အာရပ္ေဆာင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရွ႔ဆက္ခရီး

ပရင့္ထုတ္ရန္

လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာစုေ၀းၿပီး အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာ အာရပ္ေႏြဦးကို ျမင္ရေသာအခါ ရပ္သပ္႐ႈေမာ ခဲ့ရသည္။ အာရပ္ကမၻာမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီမ်ဳိးေစ့ အပင္ေပါက္ၿပီဟု ထင္ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္, ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာေသာအခါ ယခုအထိ အလားလာေတြက ႐ႈပ္ေထြးဆဲ၊ အျမင္ေတြက ေ၀း၀ါးေနဆဲ။ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ ဘာသာေရးဂိုဏ္းကြဲမႈ မ်ား၊ စီးပြားေရး မဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္းမ်ားကလည္း မတည္ၿငိမ္မႈကိုျဖစ္ေစေသာ တြန္းအားမ်ားျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရွိေသာ္လည္း အားနည္းေသာ ဒီမိုကေရစီ၊ ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အရည္အခ်င္း နည္းပါးေသာ
ႏိုင္ငံေရးသမားၾကား အာဏာလုမႈမ်ားကလည္း မတည္ၿငိမ္မႈဆီသို႔ တြန္းပို႔ေနသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားမွာေႏြးဦးကို
ေအးစက္စက္ေဆာင္းအျဖစ္သို႔ ေရးခ်ယ္ေပးေနေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲၿပီး၊ ေပၚေပါက္လာေသာ ႏိုင္ငံ ၁၅ ႏိုင္ငံကို ေလ့လာပါက ဒီမိုကေရစီအျပာင္းအလဲ မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ကိုးႏိုင္ငံက အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ယူကရိန္းႏွင့္ေမာ္ ဒိုဗာႏိုင္ငံတို႔ကေတာ့ “လယ္ရီဒိုင္းမြန္း” ၏ စကားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ “မလြတ္မလပ္ႏိုင္ငံမ်ား”၊ အမည္ခံ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မတည္ၿငိမ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား
ျဖစ္လာခဲ့ၾကရသည္။ ဘာေၾကာင့္ပါနည္း။ ဒီမိုကေရစီမွ ႂကြယ္၀မႈဆီ သို႔ဟူေသာ ၀ိုးတ၀ါးယူဆခ်က္တခ်ဳိ႕ရွိသည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ကလူမႈသိပၸံပညာ႐ွင္ မာတင္လစ္္ပ္ဆက္၏ ေျပာ ျပခ်က္အရေျပာရလွ်င္ “ႏိုင္ငံေတြ ႂကြယ္၀လာေလ ဒီမိုကေရစီကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေလ” ဟူေသာယူဆခ်က္ ျဖစ္သည္။ ယင္းယူဆခ်က္ ကိုေထာက္ခံသည့္ အခ်က္တခ်ဳိ႕ကလည္းရွိေနသည္။

ဆင္းရဲေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသည္ တျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားထက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း
ေတြ႕ရျပန္ပါသည္။ ၿဗိတိန္ကိုလိုနီႏိုင္ငံေဟာင္းမ်ားသည္ တျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ တရားဥပေဒစနစ္ ပိုမိုအားေကာင္းသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အေနာက္ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လူမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအရကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ားက ၁၇ ရာစုႏွင့္ ၁၈ ရာစု ကတည္းက တိုးတက္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ခြင့္က ဒီမိုကေရစီထက္ အလ်င္က်သည္။

ဆင္းရဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအေပၚ ပိုမိုအားယူရမည္မွာ ေသခ်ာေပါက္ကိစၥျဖစ္သည္။
 ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ အာဏာရမလာမီ၊ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ၊ ဦးစြာပထမ အေရးႀကီးသည္က လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး၊ တစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္မႈ အကာကြယ္ေပးေရးႏွင့္ အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ေရးတို႕ျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ စနစ္တစ္ရပ္ကို ေနသားတက်ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ျဖစ္သည္။

