အေမွာင္ေခတ္၏ ဆိုးေမြ

ပရင့္ထုတ္ရန္

မိမိတို႔တိုင္းျပည္တြင္ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္က ျပည္ပကုမၸဏီအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ခဲ့သမွ် သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားမွာ ႏွစ္တိုစီမံကိန္းမ်ားအျပင္ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုစဥ္က အစိုးရမ်ားပိုင္သတင္းစာမ်ားထဲ၌ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္သည့္ သတင္းမ်ားကိုမူ တခမ္းတနား ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ အက်ဳိးစီးပြားအခ်ဳိးအဆကို မည္သူတို႔ကခံစားရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ သေဘာထား အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ ရွိမရွိကုိလည္းေကာင္း ေဖာ္ျပရွင္းလင္းသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားကိုမူ ထည့္သြင္း
ေဖာ္ျပေလ့ လံုး၀မရွိခဲ့ပါ။

ထိုအခါ အကယ္၍ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ နစ္နာေစသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္ရွိေသာ္၊ တစ္ဖန္ ယင္းစီမံကိန္းႀကီးမ်ားမွရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္သည္ တိုင္းျပည္အတြက္မဟုတ္ဘဲ လူတစ္စုအတြက္သာ အက်ဳိးရွိေစသည္ဟု စြပ္စြဲခံရမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္ ရွိေသာ္
ေနာက္တက္လာသည့္ အစိုးရအေနျဖင့္မည္ကဲ့သို႔ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါမည္နည္း။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအေၾကာင္းကို တိုင္းျပည္က တစ္စ တစ္စႏွင့္ သိရွိလာေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အေျခအေနမွာ မဖံုးႏိုင္မဖိႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာမွသာ တိုင္းျပည္က သိလာၾကျခင္ျဖစ္ၿပီး ဖံုးလို႔ဖိလို႔တိုင္းျပည္ကမသိႏိုင္ေသးသည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားက မည္မွ်ရွိေန
ေသးသည္ ကိုမူ မည္သူမွ်မသိႏိုင္ပါ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခုအခါယခင္အစိုးရမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဆိုးေမြ
ေကာင္းေမြဟူသမွ် မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားလက္ခံခ်င္သည္ျဖစ္ပါေစ၊ လက္မခံခ်င္သည္ျဖစ္ပါေစ လက္ခံေနၾကရၿပီ
ျဖစ္သည္။ ျပႆနာမွာ အကယ္၍ယခင္ကခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ႏွစ္ရွည္စာခ်ဳပ္မ်ားအရ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီမံကိန္းႀကီး မ်ားအေပၚ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္လာခဲ့သည္ရွိေသာ္သို႔တည္းမဟုတ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္ရွိေသာ္ လက္ရွိ တိုင္းျပည္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း မည္နည္း ဟူသည့္ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏အျမင္၌ လူေတြလမ္းေပၚတက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လာကာမွ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အေရးယူေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္အမွန္မ်ားကို ဆက္လက္အေမွာင္ခ်ထားသည့္ ေျဖရွင္းနည္း မ်ားမွာ လံုေလာက္ၿပီး မွန္ကန္သည့္ေျဖရွင္းနည္းမ်ား မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္ဟု ျမင္ပါသည္။

ယခုအခါ ယင္းယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္လက္ထက္က ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္ထားခဲ့သည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားမွာ ယမမင္း ဦးေခါင္းသဖြယ္ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္ရွိအာဏာရအစိုးရ၏လက္ထဲ ေရာက္ေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ အားျဖင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနၾကရသည့္ ထိပ္တန္း ျပႆနာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား တိုင္းျပည္အာဏာပိုင္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားသည္ ယင္းအေမွာင္ေခတ္မွ ခ်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ဆိုးေမြမ်ား အေပၚ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္မထိခိုက္ေစသည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားျဖင့္သာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းၾကဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။