ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ မတူညီေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုမ်ား

ပရင့္ထုတ္ရန္

ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြလို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ အဲဒီတိုင္းျပည္ေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကားမွာ “စီမံခန္႔ခြဲပံု
ေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုေတြ” မတူၾကတာကို သတိထားမိမွာပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္ ဆိုတာဘာလဲ။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ပံုစံဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးေလာက္ ရွိသလဲ။ ဒါေတြဟာ ေမးစရာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

လက္ေတြ႕မွာၾကည့္ရင္လည္း ကမၻာတစ္လႊားက ဒီမိုကေရစီတိုင္းျပည္ေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕
 ဖြဲ႔စည္းပံုေတြ မတူညီၾကတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အစိုးရအဖြဲ႔၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈ အေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ “မတူညီတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုေတြ၊ မတူညီတဲ့ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မႈေတြ” ရွိၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႀကီး တစ္ခုလံုးကို အသက္သြင္းထားၾကပံုေတြလည္း မတူၾကပါဘူး။

သို႔ေသာ္ ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံေတြဟာ စနစ္ႏွစ္ခု အတြင္းမွာ လည္ပတ္ေနတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႕ရမွာပါ။ အဲဒီ စနစ္ေတြကေတာ့ ၁။ လူမ်ားစု သေဘာထားနဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ တဲ့ (Majoritarian) စနစ္နဲ႔  ၂။ အမ်ားသေဘာတူေအာင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရေသာ (Consensual) စနစ္တို႔
ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အေျခခံက်က် ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေမရိကန္ သမၼတလင္ကြန္းရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ စကားကို ကိုးကားလို႔ ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သူ႔အဆိုအရ ဒီမိုကေရစီတိုင္းျပည္မွာ အစိုးရဆိုတာ ျပည္သူ႔ထံမွ
ေပါက္ဖြားလာတာ (By the people) လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္သူေတြ အမ်ားစုက (စစ္ စစ္မွန္မွန္နဲ႔) ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရပါပဲ။ ကုိယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္ (Representative Democracy) မွာ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက တိုင္းျပည္ ကို စီမံခန္႔ခြဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ အစိုးရဟာ ျပည္သူကေန ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ပံုစံ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ လင္ကြန္းရဲ႕စကားက “ျပည္သ႔ူ ထံမွေပါက္ဖြားလာတယ္ (by the people) ဆိုတာနဲ႔ မရပ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစိုးရဟာ “ျပည္သူ႔ထံမွ ေပါက္ဖြားလာၿပီး၊ ျပည္သူ႔အတြက္ ျဖစ္ရမယ္ (government by and for the people)” လို႔ ထပ္ျဖည့္ထားပါတယ္။ ျပည္သူ႔ထံမွ ေမြးဖြားလာၿပီး၊ ျပည္သူ႔အတြက္ အစိုးရျဖစ္ပါမွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အစိုးရ ျဖစ္တယ္လို႔ အဆိုရွိထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔အတြက္ဆိုတာမွာ ျပည္သူရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို သိရွိနားလည္ဖို႔၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵေတြကို တုံ႔ျပန္ဖို႔၊ ျပည္သူ႔ အက်ဳိး အတြက္ ၾကည့္႐ႈဖို႔ စတာေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။

ဒီအခါမွာေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တယ္။ ျပည္သူ႔အတြက္ လုပ္ကိုင္တယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာပါလဲ။ ျပည္သူေတြဆိုတာ အၿမဲတမ္း ဆႏၵတစ္ထပ္တည္းရွိေနတာ မဟုတ္ေတာ့ “ဘယ္ျပည္သူေတြက
ေရြးခ်ယ္တဲ့အစိုးရကို အစိုးရလို႔ေခၚမလဲ၊ ဘယ္ျပည္သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳတာပါလဲ။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတိုင္း အတြက္ ပထမဦးဆံုးရင္ဆိုင္ရတဲ့ ေမးခြန္း တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္းေတြအတြက္ အေျဖကေတာ့ “တစ္ ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ လူမ်ားစု ေထာက္ခံမႈ  (Majority)” ကိုရၿပီး
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့စနစ္ကသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုေၾကာင့္“တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ လူမ်ားစုေထာက္ခံမႈ (Majority)” ရၿပီး အဲဒီ လူမ်ားစုရဲ႕ ဆႏၵေတြအတိုင္း လုပ္ကိုင္တာဟာ “လူ တစ္စု” က စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ကိုင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ကြဲလြဲၿပီး လူအမ်ားစုဆႏၵကို ကိုယ္စားျပဳတာေၾကာင့္ “ဒီမိုကေရစီပံုစံ” ဆိုတာ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ “တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ လူမ်ားစု ေထာက္ခံတဲ့ ဒီမိုကေရစီ (Majoritarian Democracy)” ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေမးစရာထပ္ရွိလာတာက အဲဒီ လူမ်ားစုထဲမွာမပါတဲ့ “လူနည္းစု” ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ေရာ ဘယ္လိုစဥ္းစား မလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ဒီအတြက္ အေျဖအျဖစ္ စဥ္းစားလာၾကပါတယ္။ “တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္း အတာနဲ႔ လူမ်ားစု
ေထာက္ခံတဲ့ ဒီမိုကေရစီ (Majoritarian Democracy)” ထက္ပိုၿပီး လူမ်ားမ်ားရဲ႕ ေထာက္ခံမႈပိုရေလ၊ လူမ်ားမ်ားရဲ႕ ဆႏၵေတြကိုပိုၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေလ ျဖစ္တာေၾကာင့္ “လူနည္းစု (Minority)” ေတြကိုလည္း တိုင္းျပည္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ထဲမွာ ပါ၀င္လာႏိုင္ဖို႔အျပင္၊ လူနည္းစုရဲ႕ ဆႏၵေတြကို လည္း ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကံဆလာရပါတယ္။ ဒီအတြက္ လုပ္ကိုင္တဲ့ဒီမိုကေရစီပံုစံကို “အမ်ား သေဘာတူေအာင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရေသာ ဒီမိုကေရစီ (Consensus Democracy)” လို႔ သတ္မွတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

(စကားခ်ပ္။ အထက္ပါ ဒီမိုကေရစီပံုစံ ႏွစ္ခုမွာ ျမန္မာလိုစကားလွယ္ တိတိက်က် မရွိတာေၾကာင့္ စာဖတ္သူ နားလည္ လြယ္ရန္ အဂၤလိပ္စကားလံုးကို ေမြးစားၿပီး Majoritarian Democracy နဲ႔ Consensus Democracy  ဟုသာ အသံုးျပဳလိုက္ပါတယ္။)

Majoritarian Democracy နဲ႔ Consensus Demo cracy ႏွစ္ခုဟာ အႏွစ္သာရျခင္း မကြာပါဘူး။ အဓိက ကြာျခား ခ်က္ကေတာ့ Consensus Democracy ဟာ Majoritarian Democracy ထက္ ပိုၿပီးေတာ့ လူမ်ားမ်ား ပါ၀င္လာတဲ့ စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ Majoritarian Democracy ဟာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရေတြအတြက္ မျဖစ္ မေနလိုအပ္တဲ့ အနိမ့္ဆံုး လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီတဲ့စနစ္သာျဖစ္ၿပီး၊ Consensus Democracy ကေတာ့ လူ နည္းစုေတြကိုပါ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထဲ ထည့္သြင္းလာတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္ လို တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ တိုင္းျပည္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပိုၿပီးသင့္ေတာ္တဲ့ စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုပံုစံႏွစ္ခုကို မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းေပၚ တင္လိုက္မယ္ဆိုရင္၊ ၎မ်ဥ္းရဲ႕ ဟိုဘက္ဒီဘက္ အစြန္းႏွစ္ဖက္မွာ Majoritarian Democracy နဲ႔ Consensus Demo cracy တို႔ရွိေနၿပီး ကမၻာ့ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္မ်ားရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲပံုစနစ္မ်ားဟာ အဆိုပါမ်ဥ္းေၾကာင္းရဲ႕ ဘယ္ေနရာမွာ ရွိသလဲဆိုတာေပၚ မူတည္ၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုေတြ ကြဲျပားသြားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ဥ္းရဲ႕အျပင္ ေရာက္သြားတဲ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္ေတြကိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီလို႔ သတ္မွတ္ဖို႔ ခဲယဥ္းသြားပါတယ္။

