ျမန္မာႏိုုင္ငံသိုု႔ပထမဆံုုး လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံေက်ာ္ တီး၀ိုုင္း

ပရင့္ထုတ္ရန္