လက္ပံေတာင္း အစီရင္ခံစာ အလြန္ ေဒၚစု အေျခအေန

ပရင့္ထုတ္ရန္

လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီ စီမံကိန္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္မွႈမ်ား မွာ အစုိးရတရပ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသျဖင့္ တစံုတရာ မွားယြင္းေနပါ သည္။

တကယ္တမ္းတြင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး
ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္မွာ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြရန္သာ ျဖစ္ကာ အစိုးရတရပ္ကဲ့သုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကဲ့သုိ႔ အစုိးရတရပ္ကုိ ဦးေဆာင္ေနသူ တဦး မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းကို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြါးေရးကုိ အေထာက္အကူ ျပဳလိမ့္မည္ဟု ရွင္းလင္းေျပာျပရံုျဖင့္ စိတ္ထိခုိက္ေနေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားက သေဘာတူ လက္ခံလာလိမ့္မည္ဟု ေဒၚစုအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသလား။ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ရြာသားမ်ားက ငဲ့ကြက္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသလား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္
အေနျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း
အစုိးရအေနျဖင့္ အရာရာတြင္ ေကာ္မရွင္၏
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္လိမ့္
မည္ဟုေတာ့ တထစ္ခ် ယူဆ၍ မရေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အကန္႔အသတ္ ရွိေနမွႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္သည့္ အခ်ိန္ကတည္းက
ရြာသားမ်ား ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္ေစရန္
အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ထြက္လာသည့္အခါ ထုိအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ပံုအေပၚ ရြာသားမ်ား စိတ္ရွႈပ္ေထြးသြားပံု ရပါသည္။ ၎တို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စီရင္ဆံုးျဖတ္သူ (decision maker) တေယာက္ကဲ့သုိ႔ သေဘာထားလိုက္ၾကသလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကလည္း မိမိကုိယ္ကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သူ တဦးသဖြယ္ သေဘာထား၍ ရြာသားမ်ားကုိ တံု႔ျပန္ေျပာဆုိသကဲ့သုိ႔
ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအား အသက္ရွဴေပါက္ ရသြားေစခဲ့ သည္။

မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပ်က္စီးသြားသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ကုစားရန္အတြက္
ေသခ်ာစြာ ေတြးေတာ ေဆာင္ရြက္ရေပေတာ့မည္။ အမ်ားျပည္သူက ေဒၚစုအေပၚ ထင္ျမင္ေနသည့္ ပံုရိပ္ ထိခုိက္သြားႏုိင္သလို ေဒၚစု အေနျဖင့္လည္း သူ၏ ေအးေဆးတည္ျငိမ္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္မွႈကုိ ျပန္လည္ရရွိရန္မွာ ၾကီးမားေသာ စိန္ေခၚမွႈ တခု ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သုိ႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါက သူ႔အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေတာင္ကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဆက္လည္ တည္ရွိေနေစခ်င္ရသည္လဲ ဟု ေမးျမန္းလိုက္ျခင္း သည္ ေဒၚစုကုိယ္တိုင္၏ ပံုရိပ္ကို အထိခုိက္ႏုိင္ဆံုးေသာ စကားတရပ္ျဖစ္ကာ ထုိကဲ့သုိ႔ ေမးျမန္းလိုက္ျခင္း အားျဖင့္ ေဒၚစုႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားၾကားတြင္ မ်ားစြာ ကြာဟသြားေစခဲ့သည္။

ေဒၚစုအေနျဖင့္ ႏွလံုးသားထက္ ဦးေနွာက္ကို ဦးစားေပး၍ ေျပာဆုိေနသည္မွာေတာ့ ထင္ရွားပါသည္။ ေၾကးနီး စီမံကိန္း ကို ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြါးေရးကုိ အေထာက္အကူ ျပဳလိမ့္မည္ဟု ရွင္းလင္းေျပာျပ ရံုျဖင့္ စိတ္ထိခုိက္ေနေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားက သေဘာတူ လက္ခံလာလိမ့္မည္ဟု ေဒၚစုအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါ သလား။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ရြာသားမ်ားက ငဲ့ကြက္ေပးလိမ့္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသလား။

