“ထားဝယ္စီမံကိန္းမွ အီတာလ်န္-ထိုင္းကုမၸဏီ ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္”

ပရင့္ထုတ္ရန္

ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ မဇၥ်ိမ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ “ထားဝယ္စီမံကိန္းမွ အီတာလ်န္-ထိုင္းကုမၸဏီ ရပ္ဆိုင္းေတာ့ မည္” ဟူ၍ မွားယြင္းစြာ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသတင္းမွာ မူရင္း ႐ိုက္တာသတင္းအား ကိုးကား၍ ဘာသာျပန္ဆို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူ လြဲမွားခဲ့ပါသည္။

အမွန္တကယ္မွာ ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းတြင္ “ITD ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေရရွည္ဘ႑ာေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မကုန္မီ အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲႏိုင္ေတာ့မည္” ဟု ကုမၸဏီဥကၠ႒ Premchai Karnasuta က ေျပာဆိုသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

ထိုသို႔ သတင္းအား မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတြက္ စာဖတ္သူမ်ားအား မဇၥ်ိမမွ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။