Majoritarian Democracy ဘက္မွာ အနည္းဆံုးေတာ့ ႏွစ္ပါတီစနစ္နဲ႔ ပါတီႏွစ္ခုက အၿပိဳင္ဆိုင္ ေရြးခ်ယ္ ခံၾကၿပီး၊
ျပည္သူရဲ႕ေထာက္ခံမႈ အားသာတဲ့ ပါတီကအစိုးရဖြဲ႕တာ (သို႔) လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒျပဳတာကို ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ တိုင္းျပည္ေကာင္းေအာင္ စီမံႏိုင္ၿပီး အရည္ အခ်င္းျပည့္မီတဲ့ ပါတီႏွစ္ခုထဲက အေကာင္းဆံုးလို႔ထင္တဲ့ ပါတီတစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ေပးလိုက္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ Majoritarian Democracy ကို အသံုးျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ယူေက၊ အ ေမရိကန္စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္ပါတီစနစ္ကေန ေလ်ာ့ၾကၿပီး တစ္ပါတီတည္းႀကီးစိုးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီလို႔ေခၚဖို႔ ခက္သြား ပါတယ္။ ပါတီ တစ္ခုတည္း ႀကီးႀကီးမားမားရွိၿပီး အဲဒီပါတီ အင္အားႀကီးမားေအာင္၊ အျခားပါတီေတြက ယွဥ္လာလို႔ မရေအာင္ လုပ္ထားတဲ့ တစ္ပါတီစနစ္ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာျပည္မွာ ဦးေန၀င္း ဦးေဆာင္တဲ့
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မ.ဆ.လ) တစ္ခုတည္းက ႀကီးစိုးတဲ့ တစ္ပါတီစနစ္ကို မွတ္မိၾကဦးမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြမွာလိုပဲ “မဆလေခတ္” ျမန္မာျပည္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ပါတီရွိပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ ရွိပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီကာလ ျမန္မာျပည္ဟာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြသာရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ ျဖစ္မလာ ခဲ့ပါဘူး။
ျပည္သူက မဆလပါတီကို မႀကိဳက္လို႔ အျခားပါတီကို ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ျပည္သူ႔အတြက္ အစိုးရမျဖစ္ခဲ့ဘဲ လူတစ္စုအတြက္သာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ (Government by and for the people မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။)

ဒီေန႔ေခတ္ ႏုိင္ငံေတြမွာလည္း အလားတူ တစ္ပါတီစနစ္ ႏိုင္ငံေတြ ရွိပါတယ္။ အဆိုပါ စနစ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ တိုင္းျပည္
ေတြကို ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္မ်ားက လြတ္လပ္မႈမရွိေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ (illiberal democracy)လို႔ ေခၚၾက ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း အေယာင္ေဆာင္ဒီမိုကေရစီ (pseudo democracy)၊ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီ(partial democracy)၊ အႏွစ္သာရနိမ့္က်ေသာ ဒီမိုကေရစီ (lowintensity democracy) အဓိပၸါယ္မဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ (empty democracy)၊ စပ္ကူးမတ္ကူးဒီမိုကေရစီ (hybrid regime) ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ ဒီမိုကေရစီ (delegative democracy) စသျဖင့္ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲၾကပါတယ္။ အဆုိပါ ပံုစံမ်ားကို လက္ရွိကာလတြင္ က်င့္သံုးေနေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ အီရန္ႏိုင္ငံ” စသည့္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကပါ တယ္။

