ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾက

ပရင့္ထုတ္ရန္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူထုအံုႂကြမႈႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္ ယင္းလူထု အံုႂကြမႈႀကီးတိုင္း၌ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား အသီးသီး ရွိခဲ့သည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ လူထုအံုႂကြမႈ မွန္သမွ် ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ မရွိခဲ့ဟူ၍ မရွိ။ လူထု အံုႂကြမႈတိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံအသီးသီး ရွိၾကစၿမဲပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို သံသယျဖစ္စရာ အလ်ဥ္းမရွိပါ။

၁၉၈၈ ခု၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူထု
အံုႂကြမႈႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ယင္း လူထုအံုႂကြမႈႀကီးတြင္ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းတရား ေနာက္ခံရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ား အခိုင္အမာ ရွိပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကိုလည္း မည္သို႔ေသာသူမွ် ျငင္းပယ္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

၈၊ ၈၊ ၈၈ လူထုအံုႂကြမႈႀကီး သို႔မဟုတ္ လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီး သို႔မဟုတ္ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရ
သနည္း။ ယင္းလူထု အေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားက အဘယ္နည္း။ ယင္းအခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း မွန္ကန္စြာနားလည္ လက္ခံျခင္းရွိမွသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လက္ရွိ
ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ႏွင့္ ေနာင္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအား သမိုင္းလက္ဆင့္ကမ္းသည့္အခါ၌
လည္း မွန္ကန္စြာ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ပထစ အစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်ကာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း
ဦးေဆာင္သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕က တိုင္းျပည္အာဏာ သိမ္းယူခဲ့သည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ပင္
ျဖစ္ပေစ တိုင္းျပည္က တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖင့္ အာဏာရရွိလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ တိုင္း ျပည္အာဏာကို လက္နက္ျဖင့္ ရယူလိုက္ျခင္းသည္ကပင္ ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းျခင္းအစဟု ယူဆရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆ ႏွစ္အတြင္း ယင္း အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပံုသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းကာ အာဏာကို ဖက္တြယ္ထားရင္း ယင္း
အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္သာ ဦးတည္သည့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိုသာ ကိုင္စြဲက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္
ၾကီးပြားတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ မႀကံဳဖူးေလာက္ေအာင္ က်ဆင္းသြားခဲ့ရၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ ကမၻာေပၚ
တြင္ အဆင္းရဲဆံုးတိုင္းျပည္ စာရင္း၀င္အျဖစ္သို႔ ေလွ်ာက်သြားခဲ့ရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔တစ္မ်ဳိးသားလံုး ဂုဏ္သိကၡာမဲ့
သည့္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရ သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အေျခအေန
မ်ားမွာ နိမ့္ဆင္းသြားရသည္။

ျပည္သူတို႔သည္ တျဖည္းျဖည္းနိမ့္ဆင္းလာေနေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ မခံမရပ္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္
ျဖစ္လာေသာအခါ မိမိတို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ား စုစည္းမိလာေသာအခါ ေပါက္ကြဲေဖါက္ထြက္ဖို႔ ျဖစ္လာၾကရသည္။ မိမိတို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ား၊ ဘ၀အေျခအေန ဆိုးရြားေနမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ လမ္းမမ်ားေပၚသို႔ တက္လာခဲ့ၾကရသည္။ ျပည္သူတို႔မွာ မိမိတို႔၏ ဆႏၵကို တျခားနည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပဖို႔ရာ လံုး၀အခြင့္မသာေတာ့သျဖင့္
ေနာက္ဆံုးတြင္ လမ္းမ်ားေပၚသို႔တက္ကာ ျမန္မာသိ၊ ကမၻာသိျဖစ္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသေျပာဆိုရသည္အထိ
ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္က လမ္းေပၚတက္လာသည့္ ျပည္သူတို႔၏ အႏ္ၲိမရည္မွန္းခ်က္မွာ “ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ” ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ရွစ္ရက္ရွစ္လ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ေန႔တြင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္အ၀န္း ဆႏၵျပပြဲႀကီး ျဖစ္ပြားလာခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း တိုင္းျပည္၏စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵအမွန္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ တိုင္းျပည္အာဏာကို သိမ္းယူလိုက္ၾကျပန္သည္။ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ အေျဖ
ေပးလိုက္ၾက၏။ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ တစ္ဖန္ျပန္ လည္ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။

ယခုအခါ မိမိတို႔တိုင္းျပည္သည္ ဒီမိုကေရစီကိုဦးတည္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္စျပဳေနသည္ဟု ယူဆရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၂၅ ႏွစ္ၾကာ ငုတ္လွ်ဳိးေနခဲ့ရသည့္ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အထိမ္းအမွတ္မ်ား တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ခြင့္ရလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ရပါသည္။

ထိုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ မိမိတို႔သည္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား သည့္ထက္ပို၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ရႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဦးတည္စဥ္းစားလ်က္ ရွစ္ေလးလံုး အထိမ္းအမွတ္ပဲြမ်ား က်င္းပသင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ႀကိဳးပမ္း ၾကရမည္သာ
ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ပါသည္။