ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ပရင့္ထုတ္ရန္

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ အျပင္းအထန္အျငင္းပြားခဲ့ၾကရသည္။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနမ်ား ပ်က္ျပားကာ အမ်ဳိးသားေသြးကြဲမႈႀကီးသည္သာ အဖတ္တင္ ခဲ့သည္။ တစ္မ်ဳိးသားလံုး
ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရသည္။ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုး ဆင္းရဲမြဲေတခဲ့ ၾကရသည္။ ကမၻာ့အလယ္တြင္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး မ်က္ႏွာငယ္ခဲ့ၾကရသည္။

အထက္ပါ ယင္းျငင္းခုန္ပြဲႀကီး ၾကာရွည္စြာျဖစ္ပြားေနခဲ့သျဖင့္ ကၽြႏု္္ပ္တို႔ျပည္သူမ်ားမွာ စိတ္ဓာတ္ အေတြးအေခၚ  အရာတြင္ ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ျမင့္မားႀကံ့ခိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း လံုးပါးပါးလာခဲ့ရ၏။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ ယုတ္စြအဆံုး မိသားစု၀င္အခ်င္းခ်င္းပင္လွ်င္ အတၱဟိတႏွင့္ ပရဟိတဆိုင္ရာ အျမင္ အယူအဆမ်ား၊ လူမ်ဳိးမ်ားအခ်င္း ခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး၊ အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳေလးစားေရး အစရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အေျခခံစိတ္ဓာတ္ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ခ်ီ၍ က်ဳိးပဲ့နိမ့္ဆင္းလာခဲ့ၾကရ၏။

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ ကုစား၍မရႏိုင္ေသာ ေရာဂါဆိုးမ်ားေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကဲ့သို႔ပင္ တစ္မ်ိဳးသား လံုးႏွင့္ခ်ီ၍ ညီညြတ္ေရးၿပိဳကြဲကာ အဆင့္အတန္းနိမ့္ပါးခဲ့သည့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ပင္ အမ်ဳိးသားဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္မားေအာင္ ဖန္တီးရယူသြားခဲ့ၾကသည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူလိုႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ သူတို႔သည္ အမ်ဳိးသား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရး အစရွိသည့္ အေရးအရာမ်ားကို မည္သည့္နည္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ခဲ့ၾက သနည္း။ သူတို႔သည္ အမ်ဳိးသား ေအာင္ျမင္မႈေဆး၀ါးကို မည္ကဲ့သို႔ေဖၚစပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မလဲြမေသြ
ေလ့လာၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း အမ်ဳိးသားေသြးကြဲမႈႀကီး နိဂုံးခ်ဳပ္ေစေရး၊အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးျမင့္မားေရးလမ္းစမ်ားကို
ျမင္ေတြ႕ရစျပဳၿပီဟု ယူဆရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ အျပန္အလွန္
ေလးစားျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္းျဖင့္သာ အျပန္အလွန္လံုၿခံဳေရးကို အာမခံသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို နားလည္လက္ခံလာျခင္းစသည့္ အေျခခံမူမ်ားအေပၚတြင္ အမ်ဳိးသား ေသြးကြဲမႈႀကီးသည္ ေနာက္သို႔ ဆုတ္သြားရမည္သာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ေရေျမအေနအထားမ်ား ေပၚတြင္သာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစည္ပင္သည့္ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးလို႔ရႏိုင္သည္ဟူသည့္ သင္ခန္းစာကို ရာစုႏွစ္၀က္ခ်ီ၍ ရင္းႏွီးရယူခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္ကို သတိ လက္ကိုင္ထားၾကရပါမည္။ ယခုလိုအခ်ိန္မ်ဳိး၌ ကၽြႏု္္ပ္တို႔သည္ လမ္းဆံုလမ္းခြေပၚတြင္ ရပ္ေနၾကသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေအာင္ျမင္မႈအနာဂတ္ဆီ လွမ္းၾကမည္ေလာ။ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ၾကမည္ေလာ။

ယခုအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္ကစတင္ကာ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္အုတ္ျမစ္ခ်ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကျခင္းျဖင့္သမိုင္းေနာက္ျပန္ဆုတ္ျခင္းကို
ျငင္းပယ္ကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ထုဆစ္ဖန္တီး
ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္ျဖင့္။