www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
အဂၤါ, ၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၉

Mizzima Burmese

Home > အာေဘာ္ႏွင့္အျမင္ > အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ > သတင္းစာပညာ၊ ကေလာင္ႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္၀ါဒ

သတင္းစာပညာ၊ ကေလာင္ႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္၀ါဒ

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုု႔အဖုိ႔ ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မ်ားရွားပါးမည္ မဟုတ္ပါ။ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ရွိေနၾကသည္။ မိမိႏိုုင္ငံကိုု ႀကီးပြားတုိးတက္ေစလိုသည္၊ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဦးတည္ရည္ရြယ္သည့္ စိတ္ဓာတ္တို႔ ရိွၾကသည္။ အလားတူပင္ သတင္းမီဒီယာေလာကသားတိုု႔သည္လည္း မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ (patriotism) ႏွင့္ မကင္းႏိုင္ၾက။

သို႔ေသာ္လည္း သတင္းသမားမ်ားက သူတို႔၏ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈ (professional) တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအတိုင္း
ေစာင့္ထိန္း သတင္းေဖာ္ျပရေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ အတိအက်
သံုးသပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈၪဏ္ပညာ (professionalism) သေဘာတို႔ လြန္ဆြဲၾကရပါသည္။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလံုးသားတို႔ လြန္ဆြဲၾကရသည္။ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈႏွင့္ ခံစားမႈတို႔ အားၿပိဳင္ၾကရပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းယူဆမႈ အျမင္ႏွင့္ မိမိ၏ကၽြမ္းက်င္မႈ ၪဏ္ပညာ (professionalism) တို႔အၾကား
တြင္ ေ၀၀ါးတတ္သည္။ မိမိ၏ ေန႔စဥ္သတင္းခန္းတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ တာ၀န္သိေသာ သတင္းမီဒီယာတြင္ မိမိ၏မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ စြန္းထင္း ေဖာ္ျပ
လာလွ်င္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ျပႆနာရွိလာပါသည္။ တစ္ခုကို တစ္ခုက ေခ်ဖ်က္လိုက္သည့္ႏွယ္ ရွိသည္။ အျခားအျမင္မတူသည့္ ဖက္ကို၊ မိမိႏွင့္အားၿပိဳင္ေနသည့္ တစ္ဖက္သားကို ခ်ဳိးႏွိမ္ေဖာ္ျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါ
သည္။ အျခားသူတိုု႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ သူတစ္ပါး၏ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးႏွိမ္ေဖာ္ျပသည္
မ်ား ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။

လြယ္ကူသည္ေတာ့ မဟုုတ္ပါ။ အမွန္အတိုင္းေဖာ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ သတင္းစာသမားတို႔က မည္မွ်ပင္ သမာသမတ္
က်ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကသည္ဆိုေစ၊ အတြင္းသေဘာ ဘက္လိုက္မႈက ကပ္ပါလာတတ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းစာသမားတို႔ကလည္း သူတို႔၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ သူတို႔၏ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ား၊ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္
ျပယုဂ္၊ သူတို႔၏ဇာတိပုည၊ ဂုဏ္မာနစသည္ျဖင့္ကို သယ္ေဆာင္ထားၾကပါေသးသည္။ ၎တို႔ကို သူတို႔၏ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာ၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ဳိး၊ အျခား လကၡဏာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပတတ္ၾကပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ သတင္းစာပညာကၽြမ္းက်င္မႈပညာကို ေဆာင္ၾကသည့္ သတင္းသမားမ်ားကမူ တိက်မႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈ၊ သတင္းေဖာ္ျပရာတြင္ တာ၀န္သိမႈတို႔ကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးပမ္းတင္ျပၾကပါသည္။ ထိုုတာ၀န္ကိုု
ေန႔စဥ္ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။

ေသခ်ာသည္မွာ ယခုကိစၥမွာ ဆင္းရဲသည့္ မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာျဖစ္သည့္ ျပႆနာမဟုတ္ပါ။ ၉/၁၁ (စက္တင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၁) အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး အေဆာက္အအုံႀကီးကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္ အေမရိကန္သတင္းမီဒီယာတို႔လည္း အလားတူျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎ကိစၥတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီလွေသာ တျခား ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည့္ ကိစၥမ်ားကို သတင္းအျဖစ္ မတင္ျပႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။ အေပၚယံသေဘာ အျဖဴ၊ အမည္းႏွစ္ဖက္သာ တင္ျပလာေတာ့သည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္သူတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည့္ ဥပေဒေၾကာင္းရာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း မီဒီယာမ်ားက မ်က္ကြယ္ျပဳထားလိုက္ ၾကပါေတာ့သည္။ အရွင္းလင္းဆံုးအခ်က္မွာ သတင္းမီဒီယာမ်ားက လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို နင္းေခ်ေနသည့္ ကိစၥမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ မ်ဳိးခ်စ္ဆန္ဆန္တင္ျပပံုကိုသာ အသားေပးခဲ့ၾကျခင္း
ပင္။ အနည္းဆံုး ဤျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ လူအုပ္စုအခ်ဳိ႕မွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အေၾကာက္တရားရခဲ့ၾကသည္။ အမုန္းတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ရပါသည္။ ယခုုအထိ အက်ဳိးဆက္မ်ားေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ သတင္းသမားမ်ားမွာအျခား အျမင္မတူသည့္ဖက္ကို သတင္းတင္ျပရန္၊ သံုးသပ္ရန္ အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳရတတ္ပါသည္။ အကယ္၍ မိမိဘာသာ ဆင္ဆာတည္းျဖတ္ ခ်ဳပ္ထိန္းေနရၿပီဆိုပါက သတင္းသမား၏ ဘက္မလိုက္ရပ္တည္မႈအေပၚ ေပးဆပ္လိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မိမိက လုပ္ေဆာင္လိုက္သည္
ဟုုထင္ရသည့္ လူမ်ားစု၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အက်ဳိးစီးပြားကိုလည္း မေပးဆပ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။

မိမိက အျခားတစ္ဖက္ကို မၾကည့္ျမင္ႏိုင္ပါက မိမိ၏စာဖတ္သူတိုု႔အား အျခားတစ္ဖက္ကိုသိရိွရန္ အမွန္အတိုင္း မည္သို႔ တင္ျပႏိုင္မည္နည္း။ အမွန္သတင္းစာပညာ၏ အႏွစ္သာရမ်ားမွာ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေပးေရးႏွင့္ ယံုမွတ္မွားမႈတို႔ကို ပယ္ဖ်က္ပေပ်ာက္ေစေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္ကို မျမင္ႏိုင္ပါက ဤတန္ဖိုးမ်ား ဆံုး႐ႈံးၾကရပါလိမ့္မည္။

မည္သို႔ျဖစ္ေစ သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏ ေရးသားခဲ့မႈမ်ား၊ သူတိုု႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ဂုဏ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ သမိုင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူမာနထားသင့္ပါသည္။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္သည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ အဆိပ္မတက္ရန္ လိုပါသည္။ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္မွာ အျခားတစ္ဖက္ကို အလိုအေလ်ာက္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ပုတ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳပါ။ ဂုဏ္ယူရသည့္၊ အားလံုးအက်ဳံး၀င္ခံစားႏိုင္
မည့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္သည္သာ ပို၍ ျမင့္ျမတ္ႀကီးက်ယ္ၿပီး၊ မတူကြဲျပားမႈမ်ားအတြင္း အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေစမည္
 ျဖစ္ပါသည္။