အာဆီယံ လူထုဖိုရမ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ား က်န္ႏုိင္ငံမ်ား သေဘာတူ

ပရင့္ထုတ္ရန္

ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ အာဆီယံ လူထုဖိုရမ္(Asean People Forum) တြင္ ေဆြးေႏြးမည့္
ေခါင္းစဥ္မ်ားကို က်န္အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္ခံသေဘာတူသည္ဟု ယင္းဖိုရမ္ က်င္းပေရးအတြက္ တာ၀န္ယူထားေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ျမန္မာလူထု ညီလာခံလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ ဆက္သြယ္ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ အာဆီယံလူထုဖိုရမ္ကို ၂၀၁၄ မတ္လတြင္ က်င္းပႏုိင္ရန္ လ်ာထားၿပီး အဓိကအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစရွိသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ကာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျခားအဖြဲ႕၀င္မ်ားက သေဘာတူ လက္ခံလုိက္သည္။ အဆုိပါ ေခါင္းစဥ္ ေလးခုေအာက္တြင္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ခြဲ ၃၆ ခုရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္လင္းဦးက “ေခါင္းစဥ္ေတြကေတာ့ အခုစီစဥ္ထားတာက အၾကမ္းဖ်ဥ္းပါ။ဖိုရမ္ကုိ လာမယ့္၂၀၁၄ မတ္လမွာ က်င္းပႏိုင္မယ္လို ့ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း အစည္းအေ၀းေတြ ျပဳလုပ္သြားဖို ့ ရွိပါတယ္” ပာု
ေျပာသည္။

အာဆီယံ လူထုဖိုရမ္ က်င္းပရန္အတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၆၈ ခုပါ၀င္ေသာ ျမန္မာလူထုညီလာခံ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို ၾသဂုတ္ ၃ ရက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ က်င္းပေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေကာ္မတီ ရွစ္ခုကို ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီရွစ္ခုမွာ ဦးေဆာင္က်င္းပေရးေကာ္မတီ၊ က်င္းပေရးေကာ္မတီ၊ အစီအစဥ္ ေကာ္မတီ၊
ေၾကညာခ်က္မူၾကမ္း ေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ၊ မီဒီယာေကာ္မတီ၊ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရးေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီတို ့ ျဖစ္သည္။

ဖိုရမ္မွ ရရွိလာေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းေစမည္
ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အာဆီယံ ဆယ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ အစိုးရၾကား ယံုၾကည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္ဟုလည္း ဦးေက်ာ္လင္းဦးက ေျပာသည္။

အာဆီယံ လူထုဖိုရမ္သည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစကာ အာဆိီယံဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္ လက္ခံက်င္းပၾကၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးကာ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကို အာဆီယံႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း က်င္းပခ်ိန္တြင္
ေပးပို႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ ဖိုရမ္အတြက္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမည့္ လူဦးေရ ၁၂၀၀ခန္႔ရွိမည္ပာုလည္း ျမန္မာလူထုညီလာခံလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ ခန္႔မွန္းေျပာဆိုသည္။ အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တာ၀န္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။