www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
ၾကာသပေတး, ၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၉

Mizzima Burmese

Home > အာေဘာ္ႏွင့္အျမင္ > သေဘာထားအျမင္ > ျမစ္မ်ား လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေစေရး

ျမစ္မ်ား လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေစေရး

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျမစ္မ်ားအားသက္ရွိ အားလံုးကို ေထာက္ပံ့ေနေသာ အရာတစ္ခုအျဖစ္မ႐ႈျမင္ဘဲ သက္ရွိတစ္ခု အျဖစ္ ႐ႈျမင္မည္ဆိုပါက လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေသာ ျမစ္မ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ ရွားပါးလာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကို မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအျဖစ္ပင္ သတ္မွတ္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္တစ္၀က္ ခန္႔ေက်ာ္ေက်ာ္ကပင္ ကမၻာေပၚတြင္ တမံမရွိ ေသာဆည္ ႀကီးမ်ားအေရအတြက္မွာ တဟုန္ထိုး
ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ေဂဟစနစ္အရေရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရပါ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေနေသာ
ျမစ္ၾကီးမ်ား၏တန္ဖိုးမွာ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမၻာေပၚရွိျမစ္ႀကီးမ်ား အေပၚတြင္ ဆည္ႀကီးမ်ားတစ္စတစ္စ တည္ေဆာက္ လာေနေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမစ္ႀကီးမ်ားအေပၚတြင္ ဆည္ႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ဘာမ်ား ဆံုး႐ႈံးသြားသနည္း။ ကမၻာ့ျမစ္ႀကီး ေပါင္း ၁၇၇ စင္းအနက္ သံုးပံုတစ္ပံုမွ်သာ လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေနရပါသည္။ ကီလိုမီတာ (၁၀၀၀)
ေက်ာ္ ရွည္လ်ားေသာ ျမစ္ႀကီး ၂၁ စင္းသာ ပင္လယ္ထဲသို႔ တိုက္႐ိုက္ စီးဆင္းႏိုင္ေပသည္။ ဆည္ႀကီးမ်ား ပိတ္ဆို႔ျခင္း
ေၾကာင့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားမ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္သည္။ အေရးႀကီးေသာ စိုုက္ပ်ဳိးေျမႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး သြားျခင္း၊ လူထုအံုႂကြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာေရမ်ား ဆံုး႐ႈံးရျခင္း၊ ေရ၀ပ္ေဒသမ်ား ေျခာက္ေသြ႕သြားျခင္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးသြားရျခင္းႏွင့္ ထိုထက္ ပိုဆိုးသည့္ အေျခအေနမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

