ျမစိမ္းေရာင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ပရင့္ထုတ္ရန္

ကိုကိုလတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိမ္းေရာင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးေပး ေျပာေနသည္။ သူက ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလမ္းညႊန္မ်ားအဖြဲ႕၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္၊ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ သဘာ၀ေတာ႐ိုင္းဥယ်ာဥ္ ၃၄ ခုအနက္၊ ၂၂ ခုမွာ “ဧည့္သည့္မ်ားအတြက္ ျမစိမ္းေရာင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေနရာမ်ား” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ တံခါးပိတ္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအတြက္ တံခါးဖြင့္လာခဲ့ရာ၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံက ခရီး သြားလုပ္ငန္းအဖို႔ မည္မွ် စိမ္းလန္းေနလိမ့္ဦးမည္၊ ဤအေျခအေနကို မည္သည့္အခ်ိန္တိုင္ ေရရွည္ဆက္ လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္လိမ့္မည္ကို ခန္႔မွန္းေျပာဆိုရ ခက္ေန
ေသးသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရက အေနာက္တိုင္း ေခတ္သစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အယူအဆ ေ၀ါဟာရမ်ားကို
ေရြးခ်ယ္သံုးႏႈန္းသည္ကေတာ့ ေတာ္သည္ဟု ေျပာရမည္။ အထူးသျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အယူအဆမ်ားႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ လူမႈေရးအရ တာ၀န္ရွိမႈ (CSR) ကိစၥမ်ားကို ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ထိေတြ႔ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံကို တံခါးဖြင့္လာသည့္အခ်ိန္၌၊ အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို လည္း ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ေမာင္းႏွင္ေပးမည့္ အလားအလာေကာင္း တစ္ခု၊ ႏိုင္ငံျခား
ေငြရွာေပးမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားေသးသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည့္ တစ္သန္းမွ် လာေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သုံးသန္းမွ် ရွိလိမ့္မည္ ဟုလည္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း နယ္ပယ္အေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ ေရး အိုင္ဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာေရး အတြက္ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ေရးဟူေသာ အယူ အဆမ်ားအၾကား လြန္ဆြဲေနလ်က္ ရွိသည္။ အလွဴရွင္မ်ားကေတာ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမႇင့္တင္လုပ္ကိုင္ရန္ လိုလားေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္,ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဧည့္သည့္ သံုးဆမွ်တိုး၍ ၀င္ေရာက္လာမည္ဆုိလွ်င္ ေရရွည္ တည္တံ့
ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါဦးမည္ေလာ၊ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ ရွိေနပါသည္။ ဤေမးခြန္းမွာ အထူးသျဖင့္ ယခုကာလတြင္ ပို၍သက္ဆိုင္မႈ ရွိေနသည္။ APEC အဖြဲ႕ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အစည္း အေ၀း၏ အဓိက
ေဆြးေႏြးခ်က္အေၾကာင္း ျဖစ္သလို၊ “ေရရွည္တည္တံ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အထူးအေလးေပးသည့္
ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ညီလာခံ” တို႔က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဘာလီၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၅-၆ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀း၌ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ သဘာ၀၀န္းက်င္ ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကိစၥကို ေရွး႐ႈ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခုအခြင့္ အလမ္းကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ အခြင့္ေကာင္းယူ ေဆာင္ရြက္မည္ေလာဟု အေရးတႀကီး ေမးျမန္းရန္ ရွိေနပါသည္။ သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံအမ်ားစု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လမ္း ရွာခဲ့ၾကသလို အလားတူ အမွားမ်ဳိး ထပ္က်ဴးလြန္ဦးမည္ေလာ။ ေမးျမန္းဖို႔ ရွိေနသည္။ ယခုအခါ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားစြာ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံး ေနရၿပီး၊ ဧည္သည့္အမ်ားက ဤကိစၥမ်ားကိုပင္ လာ၍ ၾကည့္႐ႈေန ၾကရပါသည္။

