တန္းျမင့္ဆန္ တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္း ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္သို႔ တင္ပို႔မည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ တန္းျမင့္ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္ေသာင္းတင္ပို႔ရန္ သေဘာ တူညီမႈ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းဆန္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးႏွင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (MAPCO) မွ တင္ပို႔သြားမည္
ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ ႏွစ္အတြင္း တန္းျမင့္ဆန္တန္ခ်ိန္ ငါးေထာင္အား ပထမဆံုး
ျပန္လည္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းအထိ တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ရန္ သေဘာ တူညီခ်က္ ရရွိထားျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း (MAPCO) မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

(MAPCO) ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးရဲမင္းေအာင္က “ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ေခါက္ တန္းျမင့္ဆန္ ၅၀၀၀ ပို႔တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးပါပဲ၊ အခုက တန္ခ်ိန္မ်ားမ်ားပို႔သြားမယ္၊ ဒီႏွစ္ ဒီဇင္ဘာနဲ႔ လာမည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီထဲမွာ တင္ပို႔သြား မွာပါ ” ဟု ေျပာသည္။

လာမည့္ႏိုင္၀င္ဘာလတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တန္းျမင့္ဆန္ တင္ဒါစထုတ္မည္ျဖစ္ၿပီး တင္ပို႔ရန္အႀကိဳ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းက ေျပာသည္။

ဆန္အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသြင္အျမင္ေကာင္းျခင္း၊ စားသံုးမႈ အရသာေကာင္း
ျခင္း၊ ဓာတုေဗဒဓာတ္ႂကြင္းကင္းစင္ျခင္းတို႔ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားက စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အရည္အေသြးႏွင့္ ဓာတုေဆးသံုးစြဲမႈနည္းေသာ ျမန္မာ့ေဒသမ်ိဳးရင္း ဆန္စပါးမ်ားျဖစ္သည့္ ဆင္းသြယ္ လတ္၊ ေမွာ္ဘီ-၂ႏွင့္ အင္းမရဲေဘာ္တို႔ကိုသာ ၀ယ္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဇြန္လအတြင္း တင္ပို႔ခဲ့သည္ တန္းျမင့္ဆန္တန္ခ်ိန္ ငါးေထာင္အား ဇီ၀ဗီဇျပဳျပင္မႈ နည္းအသံုးျပဳျခင္း မဟုတ္ေသာ မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံသည့္ စစ္ေဆးမႈ၊ ဓာတုေဆး၀ါးႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးဓာတ္ႂကြင္း စစ္ေဆးမႈအမ်ိဳးအမယ္ေပါင္း ၂၅၇ မ်ိဳး စစ္ေဆးမႈတို႔ကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင့္သည့္အတြက္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

ဦးရဲမင္းေအာင္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အီးယူေစ်းကြက္ထက္ တင္းက်ပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဂ်ပန္ကို တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္းသည္ အီးယူေေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္အေထာက္အပံ့ရေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရးႏွင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (MAPCO) ႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမစ္ဆူရီတို႔ ပူးေပါင္းကာ လာမည့္ စပါးေပၚမည့္ ႏို၀င္ဘာမွ စတင္ကာတန္းျမင့္ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းအား ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔သြားမည္ဟု ယင္းက
ေျပာသည္။

အဆိုပါတန္းျမင့္ဆန္ တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းကို အီးယူအပါအ၀င္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ တင္ပို႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၅မွတ္ဆန္အမ်ိဳးအစားသာ ျပည္ပသို႔ အဓိကထား တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး အာဖရိကႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ား သို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔မွာ အရည္အေသြးျမင့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆန္သားအဆင့္ႏွင့္ ငါးမွတ္ဆန္ အဆင့္ရွိ တန္းျမႇင့္ဆန္မ်ားကိုသာ ၀ယ္ယူသည္။

၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းခန္႔ တင္ပို႔ရန္ လ်ာထားသည္။