ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ LIFT က အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၂သန္းေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဂီရိမုန္တိုင္းက်ေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏုိင္ ရန္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ LIFT က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ သန္း (က်ပ္သန္း ၂၂၀၀၀)ေက်ာ္ အသံုးျပဳၿပီး ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ဟု ယင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးလွသိန္းက ေအာက္တိုဘာ ၂၃ တြင္ မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပံု၊ ေပါက္ေတာ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ဂီရိမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္မႈ ခံခဲ့ရၿပီး ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေပါင္း ဆယ္ႏိုင္ငံမွ လွဴဒါန္းထားေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂,၁၁၈,၀၆၆ ကို အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အဆိုပါအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိ သူက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဦးလွသိန္းက ေျပာသည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ LIFT မွMr.steve Dowall(LIFT)၊ Mr.Vincent (IRC) ၊ Mr.Ralf Nico Thill (IRC)၊ ဦးျမင့္စိန္ (LIIT)၊ ဦးမိုး၀င္းေအာင္(OCHA) တာ၀န္ရွိပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ ဦးလွသိန္းႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္က ေတြ႕ဆံုကာ ထိုသို႔ လွဴ ဒါန္းမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို
ေျပာဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးလွသိန္းက “ရခိုင္ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ဂီရိမုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတြ အေရးက မွိန္သြားတယ္။ လွဴဒါန္းမႈေတြလည္း မရွိသေလာက္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရတဲ့သူေတြကေတာ့ ထူေထာင္ႏိုင္မႈ မရွိေသးဘူး” ဟု
ေျပာသည္။

အဆိုပါ လွဴဒါန္းေငြမ်ားကို ေျမပံု၊ ေပါက္ေတာ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ မင္းျပားေဒသမ်ားတြင္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ေရရရွိေရးအတြက္ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားႏွင့္ ေခ်ာင္းပိတ္
ေရထြက္စနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ငါးလုပ္ငန္း က႑ာအေနျဖင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား၊
ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္ အေသြးျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ာ အေနျဖင့္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ စပါးမ်ိဳးေစ့မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာျဖန္ျဖဴးေပးျခင္း၊ နည္းပညာမ်ား၊ သင္တန္းေပးျခင္း၊ အဟာရျပည့္၀ေသာ အစားအစာမ်ား စားသံုးႏိုင္ရန္အတြက္ သီးႏွံမ်ိဳးစံုစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး အစီအမံမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟုေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု ဦးလွသိန္းက ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ၀င္ေငြတိုးတက္ရရွိေစရန္ အသက္ ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေန လက္လုပ္လက္စား လယ္သမားမ်ား၊ ငါးဖမ္းသမားမ်ားဘ၀မွ ကိုယ္ပိုင္အေသးစား စီးပြားေရးပိုင္ရွင္မ်ားအထိ ျဖစ္လာေအာင္
ျမႇင့္တင္ေပးမည္တို႔ကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ လူမႈကြန္ရက္မွ ဦးထြန္းလြင္က “လွဴဒါန္းမႈေတြက ျပည္သူကို တကယ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေရာက္ရွိ လာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ၀မ္းသာစရာေပါ့”ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္က ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဂီရိမုန္တုိင္း ေၾကာင့္ လူ ၄၅ ဦး ေသဆုံးကာ လူေပါင္း ၂၆၀,၀၀၀ တို႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ခံစားခဲ့ရသည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ LIFT ကို အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ မတည္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ LIFT ရန္ပံုေငြကို မတည္ေသာ အလွဴရွင္မ်ားမွာ ၾသစေၾတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ျပင္သစ္၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဆြီဒင္၊ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို ့ျဖစ္ပါသည္။