ပညာေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ကန္ေဒၚလာ ၃၇ သန္းေက်ာ္ရရွိထားၿပီးျဖစ္ဟု သိပံၸႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးေျပာ

ပရင့္ထုတ္ရန္

သိပံၸႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ တကၠသို္လ္မ်ားတြင္ ပညာေရးအဆင့္ ျမႇင့္တင္မႈ စီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇ သန္းေက်ာ္ရရွိ ထားၿပီဟု သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ေဒါက္တာကိုကိုဦးက ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးက ယင္းသို႔ေျပာၾကားျခင္းမွာ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္
ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္မွာ သိပၸံႏွင့္နည္း ပညာ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ
ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ပညာေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈစီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အစုိးရကခ်ထားေပးသည့္ ဘတ္ဂ်က္
ေငြေၾကးပမာဏျဖင့္ မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အေထာက္အပံ့ အကူ အညီမ်ားရယူ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

သိပံၸႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ေဒါက္တာကိုကိုဦးက “ပညာေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈစီမံကိန္းေတြမွာ အစိုးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ဆို မေလာက္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီေတြယူၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးရွိ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွစ္ခုတြင္ ပညာေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ က်ဳိတိုတကၠသိုလ္၊ ခ်ီဘာတကၠသိုလ၊္ နီဂါတာတကၠသိုလ္၊ ကာနာဇာ၀ါ တကၠသိုလ္၊ အိုကာယာမတကၠသိုလ္၊ နာဂါ စာကီတကၠသိုလ္ႏွင့္ ကူမာမိုတိုတကၠသိုလ္တို႔ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္
ျဖစ္သည္။ ထိုစီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ သန္းေက်ာ္ ေထာက္ပံ့မႈရရွိမည္ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးက “လက္ရွိမွာေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇ သန္းေက်ာ္ ေထာက္ပံ့မႈရရွိထားပါၿပီ။ ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ပညာေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္မႈစီမံကိန္းအတြက္ အကူအညီရႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ဒီ့ထက္ ႏွစ္ဆ
ေလာက္တိုးၿပီး အကူအညီရေအာင္လုပ္သြားမယ္။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈရရွိေအာင္လုပ္ၿပီး တကၠသိုလ္ေတြကို လည္း ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီတကၠသိုလ္ စာရင္း၀င္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားမွာပါ” ဟု ဆိုသည္။

သိပံၸႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ပညာေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ စီမံကိန္းႏွစ္ခုရွိၿပီး ယင္းစီမံကိန္းမ်ားမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးရွိ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုတြင္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈစီမံကိန္းႏွင့္ အိႏိ္ၵယနည္းပညာ တကၠသိုလ္ တစ္ခုႏွင့္ပူးေပါင္းကာ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း တစ္ခုဖြင့္လွစ္သင္ၾကား မည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ရွိ ပါေမာကၡတစ္ဦးက “ဒီစီမံကိန္းႏွစ္ခုစလံုးကေတာ့ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းေတြ ခ်ည္းပဲ။ အိႏ္ၵိယနဲ႔ေပါင္းဖြင့္မယ့္ သတင္းအခ်က္နည္းပညာ ေက်ာင္းကလည္း ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေက်ာင္းျဖစ္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းမွာ အစိုးရက ေက်ာင္းေဆာက္ေပးၿပီးေတာ့ သင္ ႐ုိးၫႊန္းတမ္း၊ စက္ပစ္ၥည္းေတြ နဲ႔ သင္ၾကားေရးပိုင္းေတြကိုေတာ့ အိႏိ္ၵယႏိုင္ငံက တာ၀န္ယူသင္ၾကားေပး မွာပါ”ဟု ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္အဆင့္ျမင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္လည္း အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ရရွိထားၿပီး အဆုိပါေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္
ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အေဆာက္အအုံ ပႏၷက္တင္အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။