www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
ၾကာသပေတး, ၁၉ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၉

Mizzima Burmese

Home > အာေဘာ္ႏွင့္အျမင္ > အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ > ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္

ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္သည္ အုပ္စိုးသူ အစိုးရအေပၚမူတည္ၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ားလြန္းသည့္ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီး တစ္ေယာက္
ေျပာင္းတိုင္း ထိုပုဂ္ၢိဳလ္အေပၚမူတည္ကာ ပညာေရးစနစ္ပါ လိုက္လံေျပာင္းလဲရသည္အထိ ခိုင္မာမႈ မွန္ကန္မႈမရွိ
ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား မစုစည္းႏိုင္ရန္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အတြင္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား
ျဖစ္မလာရန္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ မပါ၀င္လာႏိုင္ရန္စသည့္ ရည္မွန္းခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေသာ အျခင္းအရာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးအဆင္႔အတန္းကို နိမ့္က်ေစခဲ့သည္။ နစ္နာသည္မွာ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ထိုစနစ္ႏွင့္တြဲေနရေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသာမက၊ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစသည့္ ဘက္ေပါင္းစံုတြင္ ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။ မတည္ၿငိမ္လြန္းသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း မွားယြင္းသည့္ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ရရွိလာရသည့္ အက်ိဳးဆက္ဒဏ္မွာ ႏိုင္ငံ၏လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
သည္ ဓါတ္ခြဲခန္းအတြင္းက ဖားသူငယ္မ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသလို ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ပညာေရးကို ေငြအသျပာျဖင္႔ ေရာင္းခ် အသက္ေမြးေက်ာင္းရသည့္ ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိသြားေတာ့သည္။

ႏိုင္ငံ၏ မ်ိဳးဆက္လူငယ္မ်ားမွာ မွားယြင္းသည့္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ တင္းက်ပ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္ဖို႔
ထက္ ေနာက္သို႔ျပန္ေလွ်ာက်ဆင္းသြားျခင္း ရလဒ္ကို ရခဲ့ၾကရ၏။ တျခားႏိုင္ငံမ်ား တိုးတက္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ယုတ္ေနခဲ့သည္မွာ အစိုးရအရာရွိမ်ားပင္ ထုတ္ေဖာ္ ၀န္ခံခဲ့ရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးခင္အာင္ျမင့္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ကို လြန္ခဲ့သည့္ အပတ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ရာ၌ စနစ္တြင္သာမက ယင္းပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾက
ရသည့္ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ား၏ အေျခအေနကိုပါ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

လက္ရိွပညာေရးစနစ္သည္ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ ပညာေရးစနစ္မဟုတ္ဘဲ ပညာေရး ဒု-၀န္ႀကီး ကိုယ္တိုင္သည္ပင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖၾကားရာတြင္ က်က္လာသည့္ စာကို အလြတ္ျပန္ ဖတ္ျပသြားသည္ႏွင့္ တူေနသည္ဟု ေထာက္ျပကာ၊ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္မႈ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေ၀ဖန္သြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္ မေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ ခ်မွတ္သည့္ ပညာေရးစနစ္ မမွန္ကန္ျခင္းအျပင္ ပညာေရး၀န္ထမ္း
မ်ားအေနျဖင့္လည္း လံုေလာက္ခိုင္မာေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား မရိွသည္ကလည္း အခက္အခဲတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္ႏွစ္ခ်က္စလံုး အက်ံဳး၀င္ေနသည့္ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ေလ့လာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွ
ပညာေရးဘတ္ဂ်က္မွာ ယခင္ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္လက္ထက္က ပညာရးအသံုးစရိတ္ထက္ ပိုမိုရရွိလာသည္မွာ
ေတာ့ မွန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္၊ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းမ်ား ျပည့္စံုလာျခင္းျဖင့္၊
ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ား ဆန္အိုးအတြင္း ဆန္ျပည့္ေအာင္ ျဖည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္
ေကာင္းမြန္လာလိမ့္မည္ဟူသည္မွာ မေသခ်ာေသးပါ။

ပညာေရး မူ၀ါဒေရးရာသည္ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳပညာေရး၊ စာသင္ခန္းျပင္ပ အသိပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ပညာေရးႏွင့္ လက္ေတြ႔ဘ၀ ဆက္စပ္ႏိုင္ေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားတိုးတက္ေရးမ်ားပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အထူးသျဖင့္ အစအစအရာရာ နိမ့္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအဖို႔ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို
ျမႇင့္တင္ဖို႔ႀကိဳးစားမည္ဆိုလွ်င္ ပညာေရးသည္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ခုတပ္ဆင္ ခုျပင္ဆင္ ခုေျပာင္းလဲ၍ ရစေကာင္းေသာ လုပ္ငန္း မဟုတ္ေခ်။ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ေရရွည္ျမႇဳပ္ႏွံရင္းႏွီးရေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ မိိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းသည္ ေနာင္အနာဂတ္ အမိႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာကို ျပ႒ာန္းမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပညာေရးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား၊ ပညာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပညာေရး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ အဖက္ဖက္မွ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေလ့လာစဥ္းစား ညႇိႏႈိင္းၿပီးမွသာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္သည္။