ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ရွစ္ေလးလံုးအလြန္ စိတ္ဓာတ္

ပရင့္ထုတ္ရန္

၈ ရက္၊ ၈ လ၊ ၂၀၁၃ ရက္က ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး ေငြရတုအခမ္းအနား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာင္ျမင္
စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ နယ္ၿမိဳ႕တခ်ဳိ႕တြင္လည္း ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုအခမ္းအနားမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္သြားခဲ့
ၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ယင္းရွစ္ေလးလံုးအခမ္းအနားမ်ားကို လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာက်င္းပရန္ အခြင့္အလမ္းသာခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးထဲတြင္ ယင္းရွစ္ေလးလံုး အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ားသည္ အလြန္အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္ ဟုဆိုရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္း
ရွစ္ေလးလံုး အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား လြတ္လပ္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခြင့္ အေျခအေနကို ျပည္သူတို႔က ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့
ၾကရသည္။ ရွစ္ေလးလံုးအခမ္းအနားမ်ား မည္သည့္ပံုစံ၊ မည္သို႔ေသာ အတိုင္းအတာအထိ က်င္းပခြင့္ရမည္နည္းဟူ
ေသာ ေမးခြန္းမွာ တိုင္းျပည္၏ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ အျခားတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ သေဘာထားသနည္းဟူသည့္ အေျဖႏွင့္ တိုင္းတာၾကည့္ၾကရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူတို႔မွာ ရွစ္ေလးလံုးအထိမ္းအမွတ္ပြဲ
မ်ားကို စိတ္၀င္စားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၾကရသည္။ ယခုေတာ့ ရွစ္ေလးလံုးအထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ားသည္ ေယဘုယ်
အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူတို႔မွာ အနည္းငယ္ စိတ္သက္သာရာရ ခဲ့ၾကရသည္။

ရွစ္ေလးလံုးအခမ္းအနားမ်ား က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၾကသည္မွာ မွန္ပါသည္။ တစ္စံုတစ္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားရလာခဲ့ၾကသည္မွာ
လည္း မျငင္းႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္အမွန္ကို ရွစ္ေလးလံုး အလြန္တြင္ အခိုင္အမာ
ဆြဲကိုင္လုပ္ကိုင္ၾကဖို႔ရာ ပိုၿပီးအေရးႀကီးသည္ကို သတိျပဳၾကရပါမည္။ ယင္းသို႔ဆိုသျဖင့္ ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္ဆိုသည္
မွာ အဘယ္နည္းဟု အနည္းငယ္ေစာေၾကာၾကရပါမည္။

ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူတို႔၏ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေရး၊ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ဆူးေညာင့္ခလုတ္မ်ားရွိေနပါေစ ေရွ႕ဆက္တိုး၍ အလုပ္လုပ္ေရးဆိုသည္ေလာက္ႏွင့္ ရွစ္ေလးလံုး စိတ္ဓာတ္၏ အဓိပၸာယ္သည္ ျပည့္စံုႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ယခုလို မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ တစ္နည္းအားျဖင့္
ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္၏ အေရြ႕အေျပာင္းကာလကို ျဖတ္သန္းၾကရာ၌ ယင္း အထက္ပါ အဓိပၸာယ္ေလာက္ႏွင့္ လံုေလာက္မႈမရွိဆိုသည္ကို သတိခ်ပ္ၾကရပါလိမ့္မည္။

ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္သည္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရာရ
ေၾကာင္း နည္းလမ္းသည္လည္း ဒီမိုကေရစီနည္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နည္းလမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္ကို သတိခ်ပ္ၾကရမည္
ျဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္။ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ား ေသြးႏွင့္ ေခၽြးႏွင့္ရင္းႏွီးစိုက္ထုတ္ခဲ့ၾကရသည္ကို မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ပါ။ ယင္း
အနစ္နာခံမႈ သမိုင္းမွာလည္း ေမ့ေပ်ာက္ျခင္းငွာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ယင္းသမိုင္းမွာ လက္စားေခ်ေရး၊ အာဃာတထား
ရွိေရး အေျခခံေပၚတြင္ စိုက္ထူလို႔ မျဖစ္ပါ။ေမ့ေပ်ာက္လို႔မျဖစ္ဆိုသည္မွာ လက္စားေခ်ဖို႔ရန္မဟုတ္ဘဲ သမိုင္းသင္ခန္းစာ
ယူႏိုင္ေရးအတြက္သာ မေမ့ၾကရျခင္းသာျဖစ္သည္။ ျမင့္ျမတ္ႀကီးက်ယ္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ လက္စားေခ်ျခင္းထက္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ျဗဟၼစိုရ္တရားကို လက္ကိုင္ထားတတ္ၾကေလ့ရွိသည္ဆိုသည့္ စကားအတိုင္း ယင္းတရားကိုပင္ လက္ကိုင္ျပဳၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ မိမိတို႔သည္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပခဲ့ၾကၿပီ။ က်င္းပလို႔လည္း တစ္စံုတစ္ရာ ရရွိခဲ့
ၾကၿပီ။ ရွစ္ေလးလံုးအလြန္ေခတ္တြင္ မိမိတို႔သည္မည္သို႔ေသာ ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္ကို ဆက္လက္ကိုင္ဆြဲၾကရမည္
နည္းဆိုသည့္ အခ်က္ကို အၿမဲသတိခ်ပ္ၾကရမည္ဟု ယူဆမိသည္။ ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္ မွန္ကန္စြာ ကိုင္ဆြဲႏိုင္ေရး
သည္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခရာက်ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။