ေဂဟစနစ္႐ႈေထာင့္အရ ၾကည့္မည္ဆိုပါက လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေသာျမစ္မ်ားသည္ ထင္သာျမင္သာေသာ အက်ဳိး
ေက်းဇူးမ်ားစြာကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ သဘာ၀ေရစီးအျမင့္သည္ လိုအပ္ေသာေဂဟစနစ္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျမေအာက္ေရ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္း၊ ေျမဆီၾသဇာႂကြယ္၀ျခင္း၊ ငါးသား
ေပါက္မ်ား အဆင္ေျပျခင္း၊ ႏုန္းအနည္ပို႔ခ်မႈႏွင့္ အစရွိေသာ အက်ဳိး ေက်း ဇူးမ်ားစြာကို ေပးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံရွိ အင္မတန္ရွားပါးေသာ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းသည့္ျမစ္မ်ားႏွင့္ အနည္း အက်ဥ္းသာ ျပဳျပင္ထားသည့္
ျမစ္ႀကီးမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈအရ မ်ားစြာအေရးပါၿပီး၊ မ်ဳိး သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ ငါးမ်ဳိးစိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ Mahseer ၊ ငါးခူႀကီးမ်ား၊ ဂဂၤါလင္းပိုင္၊ စႏိုးထေရာက္ငါးႏွင့္ အျခားငါးမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုး ဒုကၡသည္စခန္းပင္
ျဖစ္ေတာ့သည္။ ၁၂၁ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားၿပီး လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္ႀကီးတစ္စင္းျဖစ္သည့္ Aghanashinit ဟန္နာရွီနီျမစ္ႀကီးသည္ အေနာက္ပိုင္းဂတ္စ္ေတာင္တန္း၏ အဓိကဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲေဒသကို
ျဖတ္သန္း စီးဆင္းေနၿပီးယင္းျမစ္ႀကီးထဲတြင္ ငါးမ်ဳိးစိတ္ ၅၀ ခန္႔က်င္လည္ က်က္စားေနၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ထိုေဒသတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေနေသာ ျမစ္မ်ားသည္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ ေသာက္ေရသံုးေရ အေထာက္အပံ့မ်ားအျပင္ အျခားမေရတြက္ႏိုင္ေသာ လူမႈဘ၀ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားစြာကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါသည္။ ကမၻာအႏွံ႔အျပားတြင္ ထိုေဂဟေဗဒထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တန္ဖိုးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားၾကေလသည္။ ကံမေကာင္း အေၾကာင္း မလွစြာျဖင့္ ဆည္ႀကီးမ်ားကို အံုလိုက္က်င္းလိုက္ တည္ေဆာက္ေနၾကေသာ အိႏ္ၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံမ်ား တြင္ယင္းတို႔၏ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေနေသာျမစ္ႀကီးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးမည့္ တရားဥပေဒ မရွိၾကေခ်။ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ
ျမစ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒကိုလည္း အသံုးမျပဳၾကေခ်။

ဆည္ႀကီးမ်ား အံုလိုုက္က်င္းလိုက္ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျမစ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေစ မည့္ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအတြက္လည္း ထိုေနာက္ဆံုး အသက္ကယ္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ တုိင္းျပည္္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ ျမစေခ်ာင္းကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္မည့္ အင္မတန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒမ်ား
ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ထိုမူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ဥပေဒမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳရန္ အဓိကလိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ကိစၥရပ္အားလံုး လိုလိုတြင္ လူမႈကူညီေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကူညီသူမ်ားက ခက္ခက္ခဲခဲႏွင့္ ၾကာေညာင္းစြာ တိုက္တြန္း ေျပာဆိုခဲ့ရသည္။

ျမစ္မ်ား လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းမႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံအမ်ား စုသည္ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာအေျခအေန အေနအထားအားလုံးကို ဂ႐ုတစိုက္ ေသခ်ာစြာ သတ္မွတ္ ခြဲျခားထားပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္အပ္ေသာ
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မိ႐ိုးဖလာေရရပိုင္ခြင့္ကို အထူးဂ႐ုစိုက္ျခင္းတို႔သည္လည္း ထိုအထဲတြင္ အဓိကပါ၀င္ပါသည္။
ေအာက္ပါတို႔သည္ အေကာင္းဆံုး ဥပမာမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ သားရဲႏွင့္ သဘာ၀ျမစ္မ်ား အက္ဥပေဒ။ “သတ္မွတ္ေရြး ခ်ယ္ထားေသာ ျမစ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္ေဒသရွိ ေကာင္းမြန္လွပေသာ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း၊ အပန္းေျဖ စရာ၊ ပထ၀ီအေနအထား၊ ငါးႏွင့္ သားရဲတိရစၦာန္မ်ား၊ သမိုင္းတန္ဖိုး၊ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုး(သို႔မဟုတ္) အျခားအလားတူတန္ဖိုးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေနေသာအေျခအေနျဖင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရမည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္မ်ား၏ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျမစ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အနီးအနား၀န္းက်င္ ေဒသမ်ားကိုပါ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ ရမည္။ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏မူ၀ါဒအျဖစ္ ေၾကညာလိုက္သည္။ “ထိုအက္ဥပေဒသည” အေမရိ ကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိျမစ္မ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာအပိုင္းမ်ားတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ဆည္ႏွင့္ အျခား ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္မ်ားဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားမူ၀ါဒကို ယခုသတ္မွတ္ထားေသာျမစ္မ်ား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တန္ဖိုးမ်ားမေပ်ာက္ဆံုးေစရန္ ဥပေဒျဖင့္ ျဖည့္စြက္ ရမည္” ဟု ဆိုပါသည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းေသာ ထိုအက္ဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရမွာ ျမစ္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းမႈဂုဏ္ကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းျခင္းဆိုသည္မွာ “ဆည္ႀကီးမ်ားပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ေရလႊဲ အေဆာက္အအုံ မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္းေျဖာင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ကမ္းထိန္းေက်ာက္စီျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ေရလမ္းေၾကာင္းတြင္ ထူးျခားမႈျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ မရွိေသာ သဘာ၀အေနအထားအတိုင္း စီးဆင္းျခင္း (သိ႔ုမဟုတ္)တည္ၿမဲျခင္း” ကို ဆိုလိုပါသည္။

