အမ်ဳိးသားပုိ႔ကုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကုိင္ေရး သတ္မွတ္ကာလ မ်ားလြန္းဟု ထုတ္ကုန္က႑သုံးခုမွ ေ၀ဖန္

ပရင့္ထုတ္ရန္

ျမန္မာ့အနာဂတ္ပုိ႔ကုန္က႑အတြက္ တင္ပုိ႔မည့္အမ်ိဳးသားပုိ႔ကုန္သတ္မွတ္မႈအား ေရြးခ်ယ္လုိက္ၿပီးျဖစ္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ႏွစ္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ရွည္ၾကာလြန္းသည့္ကာလျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္မႈအတြင္းပါ၀င္သည့္ထုတ္ကုန္ က႑သုံးခုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆုိလုိက္သည္။

စုိက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္ ၊ ေမြးျမဴေရးထုတ္ကုန္ ႏွင့္ ပင္လယ္ငါးဖမ္းဆီးမႈမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ရာသီခ်ိန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ရျခင္းျဖစ္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္ပါက အေျခခံထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ နစ္နာႏုိင္ သျဖင့္ ႏွစ္အလုိက္ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္က႑မ်ားကုိ အျမန္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္၊ ပဲ ႏွင့္ ေရထြက္ပုိ႔ကုန္ က႑မ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က “ျဖစ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မယ့္အခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ ေတာင္းဆုိသြားမွာပါ။ ငါးႏွစ္ဆုိတဲ့အခ်ိန္က အရမ္းကုိ ၾကာလြန္းတယ္။
ေတာင္သူေတြ လုိအပ္တာေတြကို တစ္ရာသီမလုပ္ေပးႏုိင္ရင္ တစ္ရာသီအတြက္ နစ္နာသြားမွာျဖစ္တယ္။ တစ္ရာသီ ကလည္း တစ္ႏွစ္တာပုိ႔ကုန္ကို ထိခိုက္ႏိုင္တာပဲေလ” ဟုေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကအမ်ိဳးသားပုိ႔ကုန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဆန္၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ဆီထြက္သီးႏွံ၊ ေရထြက္ ကုန္ပစၥည္း၊ အထည္အလိပ္ႏွင့္အ၀တ္အထည္ ၊ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားစသည္ျဖင့္ က႑ငါးခုအား
ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ ယင္းအား ေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ိဳးသားပုိ႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ (NES) ေရးဆြဲျခင္းအား ယခုႏွစ္ကုန္ပုိင္း အတြင္း အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ မည့္ကာလအား ငါးႏွစ္သတ္မွတ္ ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းႀကိဳင္က “အခ်ိန္ဆြဲလုိ႔မရဘဲ ဦးစားေပး လုပ္ရမွာ
ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို တစ္ခုခ်င္းစီျဖည့္ဆည္းသြားရင္းနဲ႔ပဲ လုပ္သြားဖုိ႔လုိတယ္။ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေနတာနဲ႔ ၾကာသြားတာမ်ိဳးကမျဖစ္သင့္ဘူး။ ဘယ္ကိစၥကေတာ့ လုပ္လုိ႔ရတယ္။ အဲဒါကုိ ဦးစားေပးလုပ္ၿပီး
ႏွစ္အလုိက္ အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္လုပ္ရမွာပါ” ဟုေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္း AEC ႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ AFTA မ်ားကုိစတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားပုိ႔ကုန္အား ငါးႏွစ္တာကာ လမွသာ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိပါက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလိုအပ္သည့္ ႏွစ္ကာလမ်ား ေႏွးေကြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတုိ႔ကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္ေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္စုိးက “အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ႏွစ္အလုိက္ေဆာင္ရြက္ရမွာေတြကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမွာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ သင့္ပါတယ္။ ဒီလုိပဲ လုပ္လိမ့္မယ္လုိ႔လည္း ထင္တယ္။” ဟု ေျပာသည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္မႈ ယင္းတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေတာ္၀င္ေငြ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အား ေရထြက္ပုိ႔ကုန္က႑အေပၚတြင္ အမ်ိဳးသား ပုိ႔ကုန္အျဖစ္ တြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဆန္စပါးႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္း ပုိ႔ကုန္မ်ားကုိ တြက္ခ်က္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ အမ်ိဳးသားပုိ႔ကုန္အား တိက်စြာသတ္မွတ္ျခင္းသည္ တုိင္းျပည္၏စီးပြား ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ လုိအပ္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူမ်ားစြာျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ယင္းတုိ႔ကဆုိသည္။

NES စီမံခ်က္ ဦးေဆာင္သူ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈျမင့္တင္ေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စုိးက “အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ကာလကုိ ငါးႏွစ္ဆုိၿပီး သတ္မွတ္ထားတာ က ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိရေအာင္ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားတာပါ။ အမ်ိဳးသားပုိ႔ကုန္ ဆိုတာက
ႏိုင္ငံအတြက္ တကယ္အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥျဖစ္လို႔ အခ်ိန္ယူၿပီးလုပ္ႏုိင္ေအာင္လုိ႔ ပါ” ဟု ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားပုိ႔ကုန္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အဆုိပါက႑ငါးခုမွာ ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ အဆင့္တြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရာ္ဘာထြက္ကုန္ပစၥည္းက႑ကုိမႈ အလားအလာေကာင္းသည့္ က႑အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း
ျဖစ္ကာ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိလည္း ဦးစားေပးအဆင့္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။