ဒီမုိကေရစီ အသိႏွင့္အရွိ

ပရင့္ထုတ္ရန္

၁၉၆၂ ကစ၍ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ တစ္ခန္းရပ္ခဲ့သည္။ ဗဟုိဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈ (TOTALITAR IANISM)
အႏွစ္ ငါးဆယ္နီးပါး လႊမ္းမုိးခဲ့သည္။ အခုေတာ့ သမုိင္းဘီးတစ္ပတ္လည္ကာ၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္ျပန္လည္ အသက္ဝင္ လာသည္။ ၈၈ အေရးေတာ္ပုန္မွာ လူထုအုံႂကြမႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အသီးအပြင့္ျဖစ္သျဖင့္ တန္ဖုိးထားၾကရမည္။ တန္ဖုိးထားဖုိ႔ ဆုိသည္မွာ တန္ဖုိးရွိေၾကာင္းသိမွ ျဖစ္ႏုိင္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။

Caroon-2ဒီမုိကေရစီမွာ ဘာတန္ဖုိးေတြ ရွိသနည္း။ မၾကာခင္က လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္မႈကုိ ဖေယာင္းတုိင္ထြန္း၍ ဆႏၵျပၾကရာတြင္၊ ဆႏၵျပသူတစ္ဦး ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္စာတန္းကုိ သတိထားမိ၏။ ''ဒီမုိကေရစီ ေနာက္မွေပးပါ၊ လွ်ပ္စစ္မီး အရင္ေပးပါ'' တဲ့။ ေတာင္ကုိးရီးယားသမၼတ လာေရာက္စဥ္ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ ေတြ႔ဆုံခုိက္ေျပာသြားေသာ စကားတစ္ခြန္းကုိ ကြၽန္ ေတာ္ အမွတ္ရေနသည္။ ''ဒီမုိကေရစီကုိ ဘာနဲ႔မွမလဲပါနဲ႔'' တဲ့။ သူတုိ ့ႏုိင္ငံသည္လည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ေအာက္မွ ႐ုန္းထြက္လာရေသာ
ႏိုင္ငံျဖစ္ေလရာ၊ သမုိင္းဆုိင္ရာအေတြ႔ အႀကဳံအရ သတိေပးခဲ့ေသာ စကားျဖစ္သျဖင့္ အေလးဂ႐ုျပဳသင့္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ လူတုိင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိင္းဟာ ယင္းဒီမုိကေရစီကုိ ျပင္းျပင္းျပျပ ေတာင့္တေတာင္းဆုိ
ေနသည္။ ဒါဆုိ မရွိခင္သိေအာင္လုပ္ဖုိ ့လုိသည္။ ဒီမုိကေရစီ၏ စံႏႈန္းမ်ား၊ တန္ဖုိးမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား ကုိမသိဘဲ မည္ကဲ့သုိ ့ဒီမုိကေရစီကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါ မည္နည္း။ တည္ေဆာက္မည္ဆုိလွ်င္၊ လတ္တေလာ ကေလးကစားစရာ ရြဲတစ္လုံးအတြက္၊ ေရႊဖလားကုိ အဆုံးအ႐ႈံးခံမည့္သူေတြ ေပါေနေပမည္။

ဒီမုိကေရစီ ေနာက္မွေပးပါ။ လွ်ပ္စစ္မီးအရင္ေပးပါ ဆုိတာမ်ဳိးေတြ ေတြ႔ေနရဦးမည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ထမင္း တစ္နပ္ႏွင့္လဲဖုိ႔ ဝန္မေလးသူေတြေၾကာင့္၊ ကမၻာေပၚတြင္ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေတြ တည္တံ့ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံမ်ားအေမြကုိ ဆက္ခံခဲ့သည့္ ေရာမဒီမုိကေရစီသည္၊ ဂ်ဴးလီးယက္ဆီဇာလုိ စစ္အာဏာရွင္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္သုဥ္းခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွည္လ်ားေသာ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈအရပ္ရပ္ကုိ မခံႏုိင္ေသာ
ျပည္သူတုိ႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားဆင္ႏႊဲကာ၊ အဂၤလိပ္ေတာ္လွန္ေရး (၁၆၄၁-၈၉)၊ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရး (၁၇၇၅-၈၃)၊ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး (၁၈၄ဝ-၇ဝ) ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ျပန္လည္ အသက္သြင္းခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔
ေႂကြးေၾကာ္သံမွာ၊ လြတ္လပ္ေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵအရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔
ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး သုခမိန္တစ္ဦးက၊ ''ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ခ်ဳိ ့ယြင္းခ်က္ အနည္းငယ္ရွိေနသည္မွာ မွန္ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္၊ ဒီမုိကေရစီထက္ပုိ၍ ကုိက္ညီသင့္ေလွ်ာ္ေသာစနစ္ကုိလည္း သူမျမင္'' ဟု ဆုိဖူးေလသည္။

