ကၽြန္မတို႔အသံကုိ နားေထာင္ပါ၊ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုမ်က္ႏွာမလႊဲပါနဲ႔

ပရင့္ထုတ္ရန္

ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလမ်ားက လက္ရွိကရင္ျပည္သူမ်ားကိုက်ဥ္းေျမာင္းသည့္၊ ႐ိုးရွင္းစြာ ပံုဖြင့္ထားသည္။ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေဖာ္ျပသည့္ အေျခအေနအတြင္းသို႔ အတင္းတြန္းပို႔ေနၾကသည္။ ဤသို႔ပင္ အၿမဲတမ္းပံုသြင္းခံေနၾကရသည္။

“ပဋိပကၡျဖစ္လို႔ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ၾကာၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေနာက္ဆံုးမွာ ကရင္ေတြကၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရပါၿပီ။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ႏွစ္,ႏွစ္ ေက်ာ္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (Karen National Union) နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔က ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ ကရင္ ျပည္နယ္ အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြ၊ အေထာက္အပံ့ေတြလည္း ျပည္သူေတြကို ကူညီဖို႔လာေနၾကပါၿပီ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒုကၡသည္ေတြ အိမ္ျပန္ႏိုင္ၾကပါၿပီ”

ဤအခ်က္မ်ားအားလံုးသာ မွန္ကန္ပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကရင္မ်ားေအာင္ပြဲမက်င္းပ၊ မေပ်ာ္ မရႊင္
ျဖစ္ေနၾကပါသနည္း။ ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနျဖင့္ ကရင္ျပည္သူမ်ားအလြန္အက်ဴး ခံစားနစ္နာခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္သည္။ မ်ဳိးဆက္ တစ္ခုၿပီးေနာက္တစ္ခု အေၾကာက္တရားကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည္။ ပဋိပကၡ စစ္ပြဲမ်ား၊ အိုးအိမ္ အေျခပ်က္မႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ အေရအတြက္မသိႏိုင္သည့္ သန္း ႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ား သူတို႔၏ အိမ္မ်ားမွ အဓမၼစြန္႔ခြာေစခဲ့ၾကသည္။ မေရမတြက္ႏိုင္သည့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ေသာျပည္သူမ်ား သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဒုကၡေပါင္းစံု ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စစ္ မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာျဖစ္ပါက ကၽြန္မတို႔မေပ်ာ္ရႊင္ ဘဲ မည္သို႔ေနပါ့မည္နည္း။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားရွိ အခ်ဳိ႕ေသာရပ္ရြာမ်ားအတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ ႀကီးစြာေသာ အေျပာင္း အလဲ ျဖစ္ေစမည္မွာေသခ်ာပါသည္။ ယခင္ကလို သူတို႔ကိုပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ခံစားၾကရေတာ့မည္ မဟုတ္
ေပ။ သူတို႔၏ရြာမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမည့္အေရးလည္း ကင္းေ၀းေနၿပီ။ သူတို႔၏ အသက္အႏၱရာယ္ ဘ၀အတြက္လည္း သက္သာရာ ရေတာ့မည္။ အတင္းအက်ပ္ လုပ္အားခိုင္းေစမႈမ်ား လည္း ေလွ်ာ့က်သြားမည္မွာ မလြဲေပ။ သို႔တိုင္ေအာင္ ဤရပ္ရြာေနျပည္သူမ်ားမွာ သတိႀကီးစြာထား၍ ေန ေနၾကေသးသည္။ ဤသတိတရားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကရင္ျပည္သူ အမ်ားတြင္ ရွိေနၾကသည့္ သတိတရား ပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သာမက အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ျပည္ပတြင္
ေနထိုင္သူကရင္မ်ားတြင္ပါ ဤ သတိတရားရွိေနၾကသည္။

ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ခံစားနစ္နာခဲ့ၾကရသူမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ေသခ်ာနားလည္ေပးသင့္သည္။ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ သူတို႔က မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ေအာင္ပြဲမခံႏိုင္၊ မေပ်ာ္ႏိုင္ျဖစ္ေနၾကရပါသနည္း။ လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သူတို႔ကမည္သည့္အတြက္ ၀မ္းမသာႏိုင္ ျဖစ္ေနရပါသနည္း။ ခံစားနားလည္သင့္ ပါသည္။ အကယ္၍ ဤသို႔ စာနာ နားလည္မႈ မေပးႏိုင္ပါက သူတို႔ကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို ေကာင္းစြာနားမလည္ရာက်ပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ သူတို႔ျမင္လိုသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုလည္း မည္သည့္ အခါတြင္မွ် ျမင္ေတြ႕ရဖြယ္ မရွိပါ။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က စိတ္ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ျပဳမူေနသည္ကို မိမိတို႔မျမင္ေတြ႕ရေသးပါ။ သူ၏အစိုးရ အတိတ္ကာလ က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ား မွားယြင္းေနသည္ဟု သူကထင္ျမင္ယူဆျခင္း မရွိေသးပါ။ သူက တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္မ်ားဖယ္ရွားေပးျခင္း မရွိေသးပါ။ ကၽြန္မတို႔ အေပၚဖိႏွိပ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေပးျခင္း မရွိေသးပါ။ စစ္မွန္သည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္လာျခင္း မရွိေသးသလို၊ ကၽြန္မတို႔၏ရြာမ်ားမွ သူတို႔၏စစ္သားမ်ားကိုလည္း ႐ုပ္သိမ္းေပးျခင္း မရွိ ေသးပါ။ ေနာက္ဆံုး႐ိုးရွင္းစြာ ေတာင္းပန္၀န္ခ်မႈပင္ မျပဳေသးပါ။

ပဋိပကၡ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ၾကရသူမ်ား၏ သတိတရားကို ဖယ္ရွားေပးရန္မႀကိဳးပမ္း႐ံုမွ်မက လူအမ်ားက ယခင္နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားအတိုင္းသာ စဥ္းစားေနၾကသည္။ အနာဂတ္ထက္စာလွ်င္ အတိတ္ကိုသာျပန္၍ ၾကည့္ေန ၾကသည္ဟု ေျပာဆိုေ၀ဖန္ေနၾကပါသည္။ ထိုမွ်မက အေျခအေနႏွင့္ ကင္း ကြာေနၾကသည့္ ျပည္ပေရာက္ေနသူမ်ား၊
ေခါင္းမာသူမ်ား၏ အျမင္ဟုသာ သမုတ္ေနၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံ တကာ မိသားစုအေနျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရသည့္ အေျခခံေရေသာက္ျမစ္အေၾကာင္းတရားကို နားလည္ ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။

ကၽြန္မတို႔ကရင္မ်ားက စစ္ေရးအရတိုက္ခိုက္လာမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ လက္နက္စြဲကိုင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းမႈအရ ေသခ်ာ အသိ အမွတ္ျပဳ လက္ခံမွသာလွ်င္ စစ္ပြဲပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟူသည့္ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚတြင္လည္း ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ ရပ္တည္ေနၾကပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ေနမႈမ်ားလည္း ရပ္ဆိုင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွစ္,ႏွစ္ကာလ ရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း၊ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျငင္းဆန္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡ၏ ေရေသာက္ျမစ္ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားကို မေျဖရွင္း ေသးဘဲရွိေနပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရက ဤေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အခ်ိန္ဆြဲေလေလ၊ မယံုၾကည္မႈမ်ားပို၍ တိုး ပြားလာေလေလ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ယခုလို အခ်ိန္ဆြဲေနျခင္းအေပၚ ေနာက္ထပ္မယံုၾကည္ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာ၊ “ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္” ျမန္မာအစိုးရ၏ ဦးတည္ထားခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔က အဓိကက်သည့္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းျဖင့္ ေသြးေဆာင္ရန္၊ အစိုးရ၏ လမ္းစဥ္ကို ေထာက္ခံသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္တာ၀န္ရွိသူ အစိုးရ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ကရင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုရာ ၌ “သူတို႔ ခ်မ္းသာလာရင္ ဘယ္သူကမွလက္နက္ကိုင္ခ်င္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ေဒ သေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရင္ ဘယ္သူကမွလက္နက္ကိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူတို႔ေတြကို ဒါေတြအားလံုး လုပ္ေပးရင္ သူတို႔လည္းအလိုအေလ်ာက္ လက္နက္စြန္႔ၾကမွာပဲ” ဟု ေျပာခဲ့ သည္။ ဤ မွတ္ခ်က္စကားသည္ သူတို႔၏ အမွန္ တကယ္စိတ္ရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနသက့ဲသို႔ အမွန္တကယ္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေပးမႈ အေပၚ လံုး၀နားမလည္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေန ပါသည္။ သူ႔အထင္တြင္ ကရင္မ်ားကို “ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား” ႏွင့္ ၀ယ္ယူ၍ ရမည္ဟု ယူဆေနပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သူတို႔ေရရွည္တိုက္ခိုက္လာခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရး၊ သူတို႔၏ အခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္ ၾကန္အင္ လကၡဏာမ်ားကို စြန္႔ပစ္မည္ဟု ထင္ျမင္ေနပါသည္။