ျမစ္တိုင္းကို ေျမယာအသံုးခ်မႈ ဗ်ဴ႐ို၊ အေမရိကန္ ငါးႏွင့္သားရဲတိရစၦာန္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အေမရိကန္ သစ္ေတာႏွင့္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစသည့္ ဗဟိုအစိုးရ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲ ပါသည္။ သားရဲႏွင့္ သဘာ၀ျမစ္မ်ားေကာင္စီက ထိုျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲလို ေသာ (သို႔မဟုတ္) ထိန္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္လိုေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား၀င္ ညႇိႏိႈင္းေပးျခင္း ျဖင့္ကူညီပါသည္။ ေရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ျပည္နယ္မ်ား၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ထိုဥပေဒကို ၀င္ ေရာက္မေႏွာင့္ယွက္သမွ် ပံုမွန္အတိုင္းပင္ တည္ရွိပါ လိမ့္မည္။ ေရရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးသူမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရသည္။

ျမစ္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းမႈ၊ ေရအရည္အေသြး (သို႔မဟုတ္) အျခားတန္ဖိုးႀကီးေသာ သယံဇာတမ်ားကို ထိခို္က္ေစမည့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအတြင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဆည္ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဗဟိုအစိုးရ အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္းကို ထိုအက္ဥပေဒကတားျမစ္ထားသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ထိုအက္ဥပေဒသည္
ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိေသာ ျမစ္ေပါင္း ၂၅၂ စင္းအနက္ မိုင္ေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ကို ကာကြယ္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ျမစ္ၾကီးမ်ား၏ အနည္းဆံုး မိုင္ေပါင္း ၆၀၀,၀၀၀ ကို ဆည္ ေပါင္း ၇၅,၀၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထား ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမစ္ႀကီးမ်ား အရွည္ သျဖင့္လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းရန္ တိုက္တြန္းလုပ္ေဆာင္
ေနေသာ ဆည္ဖ်က္သိမ္းေရးလုပ္ရွားမႈမ်ားအား ေကာင္းလွပါသည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားကို သဘာ၀တန္ဖိုး၊ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဘက္စံု အက်ဳိးစီးပြား တန္ဖိုးမ်ား ျပည့္စံုရန္ေဒသခံမ်ား၊ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရတို႔၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အားေပးမႈတို႔ျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ကြပ္ကဲစီမံလ်က္ရွိသည္။ “ကေနဒါ အမ်ဳိးသား အေမြအႏွစ္ျမစ္မ်ားအဖြဲ႕ (CHRS) ကို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ အေမြအႏွစ္ျမစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ေနမႈႏွင့္ ယင္းအလုပ္ကို ျပည္သူမ်ား ခ်စ္ျမတ္ ႏိုးလာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ျမစ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တ့ံရန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ျပည္နယ္(၁၀)ခုႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသသုံးခုတို႔ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ ေစတနာသက္သက္သာ ျဖစ္သည္။

