အိႏ္ၵိယအမ်ဳိးသမီးမ်ား လက္ဖြဲ႔ပစၥည္းေပးရျခင္းေၾကာင့္ တစ္နာရီတစ္ေယာက္ႏႈန္း ေသဆုံးေနဟုဆုိ

ပရင့္ထုတ္ရန္

ရာဇ၀တ္မႈခင္းမွတ္တမ္း႐ုံးခြဲက ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ မွတ္တမ္းအရ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က လက္ဖြဲ႔ပစၥည္းေပးရျခင္း
ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေပါင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု အယ္ဂ်ာဇီးယား သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပ လုိက္သည္။

အဆုိပါအခ်က္ကုိ အေျခခံၿပီး အိႏ္ၵိယအမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက အိႏ္ၵိယမွာ တစ္နာရီ တစ္ေယာက္ႏႈန္း လက္ဖြဲ႔ပစၥည္းေၾကာင့္ ေသဆုံးေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ဖြဲ႔ေငြ ဆုိသည္မွာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ေယာက္်ားေလးႏွင့္ လက္ထပ္သည့္အခါ မိန္းကေလး ဘက္မွေပးရသည့္ တန္ဖုိးတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ၿပီး ေပးေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္ ဥပေဒအရတားျမစ္ ထားေသာ္လည္း ႐ုိးရာဓေလ့အရ ျပဳလုပ္ေနၿမဲျဖစ္သည္။

အိႏ္ၵိယအမ်ဳိးသားရာဇ၀တ္မႈဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယမန္ႏွစ္က အဆုိပါလက္ဖြဲ႔ပစၥည္း မတန္တဆ
ေပးေဆာင္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေပါင္း ၈,၂၃၃ ဦး ေသဆုံး ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆုိပါ ေသဆုံးမႈပမာဏသည္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရာဇ၀တ္ျဖစ္ပြားႏႈန္း ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ရွိေနေသးသည္ဟုလည္း စာရင္းဇယားဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ ယခုျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္ဖြဲ႔ပစၥည္း
ေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ အဆုိပါဥပေဒအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္စရာျဖစ္လာေနၿပီး ဥပေဒ၏ ဆုိးက်ဳိး တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။

အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ရန္ဂ်နာ ကူမာရီက “လက္ဖြဲ႔ပစၥည္းကိစၥဟာ ပုိမုိအာ႐ုံစုိက္ျဖစ္လာေနၿပီး ပုိၿပီးေစ်းျမင့္မားလာေနပါတယ္” လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒအရ လက္ဖြဲ႔ေငြကုိ လက္ခံျခင္းႏွင့္ လက္ဖြဲ႔ေငြေပးျခင္းသည္ တရားမ၀င္ေပ။ ပစၥည္းေပးျခင္းကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ကတည္းက အိႏ္ၵိယၿမိဳ႕ျပဥပေဒအရ တားျမစ္ထားၿပီး လက္ဖြဲ႔ပစၥည္းမေပးရ ဥပေဒအျပင္ ေပးေခ်ပါက ရာဇ၀တ္မႈ ဥပေဒ၊ ၿမိဳ႕ျပ ဥေပဒႏွင့္ အျခားအေရးယူႏုိင္သည့္ဥပေဒ အမ်ားအျပား ရွိေနေသးသည္။

လက္ဖြဲ႔ပစၥည္းေပးရာတြင္ ေငြေၾကးသုိ႔မဟုတ္ တန္ဖုိးႀကီးသည့္ တစ္စုံတစ္ရာေပးရေလ့ရွိသည္။