်န္းမာေရးမွသည္ အႏုပညာရွင္ အေက်ာ္အေမာ္ မ်ား၏ ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္လုံၿခံဳေရးတို႔အထိ ပါ၀င္သည္။

သို႔ေသာ္ ေရးသားတင္ျပေဆြးေႏြးသည္မ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။