ထိုအဖြဲ႕ကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားပါ၀င္ေသာ အေမြအႏွစ္ျမစ္မ်ား ဘုတ္အဖြဲ႕ကကြပ္ကဲပါ သည္။ ထိုျမစ္မ်ား ကြန္ရက္အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ရန္အတြက္ ျမစ္တစ္စင္းတြင္ထူးျခားေသာသဘာ၀တန္ဖိုး၊ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးတို႔ႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) စိတ္အပန္းေျဖမႈတန္ဖိုးမ်ား၊ ျပည္သူတို႔၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေကာင္း ျခင္း ႏွင့္ယင္းတန္ဖိုးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းမည္ဆိုသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အေရးႀကီးေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အနက္တစ္ခုမွာ (အတိအက် မဆံုးျဖတ္ရေသး) ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း လူလုပ္ထားေသာ ဆည္ႀကီးမ်ား အကန္႔အသတ္မ်ား မရွိရန္
ျဖစ္သည္။

အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ (သို႔မဟုတ္) အစိုးရမ်ားက ျမစ္မ်ား၏ထူးျခားေသာ သဘာ၀တန္ဖိုး၊ ယဥ္ေက်းမႈ တန္ဖိုးႏွင့္(သို႔မဟုတ္) စိတ္အပန္းေျဖမႈတန္ဖိုးမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလို႔ ငွာစီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္ (သို႔မဟုတ္) အေမြအႏွစ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ဘုတ္အဖြဲ႕ထံ အပ္ႏွံလိုက္ေသာအခါ ယင္းျမစ္ကိုအေမြအႏွစ္ျမစ္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ထိုစီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္တြင္ ျမစ္မ်ားကာကြယ္ေရးအတြက္ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ား (ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္း၊ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို သန္႔စင္ျခင္း) စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ ေရးဆြဲထားသည္။စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္ (သို႔) အေမြအႏွစ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ျပည္သူလူထု၏ အႀကံေပးမႈႏွင့္ သေဘာတူညီတို႔ျဖင့္ ေရးဆြဲရသည္။

မၾကာေသးမီက ေျမာက္အဲလ္ဘတ္တာမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက သဘာ၀အတိုင္းရွိေသာ Clear- water ျမစ္မွ
ေရကို ယူထုတ္မည့္ ေရနံသဲစီမံကိန္းတစ္ခုကို ကန္႔ကြက္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ သူ၏မဲဆႏၵနယ္ ေျမမွလူထုႏွင့္ (CHRS) ၏ Clearwater ျမစ္အဖြဲ႕တို႔က သူ႔ကုိေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳခဲ့သည္။ (CHRS) သည္ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေန
ေသာျမစ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍သာ အလုပ္လုပ္ေနသည္ မဟုတ္ ဘဲယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းအပ္သည့္ လြန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးျဖစ္ေသာ ျမစ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အလုပ္လုပ္ပါသည္။လက္ရွိတြင္ ျမစ္ေပါင္း(၃၈)စင္းကို အေမြအႏွစ္ ျမစ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး ျမစ္ေျခာက္စင္းကို အေမြအႏွစ္ျမစ္အျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ သဘာ၀ျမစ္မ်ား အက္ဥပေဒတြင္ သဘာ၀ျမစ္တစ္စင္းကို “ဥေရာပမ်ား အေျခခ်ေန ထိုင္ၿပီး ကတည္းမွစ၍ ဇီ၀ေဗဒ၊ ဇလေဗဒႏွင့္ ဘူမိ႐ုပ္သြင္ဆိုင္ရာ အေနအထားမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ ျပဳျပင္ထားျခင္း မရွိေသာျမစ္” ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။

ေခတ္မီ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ခ်ိန္ ႏွင့္ ကိုလိုနီကာလအတြင္း ၾသစေၾတးလ် ျမစ္မ်ားစြာသည္ လြန္စြာ ထိခိုက္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။သို႔ျဖစ္၍ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမစ္အမ်ားစုမွာ ျမစ္ေရအလြန္အကၽြံ ထုတ္ယူ သံုးစြဲျခင္း၊ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ျခင္း၊
ေရ၀ပ္ဧရိယာျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လြန္စြာပံု ပ်က္ေနရသည္။

