ေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ သုေတသနစီမံကိန္းတစ္ခုကို ေလးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

ေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းဇုန္ေဒသ ေက်းရြာမ်ားရွိ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ားကို သုေတသနလုပ္သည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအား ေလးႏွစ္အတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန အမ်ိဳးသားအဆင့္ စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာေက်ာ္ႏိုင္ဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

“စီမံကိန္းအတြက္ လ်ာထားတဲ့ ေက်းရြာေတြမွာ ႏြားေမြးျမဴေရး သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ သိုးနဲ႔ဆိတ္ ေမြးျမဴေရး သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ ၾကက္ေမြးျမဴေရး သုေတသနနဲ႔ တိရစၦာန္အစာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အထူးသုေတသနေတြကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္”ဟု ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန အမ်ိဳးသားအဆင့္ စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ
ေက်ာ္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ထိုစီမံကိန္းအား ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္ (ေရဆင္း)
ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သုေတသနအဖြဲ႕တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ကြင္းစလန္းတကၠသိုလ္ႏွင့္ မဲလ္ဘုန္းတကၠသိုလ္တို႔ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

ထုိစီမံကိန္းကို မိတၳီလာၿမိဳ႕ ေရေ၀ေက်းရြာအုပ္စု ေက်ာက္အိုးေက်းရြာမွ စတင္၍ သုေတသနျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး မိတ္ၳီလာၿမိဳ႕ ေက်းရြာတစ္ရြာႏွင့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မွ ေက်းရြာတစ္ရြာတို႔တြင္ ေအာက္တုိဘာလ ဒုတိယပတ္မွ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္္ေနၿပီဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ ေမြးျမဴထားသည့္ တိရစၦာန္၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ေလ့လာရန္ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕မွ အငယ္တန္း သုေတသီတစ္ဦးက
ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ကာ တုိင္းတာစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ သုေတသနလုပ္ေဆာင္သည့္ ရလဒ္ကို လည္း ေက်းရြာမ်ားထံ ျပန္လည္ ျဖန္႔ေ၀ေပးမည္ဟု ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ မိတီၳလာၿမိဳ႕ ေရေ၀ေက်းရြာအုပ္စု ေက်ာက္အိုးေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ စီမံကိန္း
ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန အမ်ိဳးသားအဆင့္ စီမံခ်က္အဖြဲ႕မွ ကြင္းဆင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီျဖစ္သည္။