www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
စေန, ၂၅ ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၀

Mizzima Burmese

Home > အာေဘာ္ႏွင့္အျမင္ > ေဆာင္းပါး > လႊတ္ေတာ္ သမၼတ အားၿပိဳင္ၾကသလား

လႊတ္ေတာ္ သမၼတ အားၿပိဳင္ၾကသလား

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

၂၀၁၁ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံသစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သုံးရပ္၊ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး က႑တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစရွိေသာ လႊတ္ေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚ လည္ပတ္လုပ္ကုိင္ေနပုံကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ယေန႔ႏွစ္ႏွစ္ခြဲမွ်ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ရြာမိသားစုႏုိင္ငံမ်ားၾကား ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ
ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ေရးတုိ႔ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေနပုံ၊ ယင္း၏ ဒုတိယသက္တမ္းကို စတင္ေျခလွမ္းမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အလားအလာတို႔ကို ခန္႔မွန္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

အေရးႀကီးႏွစ္ခ်က္

လႊတ္ေတာ္သည္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ တစ္သီးပုဂၢလႏုိင္ငံေရးသမားပါတီ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔၏ ကိုယ္ပုိင္/ပါတီ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ (ေခၚ) ယုံၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္တို႔ကို ကာယကံရွင္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ အမတ္
ေလာင္းတစ္ဦးခ်င္း၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္၊ ပညာရည္၊ စာရိတၱ၊ သမုိင္းအစရွိ သည္တို႔ႏွင့္ေပါင္းစပ္ကာ မဲဆႏၵရွင္
ျပည္သူမ်ားထံခ်ျပၿပီး ျပည္သူတုိ႔က မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈအရ ျပည္သူ႔ ကုိယ္စားလွယ္ (အမတ္)အျဖစ္ ေရာက္ရွိ တက္ေရာက္ရေသာ ျပည္သူတုိ႔အာဏာပိုင္စိုးမႈ(ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ၏ မူလပုိင္ရွင္အစစ္သည္ ႏုိင္ငံသား ျပည္သူမ်ား
ျဖစ္မႈ)ကို ေဖာ္ထုတ္ျပသသည့္ တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု၌အျမင့္ဆုံးေသာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းႀကီး
ျဖစ္ပါသည္။

ဤအခ်က္ကို ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား၌ ဦးထိပ္ထားေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး Rule Of Law ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ စီးပြားတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၏ အသီးအပြင့္ကို ႏုိင္ငံသားအားလုံးၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔ခံစားရေရး၊ အထူးသျဖင့္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုႏွင့္ အထက္လႊာ လူခ်မ္းသာတို႔အၾကား ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာအခ်က္ ေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ လူမႈဘ၀လုံၿခဳံေရး ဆန္ခါတင္ Social Security Safety Net ျမင့္မားလာေရး စသည္တုိ႔အတြက္ ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာျဖစ္ေပၚရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္အား လုပ္ပိုင္ခြင့္ပုိမုိျမင့္မားစြာ အပ္ႏွင္းထားရေလ့ရွိပါသည္။

ဤအခ်က္သည္ အထက္ကေျပာခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ၏ မူလပိုင္ရွင္အစစ္သည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ၿပီးေနာက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား၌ ဒုတိယ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္ႏွစ္ရပ္သည္ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေလ့ ရွိတတ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစရွိသည္တို႔တြင္ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တို႔ၾကား အျငင္းပြားမႈ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ပြားကာ စစ္တပ္မွ အာဏာ၀င္ေရာက္ သိမ္းယူဆုံးျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလိုအပ္မႈယေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအထက္တြင္ ရွိသည္။ လူမ်ားစုႏွင့္ တစ္ဖက္သတ္ ဆုံးျဖတ္သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေပၚေပါက္ၿပီး သမၼတဘက္မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေသာ ဥပေဒအခ်ဳိ႕ကို (ၿပီးခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ ဆ႒မပုံမွန္ႏွင့္ ယခုသတၱမ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတို႔တြင္ ပိုမုိသတိထားမိစရာ ထင္ရွားစြာေတြ႕လာရသည္မွာ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေသာဥပေဒ၊ တုိင္းေဒသ ႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒစသည္) လက္မွတ္မထိုးျခင္း၊ ထိုးေသာ္လည္း (အဂတိလုိက္စား) သတင္းထုတ္ျပန္ ရွင္းလင္းျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ေတြ႕လာရသည္။

ထို႔ထက္ပို၍ ေျပာစရာဟုဆိုရမလား၊ ေကာင္းေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈဟု ဆိုရမလား၊ ဆိုစရာ ျဖစ္ရသည္အခ်ဳိ႕မွာ လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္(အမတ္)႐ုံးမ်ားဖြင့္ေရးကို သမၼတက ရပ္မိရပ္ဖ႐ုံးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္
ေကာ္မတီမ်ားက ျပည္သူ႔တုိင္စာ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားအား သမၼတကျပည္သူ႔ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ျဖင့္ တုိင္စာလက္ခံေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္းစသည္ျဖင့္ စင္ၿပိဳင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ လုပ္လာျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူတုိ႔၏ အာဏာပိုင္စိုးမႈကို လက္ခံျပသမႈျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တို႔က ယင္းအရည္အေသြးရွိေၾကာင္း ျပသရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ အေတာ္မ်ားေၾကာင္း၊ ႀကီးမားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္မွာ ပါတီႏုိင္ငံေရးအေျခခံမႈ၊ ၀ါဒေရးရာ သေဘာတရားေရးရာ အေျခခံမႈတို႔ကို ပစ္ပယ္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ဖြဲ႕စည္းထားပုံ Political Structure ေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ေခတ္ေဟာင္း၊ လူေဟာင္း၊ အေလ့အက်င့္ေဟာင္း တို႔အေျခခံဖြဲ႕စည္းမႈႀကီးမားေနသည္။ တုိင္းရင္းသား ခြဲတမ္းမ်ားစြက္ဖက္မႈႀကီးေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ သည္။ သမၼတ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္တြင္
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္တို႔ ပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းပုံ Administrative Structure တြင္လည္း အလားတူ
ေတြ႕ရသည္။ ေျပာရလွ်င္ ျပည္သူအာဏာပုိင္စိုးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာထက္ျမက္ေစေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုေပးထားရမႈ တို႔၌ အျပစ္အနာမရွိပါ။ ။