သဘာ၀ျမစ္မ်ားလႈပ္ရွားေရးႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက္ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ တန္စေမးနီးယား သဘာ၀လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ႀကီးက ဦးေဆာင္ေသာဖရန္ကလင္ျမစ္ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔၏ မနားမေန ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ တန္စေမးနီးယာျပည္နယ္ရွိ ဖရန္ကလင္ျမစ္ႀကီးေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အင္မတန္ႀကီးမားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆည္ကို ရပ္ တန္႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈၿပီး ေနာက္ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ က်န္ရွိေနေသာ သဘာ၀ျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ သဘာ၀လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ႀကီးက ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

သဘာ၀ျမစ္မ်ား အက္ဥပေဒကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။ သဘာ၀ျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး အဓိက တာ၀န္ကို ၾသစေၾတးလ် အေမြအႏွစ္ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူးတဲြေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအစိုးရ၊ ေဒသခံအစိုးရ၊ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအဖြဲ႕ (အမ်ဳိးသား ေတာင္သူ ဖက္ဒေရးရွင္း အပါအ၀င္)၊ ေဒသခံလူထုႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ သဘာ၀ျမစ္မ်ားေကာ္မတီက စီမံကိန္းကို ကြပ္ကဲပါသည္။

သဘာ၀ျမစ္မ်ားတြင္ ယင္းတို႔၏သဘာ၀တန္ဖိုး ၀ိေသမ်ားအားလံုး (သို႔မဟုတ္) အားလံုးနီးပါး ရွိရမည္။ သို႔ေသာ္ ျမစ္ တစ္စင္းသည္ ေရွးယခင္သဘာ၀အတိုင္း တည္ရွိေနရမည္ဟု လံုး၀အတိအက်ဆိုလိုသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သဘာ၀ျမစ္ တစ္စင္းတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါ၀င္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(၁) ဇလေဗဒ - ျမစ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းရမည္။ ယင္းတို႔၏ ေရလႊမ္းလြင္ျပင္ႏွင့္နိမ့္ေသာ ေရေအာင္းလႊာ မ်ားသို႔ ေကာင္းမြန္စြာထိေတြ႕ေနသည့္ အေနအထားရွိရမည္။

(၂) ဘူမိ႐ုပ္သြင္ေဗဒ - ျမစ္၀ႏွင့္ေရလႊမ္း လြင္ျပင္မ်ားသို႔ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏုန္းအနည္မ်ား သဘာ၀အတိုင္း စီးဆင္းရာတြင္ ျမစ္ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ ျမစ္ကမ္းပါးတည္ၿငိမ္ရမည္။

(၃) ေရအရည္အေသြး - လူသားႏွင့္ ေဂဟစနစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။

(၄) ကမ္းနားသစ္ပင္- ျမစ္ကမ္းပါးကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ားအတြက္ အစာအျဖစ္သစ္ပင္မ်ား၊ ခ်ဳံပင္မ်ားႏွင့္
ျမက္ပင္မ်ား လံုေလာက္စြာရွိရမည္။ ျမစ္ကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ သဘာ၀အေနအထားမ်ားသည္ ေနရင္းစြဲ တိရစၦာန္ မ်ား အတြက္တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္အဆင္ေျပေစရန္ စႀကၤတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
ေရသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏သဘာ၀ျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သင္ခန္းစာ ယူရန္ အခ်ိန္က်ေနပါၿပီ။ ပမာဏအနည္းငယ္သာက်န္ရွိေသာ လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းသည့္ ျမစ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္ အလ်င္အျမန္လိုအပ္ေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ မ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ၊ က်န္းမာေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာျမစ္ႀကီးမ်ား ရွင္သန္ေအာင္အားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။