အီရတ္ႏွင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတို႕တြင္ လူထုပါ၀ါက စကၠဴပါ၀ါထက္အလ်င္က်ခဲ့သည္။ အီရတ္တြင္ အာဏာကို ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား အား ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ဖို႕ အေစာတလ်င္ ဖိအားေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ အီရန္ႏွင့္နီးစပ္ေသာ၊ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ရွီးယားဘာသာေရး ႏြယ္ေသာ ပါတီမ်ားကုိ အာဏာအပ္ႏွင္းမိခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ သြားသည္။ အီဂ်စ္တြင္လည္း လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီကို စိတ္မ၀င္စားေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုျဖစ္သည့္ “မြတ္ဆလင္ ညီအစ္ကုိေတာ္မ်ား” ပါတီကေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွေသာ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို တျခားအာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ေမာ္႐ိုကိုႏွင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ဘုရင္ စိုးမိုးေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မိသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ျပဳလုပ္သည္။ ဘုရင့္အာဏာတခ်ဳိ႕ကို ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္သို႔ေပး အပ္လိုက္သည္။ ျပည္လံုးကၽြတ္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ပါတီမ်ား ေရွ႕တန္းေရာက္လာေသာ္ လည္း၊ စနစ္အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရး၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လုိက္နာရန္ အာဏာခြဲေ၀ျခင္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအရ သတ္မွတ္ထားလုိက္ရေသာအခါ ၎တို႔အေနျဖင့္ လုိက္နာရေတာ့သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးကေတာ့အာဏာ ရွင္ဆန္ေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေရွ႕ဆက္သြားရင္ျဖင့္
ႏိုင္ငံကိုတည္ၿငိမ္ေသာ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေသာ၊ လစ္ဘရယ္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္စရာရွိသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အတိတ္၏ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာၿပီး ေနာက္ထပ္အသြင္ကူးေျပာင္းေသာႏိုင္ငံမ်ား ရွိလာပါက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဦးစြာေရးဆြဲၿပီးမွ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသင့္ေပသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ပင္ ၁၇၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုကုိေရးဆြဲၿပီး၊ တစ္ႏွစ္ၾကာမွ ပထမအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္အဓိက ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ဘာသာတစ္ခုတည္းမွာပင္ ဂုဏ္းကြဲဲျပား
ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆြန္နီႏွင့္ရွီးယားဆိုေသာ ဂိုဏ္းကြဲျပႆနာျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အစၥ လာမ္ဘာသာ၀င္ ၁ ဒသမ ၅၇ ဘီလီယံရွိရာတြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ ဆြန္နီမြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္ သည္။ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ ရွီးယားမြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္သည္။ ရွီးယားမ်ားသည္ လူဦးေရအားျဖင့္ သန္း ၂၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး၊ အီရန္၊ အီရတ္၊ အဇာဘိုင္ခ်န္ႏွင့္ ဘာရိန္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ ရွီးယားမြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ လူဦးေရ၏ ၃၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ လက္ဘႏြန္လူဦးေရ၏ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ ယီမင္တြင္ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ တူရကီတြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္လူဦးေရ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။

ေမလအတြင္းက အီရတ္ႏုိင္ငံ တစ္၀န္းတြင္ ရွီးယားမြတ္ဆလင္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထား၍ ကားဗံုးခြဲတိုက္ခုိက္မႈႏွင့္ အေသခံဗံုးခြဲ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရွီးယား ၂၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ အီရတ္ႏိုင္ငံ အယ္လ္ ခုိင္းဒါးႏွင့္ အဆက္အစပ္ရွိသည္ဟုဆိုၾကသည့္ Islamic State of Iraq အဖြဲ႕အပါအ၀င္ ဆြန္နီအစၥလာမ္မစ္ သူပုန္အုပ္စု၏ လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ Islamic State of Iraq အဖြဲ႕မွာ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ဂိုဏ္းဂဏကြဲ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ရန္ မီးေမႊးေပးေနကာ ရွီးယားမြတ္ဆလင္မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခုိက္ေန သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလက အီရတ္တြင္ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ဆြန္နီမြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ရွီးယားမြတ္ဆလင္ ျဖစ္သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Nuri al-Maliki ကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္က်ဴး ေက်ာ္၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ ရာထူးအာဏာမွျပဳတ္က်သြားသည့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၄င္းတို႔၏ ဆြန္နီဂုိဏ္းအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Nurial-Maliki က ေဘးဖယ္ပထုတ္ထားသည္ဟုစြပ္စြဲကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇြန္လအတြင္းကလည္း လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံ ထရီပိုလီရွိဆြန္နီမြတ္ဆလင္အုပ္စုႏွင့္ အာလာ၀ိုက္ မြတ္ဆလင္ အုပ္စုတို႔ အၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ လက္ဘႏြန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းဂဏဆိုင္ရာ တင္းမာမႈမ်ား ကာလၾကာျမင့္စြာကတည္းက ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး၊ အိမ္နီးခ်င္း ဆီးရီးယားႏုိင္ငံတြင္ အံုႂကြမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာသည့္
ေနာက္ပုိင္း၌ တင္းမာမႈမ်ား ပုိမိုအရွိန္ျမင့္တက္လာသည္။