မပ်က္မစီး က်န္ရွိေနေသးသည္။
သို႔ေသာ္ မည္မွ်ခံမည္နည္း

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနၾကသည့္ ခရီးသြားမ်ားက လူသူ မေရာက္မေပါက္ေသးသည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္မသုဥ္း ရွိေနေသးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္မ်ားကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ လာေရာက္ ျမင္ေတြ႔
ႏိုင္ ပါေသးသည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ေခတ္ေနာက္က် သည္၊ မဖြံ႔ၿဖိဳးဘဲ က်န္ရစ္ေနသည္ဟုဆို ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အသိရွိရွိျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားေသာေၾကာင့္ က်န္ရွိေနျခင္း လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား၏ ဧည့္လမ္းညႊန္ တစ္ဦးေျပာသလို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသူမေရာက္ ေပါက္ေသးသည့္ သဘာ၀ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္သလို၊ ေခတ္သစ္ကမၻာႏွင့္ အထူးတလည္ မထိေတြ႔ရ ေသးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကို ႐ႈျမင္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုပါသည္။ ခရီးသြား ဧည့္လမ္းညႊန္တစ္ဦးအဖို႔ ဤလုပ္ငန္းႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
ျပဳေနသည္ႏွင့္အညီ၊ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ပို၍သာသည့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေနရာမ်ားကို အလြယ္တကူ ေခၚျပႏိုင္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဧည့္လမ္းညႊန္က ဤသို႔ ေျပာဆိုသည္မွာ အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။

အလြယ္တကူဆိုရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၎ကို သမုတ္ေခၚဆိုေနၾကသည့္အတိုင္း သဘာ၀အလွတရား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ “ေရႊေျမ” (Golden Land) ပင္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္,ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း က်င္းပခဲ့ၾကသည့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ညီလာခံအမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ဆိုရလွ်င္ ဤလုပ္ငန္း က႑တြင္ ပတ္သက္ေနၾကသည့္ အစိုးရမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလံုးက ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလွအပမ်ားကို အေလးထား အသိအမွတ္ျပဳ ထားၾကပါသည္။ ၎တို႔ကိုလည္း ေရရွည္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလိုသည့္ သေဘာထား ရွိေနၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရသည္မွာ ျပႆနာတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အလားအလာႏွင့္ပတ္သက္၍ လူအမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနၾကသလို၊ အဓိကက်သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ေနၾကပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ အခန္းမ်ား အကန္႔အသတ္ ရွိေနသည့္ ျပႆနာမွ်သာ မဟုတ္ဘဲ၊ အနည္းဆံုး တည္းခို ခန္းခမ်ား ေစ်းႏႈန္း အလြန္အမင္း ႀကီးျမင့္ေနသည့္ ကိစၥ မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အမ်ားဆံုး မ်က္စိက်ၾကသည့္ အင္းေလးကန္ႏွင့္ ပုဂံကဲ့သို႔ ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ မ်ား တိုး၍ ေဆာက္လုပ္ေနၾကၿပီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္းမ်ားလည္း တိုး၍ ေဆာက္လုပ္ေနၾကသည္။

ယခုတိုင္ အပ်ဳိစင္သဖြယ္ရွိေနဆဲ
ခရီးသြားလုပ္ငန္း အသင္းအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုလတ္ ေထာက္ျပေျပာဆိုသကဲ့သို႔၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးကင္းစအေျခအေနသာ ရွိေနေသးသည္။ ေရရွည္ တည္တံ့မည့္ ခ်ည္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ မ်က္ႏွာစာတစ္ခုမွာ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး၊ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၎တို႔တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ အားလပ္ အပန္းေျဖရက္ ဟိုတယ္ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ လမ္း ေလွ်ာက္ ေတာင္တက္ျခင္း၊ စက္ဘီးစီးခရီး၊ ဆင္စီး၍ ေလ့လာေရးခရီးထြက္ျခင္း၊ ပင္လယ္ သႏၲာေက်ာက္ တန္းမ်ားႏွင့္ ဇီ၀သတၱမ်ဳိးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာ
ေရငုပ္လုပ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စသည္တို႔ ႏွင့္ ကာဘြန္ ထြက္ရွိမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစေသာ အျခားအပန္းေျဖရက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက ေဂဟစနစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးပါဘူး” သူက ေျပာသည္။ “ဒါေပမဲ့ အစိုးရနဲ႔ ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑ထဲက အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ဒီလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္လိုၾကပါတယ္။ ေဂဟ စနစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသာမကပါဘူး၊ အျခား ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြ အပါအ၀င္ပါ”။

