ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒အား ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ

ပရင့္ထုတ္ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းညိန္းအား ၎၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)ပါ “ခန္႔အပ္သည့္ အာဏာပိုင္ထံ ႏုတ္ထြက္လႊာတင္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျခင္း”ဆိုေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒကို ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က ျပ႒ာန္းၿပီး ဗဟိုဘဏ္ ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႔ကို ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္၍ သက္တမ္းသံုးလနီးပါးသာရွိေသးသည္။

ဦးသန္းညိန္းမွာ ယင္းဥပေဒ မေပၚေပါက္မီက ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူုျဖစ္သည္။ ယခု အခ်ိန္သည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွ ခြဲထြက္ကာ သီးျခားရပ္တည္၍ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု စီးပြားပညာရွင္မ်ားက လက္ခံထားသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ အျခားဒုတိယ ဥကၠ႒တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးဆက္ေအာင္က ယင္းႏုတ္ထြက္မႈကို တိက်စြာ မသိရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ဗဟိုဘဏ္ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕မ်ား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္၍ မၾကာမီ ဘ႑ာေရး က႑အတြက္ ထူးျခားေသာ ရလဒ္မ်ားေပၚထြက္လာေတာ့မည္ဟု ဦးဆက္္ေအာင္က ဆိုသည္။