ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ သင္ခန္းစာႏွင့္ ျမန္မာ့အနာဂတ္

ပရင့္ထုတ္ရန္

ရွစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မွာ ၂၅ ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္၍ ေငြရတုသို႔တုိင္ခဲ့ေပၿပီ။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္ကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္ မည္ဆိုပါက ျပည္သူမ်ားက
တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕မႈ၊ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းမႈ၊ လူထု၏ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းမ်ား
ေၾကာင့္ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္လာရာမွ လူထုေပါက္ကြဲမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

လူထုႀကီးတစ္ရပ္လံုး အေထြေထြအက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြင္း လည္ပတ္ေနသည့္ ေငြေၾကးကို တရားမ၀င္ေငြေၾကးအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့မႈကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအမွားမ်ဳိးကို သင္ခန္းစာ ယူရမည္ျဖစ္သည္။ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္ေပၚလာသည္အခါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရမည့္အစား အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းႏွိမ္နင္းျခင္းက
လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ည့ံဖ်င္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္၏ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသား ၃၅၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမႈထပ္ဆင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဏာရွင္လက္ေအာက္
သို႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။

အက်ဳိးဆက္မ်ားအျဖစ္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ၊ သံတမန္ေရး ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား
ျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး ဘက္ေပါင္းစံုမွ နိမ့္က်သြားခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရွားပါးမႈေၾကာင့္၊ လူငယ္ ပညာတတ္မ်ားသာမက၊ မိမိႏုိင္ငံအတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ ျမန္မာ့လူငယ္တို႔ တုိင္းတပါးတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္းတို႔
ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်က်န္ေနခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအမွားမ်ားမွစတင္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္၏အာဏာသိမ္းမႈသည္ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာၿပီးေနာက္
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမွအစ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွအစ အတိတ္ကသင္ခန္း စာမ်ားကို ရယူကာ ညံ့ဖ်င္းသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားမွ ဖယ္ေရွာင္ကာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ျမန္မာ့အနာဂတ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ၾကရန္ ရွစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ ေငြရတုေန႔တြင္ တိုက္တြန္းေရးသား လိုက္သည္။