ေဒၚစု အေနျဖင့္ ရြာသူရြာသား ၃၀၀ ခန္႔ကုိသာ ေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ ႏုိင္ငံအႏွံ႔မွ ရြာသူရြာသား သန္း ၄၀ ခန္႔က ေဒၚစု၏ အသံကုိ နားေထာင္ၾကေပမည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူသည္ လူအမ်ား
ေထာက္ခံမွႈကုိ ရွာေဖြေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း
ထပ္တလဲလဲ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ား၏ အမ်က္ေဒါသကေတာ့ ေျပေပ်ာက္မသြားခဲ့ေပ။ ထုိ႔ျပင္ အားလံုးကုိ လက္လႊတ္ဆံုးရံႈးရမည့္ သူမ်ားမွာလည္း ရြာသူရြာသားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေဒၚစုတြင္ ေျပာပုိင္ခြင့္ ရွိသည့္ ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ေပ။

ေဒၚစုက သူသည္ ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူမ်ား ကုိယ္တိုင္သည္ လည္း ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ပင္ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴရွႈ၍ မရေပ။

ေဒၚစု အေနျဖင့္ ရြာသူရြာသား ၃၀၀ ခန္႔ကုိသာ ေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ
ႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ ရြာသူရြာသား သန္း ၄၀ ခန္႔က ေဒၚစု၏ အသံကုိ နားေထာင္ၾကေပမည္။

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ရွႈေထာင့္မွာ ဆိုပါလွ်င္ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား မရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လွပေသာ
ႏိုင္ငံသည္ ဆာဟာရ ကဲ့သုိ႔ ကႏၲာရ တခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သြားနုိင္သလို ထုိင္းႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွ Isarn ေဒသတြင္ လည္း သစ္ေတာမ်ားကုိ ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းကာ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခုိက္ျပီး ေရရွည္တြင္ ေဒသခံမ်ား စီးပြါးပ်က္ၾကေသာေၾကာင့္ ေဒသတြင္းမွ ဆင္းရဲသားမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ သမီးမ်ားကုိ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိုးအပ္လိုက္ရသည္အထိ အေျခအေန ဆိုးခဲ့ရေသာ ဥပမာကလည္း ရွိေနျပန္သည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ပံေတာင္း ကိစၥအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိပါက တႏုိ္င္ငံလံုးတြင္ အေျခအေနမ်ား
ေပါက္ကြဲထြက္ကာ လယ္ယာေျမမ်ား အသိမ္းခံရသည့္ လယ္သမားမ်ား ပါဝင္သည့္ အံုၾကြမွႈမ်ဳိးလည္း ျဖစ္လာ
ႏိုင္ေပသည္။ ထုိ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္ ေနၾကမည္ ျဖစ္သလို အခ်ိဳ႕မွာ ေဆာက္တည္ရာမရ
ျဖစ္ေနႏုိင္ေပသည္။ ထုိသုိ႔ စုိးရိမ္ပူပန္မွႈမ်ားမွ တဆင့္ ထိန္းမႏုိင္ သိမ္းမရ အေျခအေနမ်ိဳး တခုၿပီးတခု ျဖစ္ေပၚ
လာမည္ဆိုလွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ မည္သည့္အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ကုိ ခန္႔မွန္းႏုိင္ၾကေပမည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ နီးကပ္ေသာ အနာဂတ္ကုိလည္း ထည့္တြက္သင့္သည့္အျပင္ စီးပြါးေရး ရွႈေထာင့္ မွသာမက ႏုိင္ငံေရး ရွႈေထာင့္မွလည္း စဥ္းစားသင့္ေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးပမ္း ရယူထားရသည့္ အရာမ်ား အလြယ္တကူ ဆံုးရံႈးသြားရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေပ။   ။

(ျမတ္သူပန္ သည္ ျမန္မာ့ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈ စီးပြါးေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အေရးႀကီး
သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ့လာေနသူ တဦးျဖစ္သည္။)