ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ကို ဌာနဆိုင္ရာတို႔က နာခံေစရန္လိုအပ္ျခင္း

ပရင့္ထုတ္ရန္

ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္၊ ခ႐ိုင္ အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမည္ဆိုျခင္းမွာ ကေလးေတြ ေၾကးတိုက္တာလား၊ ဒါဆို ဒါေရာဒါေရာဟူသည့္ သံုးခ်က္တြက္နည္း tic tac toe ပံုေသနည္းႀကီး ကိုင္ေျပာေနတာလား၊ အေျခခံ အမ်ဳိးအစားခ်င္း မတူတာေတြ လုိက္ႏိႈင္းေျပာသလုိ ျဖစ္ေနသည္။

အေပၚလုိက္နာ
ေဘးပန္းလွည့္ၾကည့္စရာမလိုျခင္း

၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကိုးကားေျပာသည္။ ဒါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ထက္လယ္ေအာက္တစ္မူတည္း (ဆိုရွယ္လစ္မူ)၊ တစ္ညီတည္း လုပ္ထားရတာျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီသည္ မတူကြဲျပားမ်ားျပား စံုလင္သည့္မူ Policy of Plural Diverse ကို အေျခခံသည္။ ယင္းမွာပင္ အျခားေသာ ယေန႔လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားႏွင့္ ဆင္ဆင္လိုလို
ျပသေျပာၾကားၿပီး ဦးေဆာင္aရးဆြဲခဲ့သူတို႔၏ အာဏာလက္ထဲ ဆက္ၿမဲေရးအတြက္ တမင္ကြဲျပားေအာင္ ျပဳလုပ္ ထားသည္မ်ား အထင္အရွားပါေနသည္။ ယင္းအရ ယေန႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ ျငင္းခံုေနရၿပီး လႊတ္ေတာ္က သမၼတအား ေရြးခ်ယ္ေပးၿပီးေနာက္ ျငမ္းဖ်က္ခြင့္ရထားေစပါသည္။ ေျခေျခ ျမစ္ျမစ္မသိေသာ ျပည္သူတို႔ၾကား၌ လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒအထက္တြင္ ရိွေနသည္ဟူေသာ အစိုးရဘက္၏ ႏွပ္ေၾကာင္းေနာက္သို႔ လိုက္ပါ ထင္ျမင္ကာ အမွတ္မွားေစပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ မတူတာလိုက္တုိင္း ေျပာဖို႔လုပ္သူက သည္ၾကားထဲတြင္ လုပ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ရွင္းရွင္းပဲေျပာမည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ယေန႔အစိုးရအဖြဲ႕အဆင့္အဆင့္ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုသည္ ဗဟုိမွ ထက္- လယ္- ေအာက္ပံုစံသာျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းေတြအရ-အသံုး မွန္းေျခ ေငြစာရင္းေတြ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ သတ္မွတ္ေရး
ေတြ အသင္းအဖြဲ႕ မွတ္ပံုတင္ေရးေတြ အားလံုးေထာင္လိုက္သြားသည္။ အထက္တည့္တည့္ကို နာခံရန္သာ
ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသွ်ေခတ္ႏွင့္ ပါလီမန္ေခတ္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဗဟိုအစိုးရတစ္ခုတည္းရိွသည္။ တုိင္း၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္၊ ေက်းတြင္ ယေန႔အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနေခၚ ထုိစဥ္က Indian Civil Services/ Burma civil Service ေခၚတုိင္း မင္းႀကီး၊ ခ႐ိုင္၀န္၊ ၿမိဳ႕ပိုင္၊ သူႀကီးအဆင့္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ တစ္ခုသာရိွသည္။ ယင္းတစ္ခုက အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ သူက ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္စိုးမႈကို ျပသသည္။ ခိုင္ၿမဲေစသည္။ တစ္လက္မမွ်
ေနာက္ဆုတ္မေပး။

ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ျပင္ရမည္

ယင္းမွာ အျခားမဟုတ္။ ၿဗိတိသွ်ေခတ္ႏွင့္ ပါလီမန္ေခတ္တြင္ (ေအာက္၊ ျပည္သူ႔) လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို တိုင္း၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္၊ ေက်းရိွတိုင္းမင္းႀကီး၊ ခ႐ိုင္၀န္၊ ၿမိဳ႕ပိုင္၊ သူႀကီးတို႔က နာခံေစျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔ဆီတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ မင္းစိုးရာဇာကာကြယ္ေရးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ေဒသကိုယ္စား
ျပဳ ပံုစံ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ယင္းကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္စိုးမႈ၏ အေျခခံအျဖစ္
ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖာ္ျပေလ့ရိွပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဟူေသာ ဗဟုိတြင္ သမၼတ၊ ျပည္နယ္မ်ား၌
ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး State Governor၊ ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္၌ ေအာက္အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကို ေလးစားစြာ အလ်ားလုိက္ ဆက္ဆံၾကရသည္။ ျမင့္လွ်င္ကား နာခံရသည္။

ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔၏
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္တို႔အေပၚ ေလးစားမႈမရိွဘဲ ခပ္တင္းတင္းခပ္တန္းတန္း ဆက္ဆံေသာ သေဘာထားမွာ သမၼတ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာက လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ အထက္တြင္ရိွေစေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ရန္လိုသည္။ လက္ရိွ သမၼတကမျပင္ဘဲ ဆက္သြားမည္ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးႏွင့္အၿပိဳင္ ရပ္မိရပ္ဖ႐ံုး၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အၿပိဳင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ အကဲျဖတ္ အဖြဲ႕၏ ေျဖရွင္းေပးမႈစသည္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္၏ တရားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚ
ျပန္လွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ Check and balance ကိုလက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာရ ပါတီတုိ႔ ၏ လူ၊ မူ၊ အေလ့အက်င့့္၊ ခံယူသင္ၾကားခဲ့မႈတို႔က ယင္းကိုေျပာင္းလဲရန္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစမည္ မဟုတ္ပါ။

ဒီေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိန္စသည္တို႔အတိုင္း ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္သည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တို႔ကို တုိင္းမင္းႀကီး၊ ခ႐ိုင္၀န္၊ ၿမိဳ႕ပိုင္၊ ရပ္၊ ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔က နာခံေစရန္ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ျခင္းသာ ျပဳရပါေတာ့မည္။