ေပးထားတဲ့ကတိေတြ တည္ႏိုင္ေစ

ပရင့္ထုတ္ရန္

ေသနတ္ကိုင္သည့္ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ကြန္ပ်ဴတာလက္ေတာ့ပ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးလွဲလွယ္ကိုင္ေဆာင္ေစကာ
ႏိုင္ငံအတြက္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၾကရန္ ဖန္တီးေပးသြားမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ တက္လာအၿပီး တစ္ႏွစ္ျပည့္ မိန္႔ခြန္းအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္က ေျပာသြားသည္ကို အမွတ္ရ မိၾကပါလိမ့္မည္။

အလားတူ ၂၀၁၁ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ သမၼတသက္တမ္း တစ္လျပည့္အခ်ိန္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္လည္း
ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ သန္႔ရွင္းသည့္ အစိုးရအျဖစ္ တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာဆို ထားခဲ့ေသးသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္လိုသူမ်ားကို လက္တြဲျဖဳတ္မည္ဟု ေျပာဆုိမႈမွအစ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟုေျပာဆိုမႈ၊ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးႏွင့္ အၿပီးတိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ေျပာဆိုသည့္ အဆံုးစသည့္ ကတိက၀တ္မ်ား ဦးသိန္းစိန္၏ သမၼတသက္တမ္း လ ၃၀ အတြင္း ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုး လႊတ္ေပးမည္ဟုလည္း ကတိေပးခဲ့ျပန္သည္။

သက္တမ္း လေပါင္း ၃၀ အတြင္း ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ သန္႔ရွင္းသည့္ အစိုးရျဖစ္ေပၚလာရန္ အစိုးရ အဖြဲ႔အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတကသူ၏ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို အားမလို အားမရျဖစ္မႈႏွင့္အတူ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္တို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး အဂတိ လိုက္စားမႈေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕ကို ရာထူးမွအနားေပးခဲ့ရသည္ဟုလည္း ညည္းတြားသည္။ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအတြက္ အထပ္ထပ္သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးအစ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥအဆံုး သမၼတ၏ ကတိေပးေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အမ်ားႀကိဳက္ေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႕က် အေကာင္အထည္
ေပၚလာေရး လုပ္ေဆာင္ရန္မွာမူ လေပါင္း ၃၀ သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။

တိုေတာင္းသည့္ ကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္က်န္ရွိေနေသးသည့္ အလုပ္ေႂကြး၊ ေပးထားသည့္ ကတိမ်ားတည္ရန္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ အစီအမံမ်ား ေျမာက္ျမားစြာ က်န္ရွိေနေသးသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစ
ေပးထားသည့္ ကတိမ်ားတည္ႏုိင္ရန္ သမၼတသာမက အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။