၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မဇၩိမ ကာတြန္းမ်ား

ပရင့္ထုတ္ရန္


မွတ္ခ်က္။ ။ကာတြန္းပုံ အေသးမ်ား အားလုံး ျမင္ရသည္အထိ၊ သင့္ Status Bar တြင္ Done ဟု ျမင္ေတြ႔ရသည္အထိ ေစာင့္ၿပီးမွ ကာတြန္းပုံႀကီးကုိ ၾကည့္႐ႈပါရန္။