လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး

ပရင့္ထုတ္ရန္

လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက အာဏာရပါတီ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရးမွာ မလိုအပ္ေသးသည့္သေဘာ ေျပာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကမူ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒကို စ၊လယ္၊ဆံုး အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ေရးဆြဲေရး ေျပာၾကသည္။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ အျငင္းပြားမႈအေပၚ အာ႐ုံစိုက္ေနသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္လာေအာင္ျဖစ္ေစ
သည့္အခ်က္က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသည့္စကား ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းကို လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္သာ သြားမည့္အေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ပြင့္လင္းစြာ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမွာ အမွန္တကယ္ပင္ ရွိေနသည္ဟူေသာ အေျဖမွာ မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္သည့္အခ်က္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ မည္သည့္ အခ်က္၊ မည္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္သင့္သနည္းဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို စကားေျပာၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တစ္ခ်ိန္ကဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ
တစ္ခုကို သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒျပႆနာအေပၚ တစ္သံတည္းသာ ထြက္လို႔ရခဲ့သည္။ စင္ၿပိဳင္
အသံမ်ားကို လံုး၀ပင္ မၾကားခဲ့ၾကရ။ စင္ၿပိဳင္အသံမ်ားကို လံုး၀ပင္ ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုလို႔မရႏိုင္ခဲ့ၾက။ ယခုအခါ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေပၚတြင္ပင္ မူတည္ကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏွင့္ စင္ၿပိဳင္အယူအဆမ်ားကို မိမိတို႔ ေျပာခြင့္သာလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
ေျပာၾကရၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္မွာမူ တိုင္းျပည္အတြက္ အားတက္စရာပင္ ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ဥပေဒတခ်ဳိ႕မွာ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္သည္ဟူ၍မူ မိမိတို႔ အခိုင္အမာ ယံုၾကည္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္နည္းမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ပ၊ နည္းႏွစ္နည္းရွိသည့္
အနက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းနည္းက ပိုၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည္ဟူ၍ ယူဆသည္။ တိုင္းျပည္ အင္အားစုအသီးသီး၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္က လႊတ္ေတာ္ပနည္းထက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းနည္းက ပိုၿပီးသင့္ေတာ္သည္ဟူသည့္ ဦးတည္ခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးထားသည္ဟု ယူဆသည္။

တခ်ဳိ႕ကမူ လႊတ္ေတာ္တြင္းနည္းကို အသုံးမျပဳခ်င္ၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ
ဥပေဒကို ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သူ လက္ရွိအာဏာရပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမတ္ေနရာ အဆမတန္မ်ားျပားစြာ ရယူထားသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုပါတီ၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္
အတြင္းမွာပင္ ၀င္ထိုင္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ လက္ေတြ႔မက်၊ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဟု ယူဆၾကပါသည္။

မိမိတို႔ကမူ လႊတ္ေတာ္အတြင္းနည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အားေပး
ေထာက္ခံသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းနည္းသည္ ပဋိပကၡ အသြင္မေဆာင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခခံကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အဓိက အာမခံခ်က္ေပးျခင္း အစရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းအျဖစ္ ယံုၾကည္သည္။ မိမိတို႔သည္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္သည္ဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္၍သာ ေျပာဆိုေနၾက
ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား အျပန္အလွန္ မယံုသကၤာျဖစ္ေစသည့္ အျမင္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေျပာဆိုေနၾကျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း ထိုင္ေနသူမ်ားအားလံုးကို အသိေပးႏိုင္ရပါမည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ထိုင္ၾက
သူမ်ားအားလံုး၊ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ကို အေျခခံသည့္ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ စံုစံုညီညီတက္ၿပီး ရပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခအေန ၀န္းက်င္သစ္တစ္ခု အားႀကိဳးမာန္တက္ ဖန္တီးၾကရပါမည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ထိုင္ၾကသူအားလံုး
ျပည္သူလူထု ေကာင္းက်ဳိး မ်က္ႏွာမူရာဘက္သို႔ လွည့္ၿပီး ထိုင္ႏိုင္ၾကဖို႔ အင္အားမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား၊
အလ်င္အျမန္ ဖန္တီးစည္း႐ုံးၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပန္းတိုင္မွာ ထင္သာျမင္သာ ရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔အားလံုး ယံုၾကည္ထားသင့္သည့္အခ်က္မွာ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္ အာမခံခ်က္ေပးမႈ၊ အျပန္အလွန္ခ်စ္ခင္စြာ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈဟူေသာ လွပစြာ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးသည့္
နည္းမ်ားျဖင့္သာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အင္အား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ေျပာင္းလဲထိန္းညႇိလို႔ ရႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟူသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍မ်ား လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာပင္
ျပင္ဆင္ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့သည္ရွိေသာ္ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးဖြယ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္
ပါသည္။