အမ်ားသေဘာတူေအာင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရေသာ (Consensus) စနစ္ကေတာ့ ႏွစ္ပါတီထက္ ပိုတဲ့ပါတီေတြ လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္အင္အား သူမသာကုိယ္မသာ ပမာဏနဲ႔ ပါ၀င္ၾကၿပီး ပါတီတစ္ခုတည္းက ဥပေဒျပဳ
ေရးမွာ လႊမ္းမုိးတာမ်ဳိး မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ Consensus စနစ္မွာ လူမ်ားစု သေဘာထားေတြက အၿမဲအႏိုင္ရေနတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လူနည္းစုေတြရဲ႕အသံကို လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြမွာ ၾကားေစ ၿပီးထည့္သြင္းစဥ္းစား လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္တဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔လည္း ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႕တာမ်ဳိးေတြ ရွိလာတတ္ပါတယ္။ သူ႔မွာ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ သေဘာမတူတာေတြ မ်ားေနလို႔ လို ရာခရီးမေရာက္ဘဲ လုပ္ငန္းတစ္ခုခု ဆံုးျဖတ္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးတာေတြနဲ႔ ႀကံဳရႏိုင္ပါတယ္။ (ဒီလို ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြ ႀကံဳလာတာကို အလုပ္ျဖစ္ေအာင္
ေျဖရွင္းတဲ့နည္းေတြ ရွိပါတယ္။) Consensus ပံုစံအုပ္ ခ်ဳပ္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြဟာ ထိုက္သင့္သေလာက္ လူတန္းစား ညီမွ်ၿပီး လူမ်ဳိးေပါင္းစံု စုစည္းေနထိုင္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ ပိုၿပီး အသံုးျပဳေလ့ ရွိပါတယ္။ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုေနထိုင္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြအတြက္ ပိုၿပီး လည္း သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။ ကမၻာမွာ Consensus စနစ္ကိုေအာင္ ေအာင္ျမင္ျမင္ အသံုးျပဳ
ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ကေတာ့ ဆြတ္ဇာလန္၊ ဘယ္လဂ်ီယံလို ႏိုင္ငံေတြအျပင္ ဥေရာပသမဂၢလိုေနရာေတြမွာ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

Consensus ဘက္ကေန လြန္သြားရင္လည္း တစ္ဦးခ်င္း မိမိကိုယ္တိုင္ မိမိသေဘာအတိုင္း ဘယ္သူ႔ကိုမွ ပူးေပါင္းစရာ၊ လိုက္နာစရာမလိုတဲ့ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း မရွိေသာ လူမႈစနစ္အျဖစ္ကို ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒီပံုစံကို ႏိုင္ငံေရးေတြးေခၚ ပညာရွင္မ်ားကေတာ့ သဘာ၀လူ႔အဖြဲ႕အစည္း (State of Nature) လို႔ သတ္မွတ္
ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဘယ္သူကမွ လႊမ္းမိုးမႈမရွိတဲ့ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္း (Anarchy) လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။

အထက္ပါ အစြန္းႏွစ္ဖက္ လြန္သြားတာေတြဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္နဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြဟာ “လူမ်ားစု သေဘာထားနဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ (Majori-tarian) စနစ္”  နဲ႔ “အမ်ားသေဘာတူေအာင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရေသာ (Consensus) စနစ္” ႏွစ္ခုၾကားထဲက တစ္ေနရာရာကိုေရြးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေနရာကို ေရြးမွာလဲ ဆိုတာကို မူတည္ၿပီးမွသာ တိုင္းျပည္ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ပံုစံေတြ အနည္းငယ္ကြဲသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။