www.padamyarfm.com
www.padamyarfm.com
http://goo.glhdUIvl
အဂၤါ, ၂၁ ဇန္နဝါရီ ၂၀၂၀

Mizzima Burmese

Home > စီးပြားေရး > ေဆာင္းပါး > ထိေရာက္ေသာ အသိမွတ္ျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကျဖစ္

ထိေရာက္ေသာ အသိမွတ္ျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကျဖစ္

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအားၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာတြင္အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အေပါင္း လကၡဏာေဆာင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ယခုကဲ့သို႔ တိုးတက္ေစသည့္ သိသာေသာ အေျပာင္းအလဲမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ျပန္လည္ရရွိမည့္အခ်ိန္အား ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနသည့္ KPMG လုပ္ငန္းမွ ၎၏႐ံုးအား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ကာ အေျခအေနမ်ားတိုးတက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား အေၾကာင္းျပန္မည္ ဆိုသည္ကို ခန္႔မွန္းရန္ခက္ခဲခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ ရက္ ၉၀ အတြင္းရရွိလိမ့္မည္ကို စီးပြားေရးသမားမ်ားမွ သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ယူေသာအခ်ိန္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယခုအခါ၌ အတည္ျပဳ သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ရွင္းလင္းၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ရန္အတြက္ ယံုၾကည္မႈရွိရွိ အစီအစဥ္ေရးဆဲြႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ံုးခန္းမ်ား ကြန္ဒိုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ႐ိုးရွင္းေသာထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေရအမ်ားအျပား မလိုအပ္ေသာ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာလိမ့္မည္ဟု KPMG မွ ေျပာသည္။

အစပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား လိုအပ္သည့္အတြက္ အခြန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အက်ဳိးေဆာင္အႀကံေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ေနေသာ KPMG က တက္ႂကြေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း၌ တိုးတက္လာမည့္ အလားအလာမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အစပိုင္းမွ စတင္ကာပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ရပ္ စတင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ အလြန္တက္ႂကြလ်က္ရွိသည္။ “အက္ဘီႏိုမစ္” ၀ါဒမွာ ဂ်ပန္တို႔၏ ခံယူခ်က္ကိုပင္
ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ ဂ်ပန္အစိုးရမွ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ေပးထားသည့္ သိသာထင္ရွားေသာ အမွတ္အသား တစ္ခုမွာ ဟက္တာ ၄၀၀ က်ယ္ေသာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပထမ အဆင့္တည္ေဆာက္ျခင္းမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ၿပီးဆံုးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္တို႔၏ ေနာက္ဆံုး ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံအတြင္းအႀကီးဆံုး ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ANA Holding Inc က ျမန္မာ့  Asia Wings Airways ၏ ရွယ္ယာ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအား အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၃၀ ျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္လာဦးမည္ျဖစ္သည္ဟု ညႊန္းဆိုလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္စက္႐ံုမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ရွာေဖြရာတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြရွိလွသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း တြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔မွာလည္း ၎တို႔၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ကာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သတိရွိရွိျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အျခားေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုမွာ ဘဏ္စနစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိဗဟို ဘဏ္ဥပေဒအရ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုဘဏ္မွာ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔ ျဖစ္လာၿပီး ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ျပ႒ာန္းႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းမွာ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အျခားအဆင့္တစ္ဆင့္ျဖစ္သည့္အတြက္ KPMG အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအျပင္ပမွ ၎၏ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မဟုတ္သူမ်ားအား ၎၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ေ၀မွ်ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကာလသံုးပံုးစလံုးမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ စိတ္၀င္စားသူ အမ်ားအျပားအား ဆဲြေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပြင့္လင္း၍ ႐ိုးသားေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

KPMG အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ အစဥ္တစ္စိုက္ တိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ထားသည္။ လြယ္ကူလာသည့္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဘဏ္တစ္ခုႏွင္တစ္ခုအၾကား ေငြလႊဲသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား စီးပြားေရးအရ အေရးပါေသာ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္သင့္ၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းအသီးသီးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ပိုမ်ားလာၿပီျဖစ္သည္ႏွင့္အမွ် အင္တိုက္ အားတိုက္
ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ အနာဂတ္မွာ အလြန္ေတာက္ပေသာ္လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေသအခ်ာေလ့လာျခင္းမျပဳပဲ အဆင့္ေက်ာ္ျခင္းမ်ား မျပဳ လုပ္သင့္ေပ။