ျမန္မာအစိုးရက ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ညီလာခံ အမ်ား အျပားကို အိမ္ရွင္ အျဖစ္လက္ခံ၍ က်င္းပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဤသို႔ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း အားျဖင့္ ယခု ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မွ ၀င္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ခရီးသြားအမ်ားအျပားလည္း တစ္ခ်ိန္က အထည္းတည္းေနထိုင္ခဲ့သည့္ ဗီဇာႏွင့္ ျပည္၀င္ခြင့္တင္းက်ပ္စြာ ရွိေနခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ ပတ္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အစမွ်သာ ရွိေသးသည္။ ကိုကိုလတ္က ေျပာဆိုရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီစဥ္ေပးရင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေဂဟစနစ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ၀န္ေဆာင္ေပးေနသည့္ ကုမၸဏီအမ်ားအျပား ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။ သူက ဥပမာေပးေျပာဆိုရာ၌ Journey ခရီးသြား ကုမၸဏီ၊ ဟိမလာယာကုမၸဏီတို႔ကို ဥပမာေဖာ္ျပ
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၎တို႔က ႏိုင္ငံ၏ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသို႔ ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးၿပီး၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းနယ္ ပယ္တြင္ လူသူအေရာက္အေပါက္ နည္းေသးသည့္ ေဒသမ်ားဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။

“ဂ်ပန္တိုးရစ္အမ်ားစုက ခ်င္းျပည္နယ္ကို လာလည္ၾကတယ္။ သူတို႔က ေတာင္တက္တာ၊ ငွက္ၾကည့္တာေတြ၊
ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ ၾကည့္တာေတြ၊ အိမ္မွာ အတူေနတာေတြ (Home stay) လုပ္ၾကတယ္” သူက ေျပာျပသည္။ သို႔ရာတြင္ အိမ္တြင္ အတူေနထိုင္ျခင္း ဟူသည့္ (Home stay) လည္ပတ္မႈမ်ဳိးမွာ ႏူးညံ့ ညင္သာသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ဳိးေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ဧည့္သည္မ်ားကို ေဒသခံမ်ား၏ အိမ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ေပးရန္ပင္
ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ APEC 2013 ခုႏွစ္ ညီလာခံႏွင့္ တိုက္ဆိုင္၍ က်င္းပခဲ့သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲမႈဆိုင္ရာ ညီလာခံတြင္၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဘာလီ ကၽြန္းေပၚရွိ ေဂဟစနစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေနရာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားကို သြားေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ရၾကၿပီး အေရးပါသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ၾက ရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္တဲ့အခါ သူတို႔ကလည္း ေဂဟစနစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးသားျဖစ္ေနၾကၿပီ” ဟု ဆိုသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခုမွလိုက္ရမွာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က အ႐ိုင္းသက္သက္ အပ်ဳိစင္လိုပဲ ရွိေနေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အားသာခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္” ဟု
ႏိႈင္းယွဥ္ျပသည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကိုကိုလတ္က အေလးေပးေျပာၾကားရာတြင္ ၎က႑ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတစံုလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ လိုအပ္သည္၊။ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လိုသည္။ အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရ က်င့္၀တ္မ်ား လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေျပာသည္။

အရည္အေသြးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ကိုေအးမင္းထြန္းကေတာ့ ခရီးသြားမ်ား ထံေပးေနသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ OAT ခရီးသြား ကုမၸဏီ၏ အစီအစဥ္၀န္ေဆာင္မႈ မန္ေနဂ်ာ တာ၀န္ယူထားသူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္၊ သူက ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေရးပါပံုကို သိပ္လက္ခံခ်င္ပံုမရပါ။ သို႔ေသာ္ မတူကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားလည္း ဆြဲေဆာင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သူက တန္ဖိုးထားပါသည္။

“ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ တျခားခရီးသြားလုပ္ငန္း ပံုစံေတြက ကြာျခားပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ “ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အကန္႔အသတ္ မရွိပါဘူး။ ဘယ္လို ေနာက္ခံအေၾကာင္းက လာသူျဖစ္ေစ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ခံစားေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေဂဟစနစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာေတာ့ အကန္႔အသတ္ ရွိတယ္။ သူတို႔ ရည္မွန္းပစ္မွတ္ထားတဲ့ ခရီးသြား မ်ဳိးေတြ ရွိတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ သိပ္အိုမင္းတဲ့သူေတြက ေဂဟစနစ္ခရီးသြားမ်ဳိး မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟု သူက ေျပာ သည္။