ကရင္ျပည္သူမ်ားက ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးႏိုင္ငံျခားသား အဲန္ဂ်ီအို၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ၏ အတြင္းႏိုင္ငံေရးတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေနၾကသည္ကို ျမင္ ၾကပါသည္။ ေသြးခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗ်ဴဟာကိုသံုး၍ အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သူကို ပို၍အသားေပးျမႇင့္ တင္ေပးေနၾက ေၾကာင္းသိပါသည္။ ျပည္သူမ်ား ေအာက္ေျခ ထုမ်ား လိုခ်င္သည့္ အစစ္အမွန္ဆႏၵကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾက ပါသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ကရင္နယ္ေျမထဲသို႔ ျမန္မာစစ္သားမ်ား ေလွ်ာ့နည္းမသြားဘဲ တိုး၍ ေရာက္လာေန သည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ယခုအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို အခြင့္အလမ္း သဖြယ္အသံုးခ်၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း သူတို႔၏စစ္အင္အားကို ခိုင္မာအား ေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္ေနၾကပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟု ဆိုေနလင့္ကစား၊ ဤသို႔ စစ္တပ္မ်ား အင္အားတိုးခ်ဲ႕ခ်ထားလာေနမႈမွာ အႀကီးအက်ယ္ စိုးရိမ္ဖြယ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္သို႔ျပန္ရန္ ဖိအားေပးခံေနၾကရသည့္ ကရင္ ဒုကၡသည္ ေထာင္ေသာင္း အတြက္ ပို၍စိုးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို နားမေထာင္ ၾကပါ။ မၾကားၾကပါ။ သူတို႔လာခဲ့သည့္
ေနရာသို႔အိမ္ျပန္ရန္အတြက္ သူတို႔တြင္လံုၿခံဳသည္ဟု မခံစားၾက ရပါ။ ျမန္မာစစ္သားမ်ားက အရပ္သားမ်ားေနရာတြင္ ရွိေနၾကပါသည္။ မေလွ်ာ့နည္း႐ံုမက တိုးပင္ေနေသး သည္။ ၎စစ္တပ္သည္ပင္ သူတို႔၏ ေျမမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ ၾကၿပီး၊ ဆႏၵရွိသေလာက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျပဳ သည္၊ လူသတ္သည္၊ မုဒိမ္းက်င့္သည္၊ လုယက္မႈမ်ဳိးစံု က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဒုကၡသည္အမ်ားစုမွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ထူထဲစြာရွိေနသည့္ ေနရာမ်ားမွလာခဲ့ၾကရပါသည္။ ၎တို႔ကိုလည္း မရွင္းလင္း
ၾကရေသးပါ။ ထို႔အျပင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ သူတို႔အိမ္ျပန္မည္ဆိုပါက လိုအပ္ေနသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ မ်ဳိးေစ့မ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ သူတို႔အိမ္ကို ျပန္ျပင္ေဆာက္ရန္၊ သူတို႔လယ္ကို ျပန္တီထြင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္ မႈ အတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းလည္း မရွိပါ။ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ အဆိုျပဳထားသကဲ့သို႔၊ စက္မႈဇုန္ အသစ္တစ္ခုအတြင္းသို႔ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိ လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ သြတ္သြင္းျခင္းလည္း မခံလိုၾကပါ။

လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တြဲဆက္ေနသည့္ အႀကီးအက်ယ္ျပႆနာတစ္ခုမွာ ေျမယာအႀကီး အက်ယ္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ျပႆနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကရင္ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ လာၾကသည့္ ေျမမ်ားကိုေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးဟူ၍ စိုးစဥ္းမွ် ေပး၍ သိမ္းယူခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသို႔
ေျမသိမ္းပိုက္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ခ်ိန္မွဆိုလွ်င္ ပို၍တိုးတက္
ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္။ ကရင္တို႔၏ေျမမ်ားကို ဗဟိုအ စိုးရက သိမ္းပိုက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီးမ်ားေသာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ခ႐ိုနီမ်ားကို ျပန္၍ ေရာင္းစားေနၾကသည္။

ယခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီမက်လွသည့္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ ျဖစ္ေပၚစတင္လာသည္ကို ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာသူအမ်ား
ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကပါသည္။ ဤဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲစဥ္ကလည္း၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး၊ ကာကြယ္ေပးမႈဆိုင္ရာ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ စသည့္ ေတာင္းဆိုတင္ျပသမွ်အခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္ခံခဲ့ၾကရပါသည္။

