ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္ရ Ooredoo ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ရာထူး ခန္႔အပ္

ပရင့္ထုတ္ရန္

ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္ရ ကာတာႏုိင္ငံအေျခစိုက္  Ooredoo ကုမၸဏီက ျမန္မာႏုိ္င္ငံအတြက္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ခန္႔အပ္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံအတြက္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ရာတြင္ Mr.Ross Cormack ကို ခန္႔အပ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎မွာ ယခင္က အိုမန္ႏုိင္ငံ Narwas ၏ CEO ျဖစ္သည္။

၎၏ ယခင္ေနရာကိုမူ Mr.Greg Young ကို ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ခန္႔အပ္လိုက္သည္ဟု Ooredoo က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Ooredoo သည္ ၂၀၁၃ ဇြန္ ၂၇ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ရရွိေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

Ross Cormack သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က အိုမန္ႏိုင္ငံတြင္ Telecom လိုင္စင္ရရိွေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အဓိကက်သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီအား ထိုအခ်ိန္မွစတင္၍ ဦးေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ ၎ CEO  အျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ေသာကာလအတြင္း Nawras သည္ မ်ားစြာေသာမွတ္တိုင္ေကာင္းမ်ားကို စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့သည္။

အူရီးဒူးကုမၸဏီသည္ ယခုလက္ရွိ ကာတာႏုိင္ငံ၊ ကူ၀ိတ္ႏုိင္ငံ၊ အိုမန္ႏုိင္ငံ၊ အယ္လ္ဂ်ီးယီးယားႏုိင္ငံ၊ တူနီးဆီးယားႏုိင္ငံ၊ အီရတ္ႏုိင္ငံ၊ ပါလက္စတိုင္းႏုိင္ငံ၊ ေမာ္ဒီး ႏုိင္ငံႏွင့္္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၉ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ ၀င္ေငြရရွိခဲ့သည္။