သူက ရွာေဖြရခက္ခဲလွသည့္ ေရႊသမင္ ႏွင့္က်ားမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္ရန္ ခရီးသြားၾကသည့္ ကိစၥမ်ဳိးကို ဥပမာ ေပး၍
ေဖာ္ျပသည္။ ဤ ခရီးစဥ္က ပရိသတ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ေတာ႐ိုင္းေကာင္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ မလြယ္ပဲ ရွိတတ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေနရာမ်ားစြာတြင္ ေတာအမ်ားအျပား ခုတ္ထြင္ခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္မ်ား လည္း ရွာေဖြေတြ႕ရန္ ခက္ခဲေနၿပီဟု ဆိုသည္။ ထိုမွ်မက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားကလည္း ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို နားမလည္ သေဘာမေပါက္ၾကေသး သကဲ့သို႔၊ အစိုးရ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကလည္း အားနည္းေသးသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ကိုေအးမင္းထြန္းက သူ၏မိတ္ေဆြ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး မႏၲေလးမွ ႐ႈခင္းသာယာလွသည့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕သို႔
ေတာေတာင္ကိုျဖတ္၍ အစမ္းခရီးထြက္ၾကည့္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာျပသည္။ သူ႔မိတ္ေဆြက ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား
ႏွစ္ဦးႏွင့္ အတူ သြားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရဲမ်ားက တားဆီး၍ ျပန္ပို႔ခံရသည္။ ခဏတာ ထိန္းသိမ္းမႈပင္ ခံရေသး သည္ဟု ဆို သည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္ လည္း ဧည့္လမ္းညႊန္မွာမူ ခံု႐ံုးတင္၍ ဒဏ္ေငြ႐ိုက္ သည္ကို ခံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

“အဲဒီမွာ အကန္႔အသတ္ေတြ၊ အဟန္႔အတားေတြ ရွိေနေသးတယ္။ အစိုးရက သူတို႔ ေဂဟစနစ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုပ္မယ္ဆိုတာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ရွင္းပံု မရေသးဘူး” ဟု သူက ဆိုသည္။

ကိုေအးမင္းထြန္းကေတာ့ ခရီးသြားေတြအတြက္ စုစုေပါင္း တိုးတက္လာသည့္အေပၚ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၀မ္းသာ ေက်နပ္
ေနပါသည္။ “ဒီလိုေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ေနၾကတဲ့ လူတိုင္းအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း
ေကာင္းေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြ၊ ကုမၸဏီေတြ အတြက္သာမကဘဲ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၾကသူေတြေရာ၊ ေနာက္ဆံုး ဆုိက္ကားဆရာ ေတြပါ၊ ေလွေမာင္းသူေတြပါ အက်ဳိးရွိေစပါ လိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ၀င္ေငြေတြက ဒီလူေတြဆီ ေရာက္ သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေက်နပ္၀မ္းသာ ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သူက မိမိတို႔ ေပးေဆာင္ႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးအတြက္ စိုးရိမ္မႈ ရွိေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြ လိုအပ္ေနတယ္။ ဟိုတယ္ ေကာင္းေတြ လိုအပ္ေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ဧည့္သည္အေရအတြက္ မ်ားလာလွ်င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ အရည္အေသြးမီ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု သူက စိုးရိမ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးသည္လည္း ျပႆနာတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

အမည္မေဖာ္လိုသည့္၊ အဲန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕အစည္းမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကမူ ေဂဟစနစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ၀င္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား တိုးပြားလာမည္ မွန္ေသာ္လည္း၊ ၎ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွေန၍ တိုးတက္မႈ မည္သို႔ မည္ပံု ျဖန္႔ခြဲ လာမည္ကိုေျပာရန္ အလြန္ေစာေသးသည္ဟု ဆိုပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔က မျမင္၊ မေတြ႕ရေသးဘူး” ဟု ေျပာသည္။ “ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွန္းဆလို႔ မရေသးဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအဖို႔ ေျမပံုေပၚတြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္အေပၚ စိတ္ကူးယဥ္စရာ ေကာင္းေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း စိတ္၀င္စားသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရႏိုင္ ျဖစ္ရသည္ မ်ဳိးလည္း ရွိႏိုင္သည္ဟု သူက ဆိုပါသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေဂဟစနစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အနီးကပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုတာ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ ေဂဟခရီးသြားစနစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၀ ေလာက္စၿပီး ေရပန္းစား လာခဲ့တယ္။ အဲသည္ကိစၥအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက နာမည္ ထင္ရွားလာခဲ့တယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။ သို႔ ေသာ္လည္း ယခုတိုင္
ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္ ဟူ၍ ကုမၸဏီမ်ားစြာ မရွိလွေသးပါ။ သို႔ေသာ္ စိတ္၀င္စားမႈပို၍ တိုးတက္လာၾကပါသည္။

ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေဂဟစနစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ေကာင္းက်ဳိးေရာ၊ ဆိုးက်ဳိး ပါရွိေနသည္ဟု သူက ေျပာျပပါ သည္။ “ေဂဟစနစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရဲ႕ ေကာင္းတဲ့အခ်က္က ေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္ ၀င္ေငြတိုးလာ ေစမယ္။ ဗဟုသုတအသစ္ေတြ ရေစမယ္။ ေနာက္ဆံုး သူတို႔ေဘးမွာရွိေနတဲ့ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲ အသံုးခ်လာႏိုင္မယ္။ ေဂဟစနစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
ေရးအေပၚ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္”။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔ကြင္းထဲတြင္ ႀကံဳေတြ႕ ၾကရမည့္ လက္ငင္းအေျခအေနကမ်ားစြာ ရွိ ေနေသးသည္။ ေဂဟစနစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ၉၆-ပါး ေပ်ာက္ေသာ
ေဆးေတာ့ မဟုတ္ပါ။ “ဆိုးတဲ့အခ်က္ေတြက ႏိုင္ငံျခားယဥ္ေက်းမႈေတြလည္း ၀င္ ေရာက္လာၾကမယ္။ လူေတြ သယ္ေဆာင္လာတဲ့ အညစ္အေၾကးေတြေၾကာင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ေတြ အေပၚလည္း ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာမယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီလိုဆိုးက်ဳိး ေတြကို ႀကိဳတင္ ေတြးထားၿပီး၊ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ေအာင္ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ေရးဆြဲ ထားဖို႔လည္း လိုပါတယ္” ဟု အႀကံေပးပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ သင္ခန္းစာ
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံထံမွ သင္ခန္းစာယူရန္ ရွိပါမည္ေလာ။  APEC 2013 ခုႏွစ္ အစည္းအေ၀း က်င္းပသည့္ ဘာလီကၽြန္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္ကပင္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈဆိုင္ရာ ညီလာခံကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္ နက္တည္း က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ဘာလီကၽြန္းက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ခရီးသြားေနရာအျဖစ္ အစြံထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွား တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ေရရွည္တည္ တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို အားေပးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑အပါအ၀င္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၌ ပို၍သန္႔ရွင္းေသာ၊ ပို၍အေလးထားေသာ ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ဳိးကို အားေပးေနၾကသည္။

သမၼတ ဆူဆီလိုဘမ္ဘမ္းယူဟိုယိုႏိုက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လက ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ ႐ိုင္ယို အေပါင္း 20 (Rio+20) အစည္းအေ၀း မိန္႔ခြန္းတြင္ အျပာေရာင္ စီးပြားေရးသို႔ ႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ေျမာ္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာဆို ခဲ့သည္။ အျပာေရာင္စီးပြားေရး (Blue Economy) ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရမွာ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္ကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ပို၍ ထိေရာက္မႈ၊ အက်ဳိးရွိေစမႈမ်ဳိးကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္
ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ အေျခခံမူ အမ်ားအျပားပါ၀င္ၿပီး၊ တီထြင္ ဖန္တီးမႈရွိျခင္း၊ ေဒသခံရင္းျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ အညစ္ အေၾကးမ်ား မက်န္ရစ္ေစျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပို၍ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ က်င့္သံုးျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