အေထာက္အထား မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားစြာရွိလင့္ကစား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အမွားအယြင္း ျပဳထားသမွ်၊ လူသတ္ခဲ့ သမွ်၊ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခဲ့သမွ်၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းခဲ့သမွ်၊ လူအမ်ားကိုကန္ျပဳခဲ့သမွ် လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ေတာင္းပန္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းမ်ားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္း ယခုတိုင္မရွိေသး ပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အားလံုးတြင္ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိတတ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္တို႔ကို ျပန္ၾကည့္သည့္အခါ၊ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ဥပမာအျဖစ္ ကၽြန္မေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔။ အစိုးရ၏ ႐ိုးသားမႈအေပၚ သံသယပြားဖြယ္၊ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ေနမႈပံုစံမ်ား ပို၍ ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္လာေန ရပါသည္။

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားက ေနာက္ဆံုးျမန္မာစစ္အစိုးရ မေနသာေတာ့ဘဲ၊ အေျပာင္းအလဲကို လက္ခံ လာရေအာင္ ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ဤသို႔ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမွာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား ေလွ်ာ့က်လာ ရေလေအာင္ အနည္းဆံုး လိုက္ေလ်ာလုပ္ေဆာင္မႈသာ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းတို႔အနက္ ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုမွာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား နိဂံုးခ်ဳပ္အဆံုးသတ္ေစေရးပင္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာအစိုးရက အလ်င္စလို၊ လူသိရွင္ၾကားျဖင့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲႀကီး ေဆာင္ရြက္လို ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာမိသားစုထံမွ အဓိကေတာင္းဆိုခ်က္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အတြက္ တရားမွ်တမႈ၊ သူတို႔၏အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရး မဟုတ္ၾကပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တစ္ခုသာ ဆိုလွ်င္
ျပႆနာ၏ လက္ၡဏာကိုသာ ကုသႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အေျခခံရင္းျမစ္ကို ေပ်ာက္ကင္းေစမည္ မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံေရး အေျဖမပါေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖင့္ ပဋိပကၡကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစ မည္မဟုတ္ပါ။

အကယ္၍သာ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အမွန္တကယ္ကူညီပံ့ပိုးလိုပါက ၎၏ အေျခခံရပ္တည္ခ်က္မွာ ေရရွည္ ႏိုင္ငံေရးအေျဖကို ေျဖရွင္းရန္ပင္ျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာအစိုးရက ယခင္က ပစ္ခတ္ေနသလို ကၽြန္မတို႔ကို သိပ္ၿပီ း ပစ္ခတ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

သို႔တိုင္ေအာင္ ျမန္မာအစိုးရက ကရင္ျပည္သူမ်ားကို အျခား နည္းပရိယာယ္မ်ားသံုး၍ ဆက္လက္စစ္ဆင္ႏႊဲေနမည္ကို သိေနၾကပါသည္။ ဤသို႔ဆက္လက္ျပဳက်င့္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါေသးသည္။ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုက လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ရင္းျမစ္မ်ား ေထာက္ပံ့ထည့္၀င္မႈလည္း ရွိေနပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္၏ ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ပါ အေရးပါေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပမည္။ သူတို႔က စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသည့္
ျပည္သူမ်ား၏ သတိတရားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈပစ္ပယ္လိုေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ဤသို႔ပစ္ပယ္႐ံု မွ်ျဖင့္ ျပႆနာမ်ားက ေျဖရွင္းေျပလည္သြားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ မိမိတို႔ကရင္မ်ား အေနျဖင့္ အတိတ္တြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားမဟုတ္။ အတိတ္မွ သင္ခန္းစာယူ သင္ယူေနၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔က အျခားသူမ်ားထက္ပို၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားၾကပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ မည္သည့္၀န္ႀကီး ထက္မဆို၊ မည္သည့္
ႏိုင္ငံျခားသား ကူညီေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးထက္မဆို၊ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကၽြမ္းက်င္သူ” ဟု သူတို႔ကုိယ္သူတို႔ ေခၚဆို
ေနၾကသူမ်ား ထက္မဆို၊ ေအာင္ျမင္က်႐ႈံး အႏၱရာယ္ကို ပို၍ရင္မွာ ပိုက္ထားၾကရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဤကိစၥမွာ ကၽြန္မတို႔၏ ေျမအေရး၊ အိမ္အေရး၊ အနာဂတ္အေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးစုတစ္ခုအျဖစ္ ရွင္သန္ေရးကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားကို အသိဆံုးသူတို႔မွာ ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပည္သူတို႔သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုထက္ပို၍သိျမင္ၾကေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ရေတာ့မည့္အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔၏ အေၾကာက္တရားမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ေျခ ခိုင္လံုသည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎င္းတို႔ကို ဆက္၍လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးအတြက္ အႀကီးက်ယ္ဆံုးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

http://karennews.org/2013/10/listen-to-us-stop-ignoring-our-concerns.html
(ယခုုေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္ႏွင့္အျမင္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။)