ေပါင္းစည္းျခင္း၏ အင္အားမ်ား

ပရင့္ထုတ္ရန္

ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခုျဖစ္ၾကသည့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ALD)ႏွင့္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP)တို႔အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ ပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းမည့္သတင္းကို ၾကားရသည္။ စိတ္၀င္စားဖို႔လည္း
ေကာင္းၿပီး သတင္းေကာင္းအျဖစ္လည္း မိမိတို႔ ႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။ အလားတူ ရွမ္း၊ ကရင္စသည့္ တုိင္းရင္းသား
ပါတီမ်ားလည္း ပူးေပါင္းၿပီး ႏုိင္ငံ့အနာဂတ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဆိုပါက အတိုင္းထက္အလြန္ ျဖစ္ေပမည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုုင္ျပည္သူကိုုယ္စားျပဳအႏိုင္ရခဲ့သည့္ တိုုင္းရင္းသားပါတီတစ္ခုႏွင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ
တြင္ ရခုိင္ေဒသအတြင္း မဲအမ်ားစုျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႔ ေပါင္းစည္းမႈမွာ ရခိုင္ျပည္သူတုိ႔
အတြက္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ တိုုင္းရင္းသားအင္အားစုုမ်ား ညီၫြတ္ၿပီး အင္အားေတာင္႔တင္းလာပါက မိမိေဒသ ျပန္လည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာမက မိမိတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခန္းက႑ကိုု ပိုမိုုခိုုင္မာစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခုသည္ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ပူးေပါင္းႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ လြယ္ကူခဲ့သည္ဟုေတာ့ မေျပာႏိုင္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ႏွင့္ ၆ ရက္မ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
ေပါင္းစည္းေရး တရား၀င္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းပြဲမ်ားအျပင္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အျပန္အလွန္
ႏွစ္ဖက္စလံုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရမည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းလို႔ရႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ယင္းရခိုင္အမ်ဳိးသား
ပါတီႏွစ္ခုသည္ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခု အခ်ိန္မွစတင္ကာ အသစ္
တစ္ဖန္ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ALD) အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အပါအ၀င္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ တစ္သံတည္းစုစည္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ပါတီႏွစ္ခုအေနႏွင့္ ပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းသည္ ရခိုင္တစ္မ်ဳိးသားလံုး
တင္မက အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအတြက္လည္း နည္းဗ်ဴဟာအရ သင္ခန္းစာယူစရာတစ္ခုအျဖစ္
ေလ့လာသတိျပဳရမည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားနည္းတူ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သတင္းမ်ားကိုလည္း ၾကားၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ရခိုင္
တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားလို ျပတ္သားၿပီး တိက်သည့္ ေပါင္းစည္းမႈမ်ဳိးမဟုတ္ေသးဘဲ တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား
တြင္သာ တစ္စံုတစ္ရာအားျဖင့္ အတူပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေနေသးသည္။ ပို၍ ဆိုးသည့္
 ျပႆနာမွာ ကရင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္းပင္လ်င္ တစ္ခါတစ္ရံ ပဋိပကၡျဖစ္သည္အထိ စိတ္၀မ္း
ကြဲမႈမ်ဳိးကိုပင္ ၾကားရတတ္၏။ ယခုလို ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈ မိုးထဲေလထဲကာလမ်ဳိးတြင္ မိမိတိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းလ်က္ တစ္စုတစ္ဖြဲ႔တည္းေသာအဖြဲ႔အျဖစ္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အျပင္ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္သည္အထိျဖစ္ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ၀မ္းနည္းဖို႔ထက္ စိတ္ပူပန္စရာမ်ဳိးအထိ ျဖစ္ေစပါ
သည္။

တစ္ခ်ိန္ကမူ အာဏာရအစိုးရအဆက္ဆက္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးကို လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ အျခားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း
ေသြးခြဲဆက္ဆံသည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ အင္အားႏွင့္
ေသြးစည္းမႈကို ၿပိဳကြဲေအာင္ ၿဖိဳခြဲႏိုင္ခဲ့ၾက။ ယခုအခါ တိုင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ကပင္လွ်င္ ယင္းအားနည္းခ်က္ကို
ေက်ာ္လႊားႏိုင္စျပဳၿပီေလာဟု ယူဆႏိုင္ေပသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခု ယခုလိုတစ္ပါတီ တစ္ဖဲြ႔စည္းတည္း ေအာင္ျမင္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္လိုက္ႏိုင္ျခင္းမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားအားလံုး ယခင္ကထက္ ပိုမို၍ နည္းဗ်ဴဟာ လမ္းေၾကာင္းအရ ၾကည္လင္ျပတ္သားလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရ
ပါသျဖင့္ မဇၩိမက ႀကိဳဆိုပါသည္။ က်န္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားအေနႏွင့္လည္း မဟာဗ်ဴဟာအရ တစ္သံတည္းထြက္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု မဇၩိမက အခိုင္အမာယံုၾကည္ပါသည္။