အလြယ္ကူဆံုး ဆိုရလွ်င္ အျပာေရာင္ စီးပြားေရး (Blue Economy) ဆိုသည္မွာ ျမစိမ္းေရာင္စီးပြားေရး (Green Economy) ထက္ပို၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရရွည္တည္တံ့မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိသည့္နည္းပင္
ျဖစ္ပါသည္။ ျမစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးမွာ ပို၍ကုန္က်မ်ားသည့္သဖြယ္ ရွိသည္။ ဥပမာ-စြမ္းအင္အတြက္ ေနေရာင္ျခည္ သံုး ဆိုလာျပားမ်ား တပ္ဆင္ရျခင္း၊ ဟိုက္ဘရစ္ စပ္က်ကားမ်ား၊ သက္ တမ္း ရွည္ၾကာခံသည့္ မီးသီးမ်ား ... စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူတန္းစား ေအာက္ဆံုးအလႊာ မ်ားအဖို႔ ဤသို႔ ေရရွည္တည္တံ့သည့္နည္းမ်ဳိး ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လက္လွမ္းမမွီႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိပါသည္။

အထူးသျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးစနစ္ ၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာဆို ရာ၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပို၍ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ပါက အခြင့္အလမ္း မ်ား ပို၍ျမင္ေနရသည္ဟု ဆိုသည္။ အင္ဒိုနီးရွားက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္ ကိုးသန္းကို လ်ာထားၿပီး ၂၀၁၂ တြင္ ခရီးသြား ၈ ဒသမ ၀၄ သန္းမွ် သာရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြမွာ
ေဒၚဘာ ၉ ဒသမ ၁ ဘီလီယံရွိခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားမွာ အာရွႏိုင္ငံ မ်ားအနက္ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြံ႕ၿဖိဳးဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္ေနျခင္းႏွင့္အတူ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္
ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ဤသို႔အား ေကာင္းခ်က္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံကေပးႏိုင္သည့္ ထူးျခားခ်က္မ်ားလည္း ရွိ၍ေနျပန္သည္။

အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရအဖို႔ ခရီးသြားေနရာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ လိုအပ္သည္ႏွင့္အညီ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္စီးေစရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္လာေစရန္၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ေနရာမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားရန္ စသည့္ကိစၥမ်ားကိုလည္း သတိရွိရွိျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘာလီတြင္ ေတြ႕ရသည့္နည္းတူ၊ ေဂဟစနစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလည္း ေလ်ာ့ရဲ က်ဆင္းလာေနသည္ကို ေတြ႕ ျမင္ေနရသည္။ အေၾကာင္းမွာ အခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားက ေဂဟစနစ္ခရီးသြား လုပ္ငန္း အမည္ကိုသံုး၍ ပံုမွန္အတိုင္းပင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး တို႔အတြက္လည္း အနည္းငယ္မွ်သာ အေလးထား၍
ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ား
သို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေနအထား မည္သို႔ရွိေနပါသနည္း။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအစိုးရကမူ မွန္ကန္ ဆီေလ်ာ္ သည့္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ရွိေနၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾက ရန္ တိုက္တြန္း
ႏိႈးေဆာ္သည့္ ညီလာခံစည္းေ၀းပြဲ မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ေရရွည္ တည္တံ့သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ၀င္ေငြေရာ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑ရွိ လူအမ်ားအျပားက
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အ႐ိုင္းထည္ လည္ ပတ္စရာေနရာမ်ားရွိေနေသးသည္ကို အသိအမွတ္
ျပဳၾကၿပီး ၎တို႔ကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား
ေရတံခါး ဖြင့္ခ်လိုက္သည့္အတိုင္း အစုအၿပံဳလိုက္ ၿပိဳဆင္းလာႏိုင္ရာ ေငြေၾကး အေျမာက္အျမားကို ၾကည့္၍
ေဆာင္ရြက္ၾကရင္း သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဆိုးက်ဳိးထိခိုက္ စရာအေၾကာင္းမ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္ပါေသးသည္။

ဘာလီတြင္ က်င္းပသည့္ APEC 2013 ခုႏွစ္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကမူ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေစ ေရးအျမင္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္သင့္ေၾကာင္း အေလးေပး
ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ဤေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ ဆည္း ႏိုင္ပါ့မည္ေလာ...။
ေမးခြန္းမ်ား ရွိေနပါေတာ့သည္။

Than Kyaw Soe ေရးသားသည့္ 'Green' Tourism: In Myanmar's rush to open the door to tourists, how sustainable will the drive be ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။