မြန္လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း မၿပီးႏို္င္

ပရင့္ထုတ္ရန္

ရန္ကုန္တြင္ မြန္လူမ်ိဳး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ ေဆာင္ရြက္ေနရာ စီမံကိန္းၿပီးဆံုးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၿပီးဆံုးႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု မြန္လူမ်ိဳး လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူေရး စီမံခ်က္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးမင္းစိုးေအာင္က ေအာက္တိုဘာ၂၁ တြင္ မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ မြန္လူမ်ိဳးအမတ္ ေရြးခ်ယ္ခံခ်င္၍ ေကာက္သည္ဟူ၍ နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းမ်ား လည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားေၾကာင့္လည္း သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူသည့္ အခ်ိန္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း
ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးမင္းစိုးေအာင္က ေျပာသည္။

၎က “အခက္အခဲတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ မြန္လူဦးေရ စာရင္းေကာက္တာက ဇန္န၀ါရီလအထိလည္း ေရာက္သြားႏိုင္ ပါတယ္။ အမတ္အေရြးခံခ်င္လို႔ လူဦးေရစာရင္းလိုက္ေကာက္တယ္လုိ႔ အထင္လြဲမွားမႈေတြေတာ့ ရွိေနပါတယ္” ဟု
ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မြန္လူမ်ဳိး လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူေရး စီမံခ်က္ျပဳလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္လူမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေပၚထြက္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မြန္လူဦးေရသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လူဦးေရ ၏ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္ လြန္ေၾကာင္း တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ကြင္းဆင္း စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။

မြန္လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ လူမ်ိဳးအမည္ လြဲမွားေနသူမ်ားအေနျဖင့္ အေဖမွတ္ပံုတင္တြင္ အေဖ မြန္လူမ်ိဳး
ျဖစ္ေနပါက မြန္လူမ်ိဳးအျဖစ္ ျပန္လည္ေျပာင္းရန္ လြယ္ကူၿပီး အခ်ိဳ႕မွာမူ မြန္လူမ်ိဳးေျပာင္း ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လက္မွတ္မ်ား ထိုးရန္ကုိပင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု မြန္လူမ်ိဳး လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ယူေရး စီမံခ်က္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ မိခင္ေလးျမင့္က ေျပာသည္။

၎က “ကြင္းဆင္းၿပီး စာရင္းေကာက္တဲ့ ကေလးေတြအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အခက္ အခဲအခ်ိဳ႕
ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အတြက္ ဒီဇင္ဘာလမွာ စီမံကိန္းအၿပီးသတ္ႏိုင္ဖို႔ အခက္အခဲရွိေနပါတယ္။ သတ္မွတ္ကာလမွာ အၿပီးသတ္ႏိုင္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ”ဟု ေျပာသည္။

မြန္လူမ်ိဳး လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူေရး စီမံခ်က္အား ဇူလိုင္လ ပထမပတ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလတြင္ အၿပီးသတ္ရန္ လ်ာထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ခန္႔မွန္းအားျဖင့္ မြန္လူဦးေရ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ ့ရွိမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ မြန္လူမ်ိဳး စာရင္းအမွန္ ေကာက္ယူေရး စီမံခ်က္မွ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံပုိင္သတင္းစာမွ တစ္ဆင့္ မြန္လူမ်ိဳးလူဦးေရ စာရင္းအမွန္ရရွိေရး၊ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ မြန္လူဦးေရစာရင္း
ေကာက္ခံလ်က္ရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စုစာရင္းႏွင့္ မိသားစု၀င္အားလံုး မွတ္ပုံတင္မ်ားအား မိတၱဴပြားထားေပးရန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုေစရန္ ဖခင္လူမ်ိဳး မိခင္လူမ်ိဳး ေမြးဇာတိမ်ားအား ျပည့္စံုစြာ ေျဖၾကားေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ထားသည္။

ယခင္က မြန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ဗမာလူမ်ိဳးဟု မွားယြင္း ေဖာ္ျပျခင္းခံရသည္ဟု စစ္တမ္းမ်ားအရ
ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားအား ကရင္လူမ်ိဳးပာု မွားယြင္း ေဖာ္ျပထား သည္မ်ားလည္း ေတြ႕ရွိေနရသည္ဟု မြန္လူမ်ိဳး လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူေရး စီမံခ်က္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးႏိုင္မင္းေသာင္းသွ်င္ကလည္း မဇၥ်ိမႏွင့္အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာသည္။

လူမ်ိဳး လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူေရး စီမံခ်က္အရ စမ္းသပ္ေကာက္ယူေသာ မြန္အိမ္ေထာင္စု ၃၀ ၌ ၁၀ စုသာ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ မြန္လူမ်ိဳးဟု စာရင္းအမွန္ေတြ႕ရွိရသည္ဟု မြန္လူမ်ိဳးလူဦးေရ စာရင္း
ေကာက္ယူေရး စီမံခ်က္၏ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ခင္ေမာင္ေမာင္က ဇူလုိင္လ အတြင္းက
ေျပာခဲ့သည္။