ထို႕အျပင္ ဇြန္ ၁၀ ရက္ကလည္း ဆီးရီးယားအေရွ႕ပုိင္းတြင္ သူပုန္မ်ားႏွင့္ ရွီးယားမြတ္ဆလင္ ရြာသားမ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ရွီးယားမြတ္ဆလင္ရြာသား၊ အနည္းဆံုး ၆၀ ဦးခန္႔ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ထုိ႔ ျပင္ ဒမတ္စကတ္ၿမိဳ႕ တြင္လည္း အေသခံဗံုးခြဲတိုက္ခုိက္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဆီးရီးယားသူပုန္မ်ားမွာ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ၏ လူမ်ားစု ဆြန္နီမြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဆီး ရီးယားသမ္ၼတ အာဆတ္မွာမူ သူ၏အမ်ဳိး အႏြယ္ျဖစ္ေသာ အာလာ၀ိုက္မြတ္ဆလင္ မ်ား (ရွီးယားဂိုဏ္းကြဲတစ္မ်ဳိး)၊ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ ရွီးယားမ်ားစ သည့္ လူနည္းစုမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိရရွိထားသည္။

ဆီးရီးယားတြင္ ယမန္ႏွစ္ကတည္းက ဘာသာေရးဂိုဏ္းဂဏ ခါးသီးမႈမ်ားႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ရွီးယားဂိုဏ္းႏွင့္ ဆြန္နီဂိုဏ္းႏွစ္ခုအၾကား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားရွိသည္ဟု ႏွစ္ဖက္စလံုးကအျပန္ အလွန္ စြပ္စြဲလ်က္ရွိေနကာ၊ တျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ဆြန္နီႏွင့္ ရွီးယားလက္နက္ကုိင္မ်ားသည္လည္း ဆီးရီး ယားစစ္ပြဲအတြင္းသုိ႔ ပိုမို၀င္ေရာက္ ပတ္သက္ကာ ပါ၀င္တိုက္ခုိက္လာၾကသည္။

ဆြန္နီဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ရွိတ္ခ္အာမတ္အယ္လ္အက္ဆာ (Sheikh Ahmad al-Assir) ကလည္း ရွီးယားမ်ား သည္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ဂ်ဴးမ်ားထက္ ပိုဆိုးရြားသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾကည့္ပါက အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ “ေႏြဦး” အစား ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ ဖရီးဇခါးရီး ယားေျပာသလို “အာရပ္ေဆာင္း” ျဖစ္ဖို႔က အလားအလာ ပိုမ်ားေနသည္။

ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ၊ ဘာသာေရးဂိုဏ္းဂဏ ကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ အာရပ္တိုင္းျပည္မ်ား၏ စီးပြားေရးမွာ လည္း သိပ္ေတာ့မေကာင္းလွေပ။ ခ်မ္းသာပါသည္ဆိုေသာ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယားတြင္ပင္ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည္ ဆိုသည္ထက္ ေရနံေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ အားေကာင္းပါသည္ဆိုေသာ လူလတ္တန္းစား ထက္၊ လူတစ္စုလက္ထဲတြင္သာ တုိင္းျပည္၏ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၀င္ေငြခြဲေ၀
ေပးျခင္းမညီမွ်မႈ၊ အရပ္ဘက္လူအဖြဲ႕အစည္းအားနည္းမႈမ်ားကလည္း အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အာရပ္ေႏြဦးကို ၿခိမ္းေျခာက္
ေနေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ မီးေလာင္ရာေလပင့္ဆိုသလို အေရွ႕အလယ္ပိုင္း တူရာတူရာဘာသာေရးဂိုဏ္းမ်ား ပိုမိုေပါင္းစပ္မိလာေသာအခါ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေနျခင္းျဖင့္ အာရပ္ေဆာင္းက ပိုမိုေအးစက္စက္
ျဖစ္လာေနေလေတာ့သည္။ ။

Ref: Write a Constitution by Fareed Zakaria