နအဖသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆိုႏိုင္သည့္ အစိုးရမဟုတ္

ပရင့္ထုတ္ရန္


အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သို႔ ကိုလိုနီအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္္ငံ က်ေရာက္စဥ္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းၾကသည့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဟန္႔တား၊ တားဆီးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ State Protection Law အျဖစ္ ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ဥပေဒအျဖစ္ ျဖည့္စြက္မြန္းမံ၍ ျပန္လည္ျပ႒ာန္းျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီလက္ထက္ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ကို အကာအကြယ္ေပးရန္၊ ဦးေနဝင္း၏ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ ခ်ီတက္ေနသည့္ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္မည့္ သူမ်ားအား အေရးယူႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတဦးတေယာက္၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ အေရးယူမည္ဆိုပါက ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီတို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရၿပီး၊ အနီးကပ္ဆံုး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတဦး၏ မူလ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္တားဆီးမိန္႔ ထုတ္ျပန္မည့္သူသည္ အစိုးရအဖြဲ႔ျဖစ္ရန္ လိုသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အဂၤါရပ္ႏွင့္ ညီညြတ္ရန္ လိုသည္။ သို႔မွသာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒကို က်င့္သံုးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမည့္သူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ သူမ်ား၏ ဥပေဒပုဒ္မ ၁ဝ (ခ) ျဖင့္ အေရးယူ၍ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္တားဆီးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကန္႔သတ္တားဆီးမိန္႔မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟုဆိုကာ ပုဒ္မ ၂၂ ျဖင့္ ဆက္လက္အေရးယူၿပီး အမႈစစ္ေဆးသည္မွာ စီရင္ခ်က္ႏွင့္ အမိန္႔ခ်မွတ္မည့္ အဆင့္သို႔ပင္ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

တရားလိုျပသက္ေသ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုတိယတပ္ဖြဲ႔မႉး ရဲမႉးၾကီး ဝင္းႏိုင္ထြန္း ကို စစ္ေဆးရာတြင္ ႐ုံးေရွ႕ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္မိန္႔၊ တားဆီးမိန္႔မ်ားႏွင့္ တားဆီးခံထားရသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကန္႔သတ္မိန္႔ထဲတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ ျပ႒ာန္းထားေသာ မူလအခြင့္အေရးမ်ားထဲက ပုဒ္မ ၁၄၈ (ဂ)၊ ၁၅၇၊ ၁၅၈၊ ၁၅၉ (က) (ခ) ႏွင့္ ၁၆ဝ တို႔တြင္ ပါရွိသည့္ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မည္သူတစံုတဦးကိုမွ် ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ လက္ခံစကားေျပာဆိုျခင္း၊ ညအိပ္ညေန တည္းခိုခြင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား မရွိေၾကာင္း၊ စသျဖင့္ သီးသန္႔ခံု႐ံုးေရွ႕တြင္ ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

နအဖ အာဏာသိမ္းအစိုးရအေနျဖင့္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို က်င့္သံုးခြင့္ ရွိ၊ မရွိကို ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္လာေပသည္။

ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ အစိုးရကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ The Government established by Law ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၊ ယခု ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီကို ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အစိုးရ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္အတြက္ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ အစိုးရ (The Government established by Law) ျဖစ္မလာပါ။

အစိုးရဟူသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ အခန္း (၂) အရပ္ရပ္ဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ တြင္ အစိုးရဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ တဝွမ္းလံုးတြင္ မည္သည့္အရပ္၌မဆို ဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ရရွိေသာသူတဦးကို ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားကို ျဖစ္ေစဆိုလိုသည္ဟု ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ နအဖ သည္ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားသည့္ အစိုးရတရပ္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအရ အထင္အရွား ေတြ႔ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

၁၈-၉-၁၉၈၈ ရက္စြဲပါ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၈၈ တြင္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးတြင္ အဖက္ဖက္မွ ယိုယြင္းေနေသာ အေျခအေနကို အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး အက်ိဳးငွာ တပ္မေတာ္သည္ ေအာက္ပါ လက္ငင္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ယေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာအရပ္ရပ္ကို လံုးဝ တာဝန္ယူလိုက္သည္။ ထိုေန႔မွာပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဒုတိယ ဝန္ၾကီးမ်ားကို တာဝန္မွ ရပ္စဲေၾကာင္း ၂/၈၈ ျဖင့္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၂ဝ-၉-၁၉၈၈ ရက္စြဲပါ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၄/၈၈ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔မွ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရအဖြဲ႔ကို ယေန႔မွ စတင္၍ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၊ ယခု ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရအဖြဲ႔ကို ေၾကညာခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ -

(က) ၄၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ျဖစ္ေသာ ၂၇-၃-၁၉၉ဝ ရက္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးေစာေမာင္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ယေန႔ အစိုးရသည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ အစိုးရမဟုတ္၊ တပ္မေတာ္အစိုးရ၊ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္တြင္ We are not elected government. We are a military government ဟု ေတြ႔ရပါသည္။

(ခ) ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂ တြင္ တိုင္းျပည္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ယူခဲ့ရသည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားသြားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအရ နအဖသည္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္တားျမစ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာမရွိဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခဲ့ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း မရွိသည္ကို အထင္အရွား ေတြ႔ရွိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တားဆီးမိန္႔ထုတ္သည့္ အထဲတြင္ပါသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ သံ႐ံုးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ရန္၊ ေနအိမ္မွအပ ျပင္ပသို႔ ထြက္ခြင့္ လံုးဝမျပဳရန္၊ အျခားသို႔ စာျဖင့္၊ စကားေျပာေၾကးနန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း မျပဳရန္ဟုသာ ပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တရားလိုျပသက္ေသ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုတိယတပ္ဖြဲ႔မႉး ရဲမႉးၾကီး ဝင္းႏိုင္ထြန္းက တရား႐ံုးတြင္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္ တရားဝင္ ဆက္လက္ အတည္ျဖစ္လ်က္ ရွိသကဲ့သို႔ တရား႐ံုးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အျပစ္ေပးႏိုင္ရန္ တမင္ရည္ရြယ္၍ ထြက္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားသည္။

၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္မည္ဆိုလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရ ျဖစ္ရပါမည္။ နအဖသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရမဟုတ္ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအမႈကို မစြဲဆိုႏိုင္၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ စြဲဆိုျခင္း မရွိသည့္ အမႈကို လက္ခံစစ္ေဆးေနျခင္းသည္ မူလကပင္ မွားယြင္းေနသည့္အတြက္ စြဲဆိုထားသည့္ အမႈကို တရားလိုဘက္မွ ႐ုပ္သိမ္းရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရေပသည္။