စားသံုးသူအခြင့္အေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံစီးပြားေရးက်င့္၀တ္

ပရင့္ထုတ္ရန္

လြန္ခဲ့သည့္တစ္ပတ္အတြင္း နယူးဇီလန္ ႏို႔မႈန္႔ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Fonterra မွ ထုတ္လုပ္ေသာ
ႏို႔မႈန္႔မ်ားမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီညြတ္သျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ တ႐ုတ္အစိုးရက ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၅ ရက္က ဘီဘီစီသတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အဓိကတင္သြင္းသည့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွ Fonterra ကုမၸဏီ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အစာအဆိပ္သင့္ေစသည့္ ဗက္တီးရီးယားမ်ား ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစုိးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

ယခုတစ္ဖန္ ယင္းကုမၸဏီႀကီး Fonterra မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ႏို႔မႈန္႔မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဟု သီရိလကၤာ Sri Lanka ႏုိင္ငံက စြပ္စြဲလိုက္ျပန္သည္။ မည္သို႔ပင္
ျဖစ္ေစဤကဲ့သို႔ျဖစ္လာသည့္အတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအဖို႔ စားသံုးသူအခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္တြင္ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ သက္ဆိုင္သူ အားလံုးကို သတိေပးႏိုးၾကားေအာင္ ျပဳလုပ္လိုက္သလိုျဖစ္သျဖင့္ အထက္ပါသတင္းမ်ားမွာ အေလးဂ႐ုထား ၾကရမည့္ သတင္းမ်ားျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စားသံုးသူအခြင့္အေရး ကာကြယ္သည့္ဥပေဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးလႊတ္ေတာ္အတြင္း
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ၾကရပါသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕တြင္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ မတိုင္မီကတည္းက စားသံုးသူအခြင့္အေရးကာကြယ္သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈ စတင္ခဲ့ၾကသည့္ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မိမိတို႕
ႏိုင္ငံမွာ အေတာ္ေလးေနာက္က်သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ကိစၥမရွိ။ ယင္းျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈရွိမရွိဆိုသည့္အခ်က္က ပို၍အေရးႀကီးလာခဲ့ ျပန္သည္။

၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တခ်ဳိ႕သည္ စားသံုးသူ အခြင့္အေရးအေပၚ အေလးအနက္ထားမႈ လံုး၀မရွိခဲ့ၾကဟုဆိုရပါမည္။ ထို႔ျပင္စားသံုးသူမ်ား ကိုယ္၌က မိမိတို႔စားသံုး သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္းဟူသည့္ အသိကိုမသိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စားသုံးသူ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ဖို႔ရန္ေ၀းစြ၊ မိမိတို႔စားသံုးသူတို႔၏ အခြင့္အေရးကိုပင္လွ်င္ မသိရွိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မိမိတို႔
ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားသည္ စီးပြားေရးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတ နည္းပါးခဲ့ၾကရသည့္အျဖစ္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံစားသံုးကုန္တခ်ဳိ႕ကို အရင္စၿပီး ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ က်န္းမာေရးအရ၊ လူတို႔ေရရွည္စားသံုးရန္ မသင့္ေတာ္ေသာ ဆီအမ်ဳိးအစားမ်ားကို အသံုးျပဳေနၾကသည့္ကိစၥမွအစခ်ီကာ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္
ေဖာ္ျပေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္အရ တ႐ုတ္အလွကုန္ပစၥည္းတခ်ဳိ႕ အေရျပားပ်က္စီးေစသည့္ ခဲဓာတ္မ်ား
ေတြ႕ရွိရသည္ဆိုသည့္ ကိစၥမ်ဳိးအပါအ၀င္ မၾကာခဏစက္ခ်ဳိ႕ယြင္းၾကသည့္ ေလယာဥ္မ်ား ကိစၥအဆံုး ယင္းသို႔ေသာ ကိစၥမ်ားအားလံုးသည္ စားသုံးသူအခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဥေပေဒအရ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

စားသံုးသူအခြင့္ေရး ကာကြယ္မႈကိစၥကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားရွိ႐ံု၊ ဥပေဒႏွင့္  မညီသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အေရးယူ႐ံုမွ်ႏွင့္လည္း မလံုေလာက္ပါ။ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ စားသံုးသူ အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္းဟူေသာ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ကိုင္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ထိုမွသာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားသည္ စားသံုးသူ အခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈအတြက္ လိုအပ္သလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

စားသံုးသူအခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈဥပေဒမွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးလံုၿခံဳမႈ အစီအမံတြင္လည္း အေရးပါေသာအစီအမံတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား အဖို႔ စားသံုးသူမ်ားသံုးစြဲဖို႔မသင့္ေသာ စားသံုးကုန္မ်ားကို ၾကာရွည္စြာသံုးစြဲေနမိပါက တစ္မ်ဳိးသားလံုး ႏွင့္ခ်ီ၍ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ား မလြဲမေသြခံစားၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။