ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္းေသာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္း၏ ၀ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ျမန္မာတုိးတက္

ပရင့္ထုတ္ရန္

အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ေႏွးကြးလာေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသစီးပြားေရးအစီအရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ထုိသုိ႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးလာျခင္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ပုိ႔ကုန္ဗဟုိျပဳ စီးပြားေရးမွ ျပည္တြင္း၀ယ္လုိအားအေပၚ ပုိမုိအားစုိက္လာျခင္းႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ အင္ဒုိနီးရွား၊မေလးရွား ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔အားနည္းလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ အစီအရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာလည္း ကမၻာ့ဘဏ္ခန္႔မွန္းထားသည့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္း၏ ၀ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ တုိးတက္လာေၾကာင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလ်ာထားခ်က္ ဇယားတြင္ပါရွိသည္။

ယင္းစီးပြားေရးတုိးတက္မႈအစီအရင္ခံစာသည္ က်န္ရွိခဲ့သည့္ ႏွစ္အေပၚတြင္ ႏုိင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလုိက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ခန္႔မွန္းထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အာရွေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္၀န္းက်င္ မွစတင္ကာ စီးပြားေရးအရွိန္အဟုန္ျမင့္မားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မႈ တုိးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ ျပန္လည္ေႏွးေကြး လာမႈကုိ ေဖာ္ျပျခငး္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးလွေမာင္က ဆုိသည္။

ဦးလွေမာင္က“ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္တာက ႏွစ္အလုိက္ တုိးတက္လာတာနဲ႕ ဆက္တုိးတက္ႏုိင္တဲ့ အေပၚခန္႔မွန္းၿပီးထုတ္ျပန္တာျဖစ္ပါတယ္။ အာရွႏုိင္ငံေတြက စီးပြားေရးအရွိန္နဲ႕တုိးတက္ခဲ့တာ ႏွစ္အၾကာ ႀကီး ၾကာပါၿပီ။ အဲဒီေတာ့ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးလာတာကုိပဲ ထုတ္ျပန္တာပါ။ စီးပြားေရးက်ဆင္း လာတာမဟုတ္ပါဘူး”ဟု ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ အာရွတြင္းႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈေႏွးေကြးလာျခင္းေၾကာင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ ကဲ့သုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္စီးပြာေရးကမ္းလွမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္သင့္ေၾကာင္း ယင္း၏ အျမင္ကုိဆုိသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးလွေမာင္က “အဲေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ စီးပြားေရးတုိးတက္ႏႈန္း ေႏွးလာတဲ့ အာရွတြင္း ႏိုင္ငံေတြ ထက္ ဥေရာပတုိ႔ အေမရိကန္တုိ႔နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းရင္ပုိၿပီး ျမန္ျမန္တုိးတက္ႏုိင္တာေပါ့။ ထုိင္းဆုိတာလည္း သူတုိ႔ႏုိင္ငံစီးပြာေရးတုိးတက္မႈျမန္ေအာင္ အေမရိကန္နဲ႔ပဲ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ခဲ့တာပဲ” ဟုေျပာသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီအရင္ခံစာတြင္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသရွိ
ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ခန္႔မွန္းလ်ာထားခ်က္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၇ ဒသမ ၁ ရာ ခုိုင္ႏႈန္းႏွင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၇ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔မွန္းထားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မႈ စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းငယ္ က်ဆင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းပါရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေနအထားကုိမႈ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံဂ်ီဒီပီ၏ ၆ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္လာရန္ ခန္႔မွန္းလ်ာထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ ခန္႔မွန္း လ်ာထားခ်က္၏ ၀ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ တုိးတက္လာေၾကာင္း ဇယားတြင္ ပါရွိသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္ မ်ားႏွင့္
ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ဖန္တီးႏုိင္ရမည္ျဖစ္ကာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံတိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံပုိင္းကုိ ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားက ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိရွာေဖြဖန္တီးရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ခ်က္ ပါ၀င္သည္။

အေရွ႕အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရးအစီရင္ခံစာသည္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအေျခ အေနမ်ားကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေလ့လာသုံးသပ္ထားေသာ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီအရင္ခံစာျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။