ကက္ဆီကြန္ဘဏ္ ATM စက္မ်ားကုိသံုး၍ ထိုင္းမွ ျမန္မာသို႔ ေငြလႊဲႏုိင္ေတာ့မည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

ထိုင္းႏုိ္င္ငံ၏ ကက္ဆီကြန္ ဘဏ္ (KBank) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သမဝါယမဘဏ္ (စီဘီ ဘဏ္) တို႔ လက္မွတ္
ေရးထုိးခဲ့သည့္ သေဘာတူညီမွႈ စာခ်ဳပ္အရ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ကက္ဆီကြန္ဘဏ္ ေအတီအမ္ စက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေငြလႊဲေပးႏုိင္ေတာ့မည္
ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၃ သန္းခန္႔သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကျပီး  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ ေနာက္ထပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၁သန္း၈သိန္း ခန္႔ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ထပ္မံဝင္ေရာက္ကာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကဖြယ္ ရွိသည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရေၾကာင္း ကက္ဆီကြန္ ဘဏ္ ၏ ဒါရိုက္တာ ႏွင့္ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ မစၥတာ Predee Daochai က ဗုဒၶဟူးေန႔က ဆိုခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္၊ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေငြလႊဲေပးႏုိင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မွႈကုိ အထူးလိုအပ္လာဖြယ္ ရွိသည္ဟု ကက္ဆီကြန္ဘဏ္ အေနျဖင့္ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းကာ၊

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဓိက ဘဏ္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ တခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ သမဝါယမဘဏ္ (စီဘီဘဏ္) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ေအတီအမ္စက္မ်ားမွ တဆင့္ ေငြလႊဲေပးႏုိင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မွႈကို စတင္ရျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း မစၥတာ Predee Daochai က ဆိုသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ အႏွ႔ံအျပား၊ ျမန္မာအမ်ားစု ေနထုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ပါ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ကက္ဆီကြန္ ဘဏ္ (KBank) ေအတီအမ္စက္ စုစုေပါင္း ၈၈၀ ေက်ာ္ကုိ ထားရွိေပးထား သည္ဟု မစၥတာ Predee Daochai က ဆိုသည္။

ထုိဝန္ေဆာင္မွႈ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တေန႔လွ်င္ အမ်ားဆံုး ထုိင္းေငြ ဘတ္ တသိန္း (၁၀၀,၀၀၀) အထိ လႊဲေပးႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ေငြလႊဲျခင္းကုိ မြန္းလြဲ ၂နာရီ မတိုင္မီ ျပဳလုပ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေငြလက္ခံမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္
ေငြကုိ ၂၄ နာရီအတြင္း ထုတ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္ကာ၊ သမဝါယမဘဏ္ (စီဘီ ဘဏ္) ၏ ဘဏ္ခြဲမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စီဘီဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ဘဏ္မ်ားတြင္ ထုတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အာဆီယံ စီးပြါးေရး ရပ္ဝန္း (AEC) အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ ကက္ဆီကြန္ ဘဏ္သည္ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုသည့္၊ ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မွႈ ကြန္ယက္တခုကုိ တည္ေထာင္သြားရန္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ထားသည္ဟု မစၥတာ Predee Daochai က ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ထိုင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အား ဘ႑ာေရး ႏွင့္ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွႈမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍လည္း ကက္ဆီကြန္ဘဏ္ အေနျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ရံုးခြဲ တခုကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွႈ ေပးျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွႈမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စီးပြါးေရး ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း စသည့္ ဝန္ေဆာင္မွႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္ဟု မစၥတာ Predee Daochai က ဆိုသည္။

အလားတူစြာပင္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ Siam Commercial ဘဏ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကေမၻာဇဘဏ္တို႔သည္ ၎တုိ႔၏ ေအတီအမ္ ကြန္ယက္ကုိ အသံုးျပဳ၍ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေငြလႊဲႏုိင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မွႈ
ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ လြန္ခဲ့သည့္ အပတ္က စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။  

ေငြလႊဲမွႈ တခု ျပဳလုပ္လွ်င္ ဝန္ေဆာင္ခ အေနျဖင့္ ထုိင္းေငြ ဘတ္ ၂၀၀ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ကာ ဘဏ္ဖြင့္ရက္ျဖစ္ လွ်င္ တရက္အတြင္း ထုတ္ယူႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ေအတီအမ္စက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အလြယ္တကူ ေငြလႊဲႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္၍
ေငြလႊဲလိုသူမ်ား အေနျဖင့္၊ ေငြလႊဲျခင္းလုပ္ငန္းကုိ တရားမဝင္ လုပ္ကုိင္ေပးေနၾကသည့္ ပြဲစားမ်ားကုိ အားကုိးရန္ မလိုေတာ့ေပ။

Siam Commercial ဘဏ္ အေနျဖင့္ ေငြလႊဲျခင္း ဝန္ေဆာင္မွႈကို ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ လက္ရွိတြင္ Siam Commercial ဘဏ္စာအုပ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေလးေသာင္းခန္႔ ရွိေနရာမွ တသိန္းခန္႔ အထိ တိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ Siam Commercial ဘဏ္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ေငြလႊဲခ ဝန္ေဆာင္မွႈ ထုိင္းေငြ ဘတ္ ၂၀၀ ကုိ မယူဘဲ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

(ေမလ ၉ ရက္ေန႔က ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းေဆာင္းပါး
ျဖစ္ပါသည္။)