ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပို႔စ္ကဒ္ေရးၿပိဳင္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်တြင္ စရိတ္ၿငိမ္းပညာသင္ႏုိင္မည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

အြန္လိုင္းမွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပို႔စ္ကဒ္တစ္ခု ေရးဆြဲကာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္တာ စရိတ္ၿငိမ္း ပညာသင္ဆု
ရႏိုင္သည့္ "အတုိင္းမဲ့ အနာဂတ္ ဆုႀကီး ဆြတ္ခူးရယူၾကပါစို႔" ၿပိဳင္ပြဲကို ေအာက္တုိဘာႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာ ႏွစ္လအတြင္း
ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၾသစေၾတးလ်သံ႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ www.futureunlimited.com.au သို႔ သြားေရာက္ဖတ္႐ႈၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပို႔စ္ကဒ္ အဆင့္(၅)ဆင့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားသည္ မိမိ၏ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို ဝဘ္ဆုိက္ေပၚတင္ကာ ပံုဆြဲသ႐ုပ္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ စာလံုးေရ (၅၀)ထက္မပိုေသာ အနာဂတ္
ရည္မွန္းခ်က္ကိုေရးသားကာ ၾသစေၾတးလ်ပညာေရးျဖင့္ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ကို
ေရးသားရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ အြန္လိုင္းမွေမးျမန္းသည့္ အေျခခံေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို ေျဖဆုိၿပီး ပို႔စ္ကဒ္ကို အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ တင္သြင္းၿပီးပါက ၿပိဳင္ပြဲအဆင့္ ၿပီးေျမာက္ၿပီျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲကာလကို ေအာက္တုိဘာလ ၁ရက္မွ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၈ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားကာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ရက္တြင္ ဆုရရွိသူ၏ အမည္ကို မေၾကညာမီ ဆန္ကာတင္ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ခုႏွစ္ဦးကို ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသို႔
ႏွစ္ပတ္ၾကာ ေလ့လာေရးခရီး ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဆုရရွိသူသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ တစ္ႏွစ္တာ အခမဲ့ ပညာသင္ယူခြင့္၊ ေလယာဥ္စရိတ္၊ ေက်ာင္းလခ၊
ေနရာထုိင္ခင္း၊ လစဥ္သံုးေငြအျပင္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းဆင္းခြင့္ႏွင့္ အျခားဆုမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထုိၿပိဳင္ပြဲကို တစ္ကမာၻလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ် ကုန္သြယ္မႈေကာ္မရွင္မွ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္
ၿပီး ထုိႏုိင္ငံမွ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။