ဒီမုိကေရစီတြင္ အလ်ားႏွင့္ အနံဟူေသာ မ်ဥ္းႏွစ္မ်ဥ္း ရွိသည္။ လြတ္လပ္ခြင့္၊ တရားမွ်တမႈ၊ အမ်ားဆႏၵအရ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္းတုိ႔သည္ ေဒါင္လုိက္သေဘာေဆာင္ေသာ မ်ဥ္းမ်ားျဖစ္၍'' ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈဟု ဆုိႏုိင္ေသာ က်င့္ဝတ္၊ တာဝန္တုိ႔မွာ အလ်ားလုိက္ သေဘာေဆာင္ေသာမ်ဥ္းမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ တခ်ဳိ႕က ဒီမုိကေရစီကုိ လူႀကဳိက္မ်ားေသာ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္လုိ သေဘာထားကာ မိမိအစြန္ထုတ္လုိေသာ ပစၥည္း တုိင္းတြင္ ထုိတံဆိပ္တပ္ကပ္ၾကသည္။ ထုိအထဲတြင္ လက်ၤာအစြန္းေရာက္မ်ား၊ မင္းမဲ့ဝါဒီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား လည္း ပါဝင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
တစ္ဖက္က စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီဟု တဖြဖြေျပာေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ ထုိစကားမွာလည္း မလုိအပ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဒီမုိကေရစီသည္ သူ ့မူလသဘာဝကပင္ စည္းကမ္း ျပည့္ဝၿပီးေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီဟု ေျပာၾကေသးသည္။ ဒီမုိကေရစီမွာ ဘယ္လုိ နာမဝိေသသမ်ဳိးမွ မလုိေခ်။ မစစ္မွန္ေသာဟု ဆုိလွ်င္၊ ထုိဒီမုိကေရစီမွာ ''အတု'' သာျဖစ္သျဖင့္ စကားထဲထည့္ေျပာေနစရာမလုိ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါဝင္လုိသူတုိင္း (တကယ္ေတာ့ လူတုိင္းပါဝင္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။) ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ဘာလဲ၊ သဲသဲကြဲကြဲသိျမင္ထားၾကဖုိ႔ လုိအပ္ေနေလသည္။

ယခုပင္ စာေပစိစစ္ေရးမရွိေတာ့သည္ႏွင့္ ထုိအခြင့္အေရးကုိ တလြဲအသုံးျပဳေသာ စုန္းျပဴးတခ်ဳိ႕ ေပၚလာသည္။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္ ခြင့္ကုိ ဒြန္တြဲျမင္တတ္၏။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပရမ္းပတာကုိ ခြဲျခားမျမင္တတ္ၾက။ လြတ္လပ္ခြင့္ဆုိသည္မွာ လူ၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခြင့္အေရးကုိ မည္သည့္အရာကမွ ခ်ဳပ္ကုိင္ေႏွာင္တည္း၍ မရ။ သုိ႔ေသာ္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အရာေတာ့ရွိသည္။ လူတစ္ဦး၏လြတ္လပ္မႈသည္ အမ်ားစု၏ အက်ဳိးစီးပြားအသြယ္သြယ္ကုိ ထိခုိက္အႏၲရာယ္ျပဳမႈ အဆင့္သုိ ့မေရာက္သင့္သလုိ၊ အမ်ားစု၏ဆႏၵ သည္လည္း လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးစီ၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေစာ္ကား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာ မေရာက္ေစသင့္ဆုိေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီတန္ဖုိးအတြင္း ရွိေနေသာ လြတ္လပ္မႈမွာ၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ကုိယ္ခ်င္းစာနာမႈရွိျခင္း စသည္တုိ႔ႏွင့္
ေပါင္းစပ္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ တရားသာ ျဖစ္ေလသည္။