ဖုန္းလိုင္းက်သြားျခင္းႏွင့္ ဖုန္းလိုင္းၾကပ္ေနျခင္းကို နည္းပညာသစ္ျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္မည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

သဘာ၀ကပ္ေဘးမ်ား က်ေရာက္ျခင္း ႏွင့္ လူမ်ားစြာ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဖုန္းေျပာေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဖုန္းလိုင္းၾကပ္မႈ မ်ား၊ ျပတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရၿမဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိန္ ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္မွ ဘဲြ႕ရေက်ာင္းသူ တစ္ဦးက ယင္းျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းအား ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဆယ္လူလာဖုန္းလိုင္းမ်ား အလုပ္မလုပ္ေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ တယ္လီေဗးရွင္းႏွင့္ ေရဒီယိုလိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ဖုန္းသံုးႏိုင္သည့္နည္းလမ္းအား ၿဗိတိန္ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအင္ ဂ်င္နီယာဌာနမွ ဘဲြ႔လြန္ ဘာသာရပ္အတြက္ ေလ့လာေနသည့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သူ l Mai Hassan က ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အေရးကိစၥမ်ားအား ေရးသားထုတ္ေ၀ သည့္  IEEE Transctions  ဂ်ာနယ္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

“ကၽြန္မအေနနဲ႔ အနီးပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ လိုင္းေတြက ေရဒီယိုနဲ႔ ႐ုပ္သံ႐ံုေတြက အသံုးျပဳေနတဲ့ ဘယ္လိုင္းကိုမဆို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းကို တင္ျပထားပါတယ္”ဟု Hassan က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခုကေတာ့ အဲဒီလိုင္းေတြကို အသံုးျပဳေနတဲ့သူေတြနဲ႔ ဆယ္လူလာ Signal ေတြ ထပ္မ သြားဖို႔ ေသခ်ာ
ေအာင္လုပ္ျခင္းပါပဲ”ဟုလည္း သူမက ဆိုသည္။

Hassan ၏ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ၀ိုင္ယာလက္ Signal ၏ ပံုသဏၭာန္အား ေျပာင္းလဲျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္။ သို႔မွသာ
ေရဒီယို သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္သံလိုင္းမွ လိႈင္းမ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ အသံလိႈင္းလႊင့္ထုတ္သည့္ လားရာအား မူလလိုင္းမ်ားမွ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။ ဤ သို႔ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ေနရာမ်ဳိးစံုသို႔ ွSignal မ်ားလႊတ္သည့္ သံုးေနက် အန္တာနာမ်ားအစား မိုဘိုင္းဖုန္းမွ စမတ္အန္တာနာအား သူမက အသံုးျပဳသြားခဲ့သည္။

စမတ္အန္တာနာမ်ားမွာ လားရာတစ္ခုတည္းသို႔သာ Signal မ်ား ထုတ္လုပ္ေပးေလ့ရွိၿပီး အသံလိႈင္းအား မည္သည့္
ေနရာသို႔မဆို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည္။ ဆယ္လူလာ Hassan အား ယခုကဲ့သို႔ လွည့္ကြက္ဆင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အျခားတစ္ေနရာမွသူတစ္ဦးႏွင့္ ဖုန္းမ်ားေခၚဆုိျခင္း၊ မက္ေဆ့ခ်္ပို႔ျခင္းမ်ားအား  Signal  မွ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔သို႔ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္သံ  Signal မ်ားအား ဖုန္းေခၚဆိုရန္ အသံုးျပဳေနသည့္အခ်ိန္ တြင္ အဆိုပါ Signal မ်ားအား အသံုးျပဳကာ ႐ုပ္သံၾကည့္ေနသူမ်ား ေရဒီယို နားေထာင္ေနသူမ်ားအတြက္ လည္း အေႏွာင့္အယွက္တစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ေပ။

ယခုစမ္းသပ္ေတြ႕ရွိမႈအား ၿဗိတန္ ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္၏ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ အင္ဂ်င္နီယာဌာနမွ ပါေမာကၡ တစ္ဦးျဖစ္သူ Jahangir Hossain က ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေစာပိုင္းေလ့လာမႈမ်ားတြင္ စမတ္အန္တာနာအမ်ဳိးမ်ဳိးအား အသံုးျပဳကာ စမ္းသပ္ခဲ့ရာတြင္ အခက္အခဲ မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းတြင္ စမတ္အန္တာနာ တစ္ခုထက္ပိုေနသည့္အတြက္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လိုင္းၿငိျခင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ယခုကဲ့သို႔လိုင္းၿငိေနျခင္းက ဖုန္းေခၚဆိုသူႏွစ္ဦးအၾကား ေခၚေဆာင္မႈမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံလိႈင္းလႊင့္ထုတ္ျခင္းမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ယင္းကို destructive interference (ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း)ဟု ေခၚဆိုသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ Signal မ်ားအား ျမႇင့္တင္ သည္မ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ယင္းအားconstructive interference (အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား) ဟု ေခၚဆိုသည္။