ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေသာ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားအတြက္ ဘတ္သန္း ၈၀၀ ခန္႔သံုးမည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ကန္ခ်နပူရီခရိုင္၊ ဘန္းေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ ဘန္းပုနာရြန္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္အား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ ရန္ တို႔အတြက္ ဘတ္သန္း ၈၀၀ ခန္႔ သံုးစဲြရန္ ထိုင္းအစိုးရမွ ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

စစ္ေဆးေရးဂိတ္အျဖစ္ အသံုးျပဳမည့္ေနရာမွာ အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ ဧက ၁၆၀ ရွိၿပီး စတင္ေဆာက္ လုပ္ေနၿပီ
ျဖစ္သည္ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွ ဒုတိယစစ္ေဆးေရးမွဴး ခမ္ပြန္မူစိခဖြန္က အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္မည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ဇုန္မ်ားအတြက္ တမာဆက္တကၠသိုလ္မွ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါစစ္ေဆးေရးဂိတ္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးဂိတ္အျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ မႈမ်ား ၿပီးစီးပါက ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးေသာ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၌ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနဆဲဟု လည္း မစၥတာခဖြန္က ေျပာသည္။

ယင္းမွာ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ယာဥ္အမ်ဳိးအစားအားသတ္မွတ္ရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရ တို႔အၾကား သေဘာတူညီမႈမရေသးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ၎ကထပ္ေလာင္းရွင္းျပသည္။

လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ စဥ္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ကုန္လမ္း သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ခ႐ိုင္႐ံုးခဲြတို႔မွ ေရးဆဲြေနၿပီး ေနာင္လာမည့္သံုးလအတြင္း အၿပီးသတ္ႏိုင္ လိမ့္မည္ဟု
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ Italian-Thai Development Plc (ITD) မွ ကားမ်ားကိုသာ အဆိုပါ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မွ
ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ျပဳထားသည္။

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားရွိ ေဆာက္လံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားပို႔ေဆာင္ျခင္းအား အကူအညီေပးမည့္ အခြန္ဌာန အသစ္တစ္ခုအား ထားရွိ လိမ့္မည္ဟု ကန္ခ်နပူရီ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခ်ိဳင္၀က္လင္မ္၀မ္သာက အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စက္႐ံုမ်ားကိုလည္း ထား၀ယ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေခ်ရွိသည္ဟု လည္း ေျပာခဲ့သည္။

ထိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ဘန္း႐ိုင္ ႏွင့္ ကန္ခ်နပူရီအၾကားရွိ လမ္းအတြက္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၄၅ ဘီလီယံႏွင့္ ကန္ခ်နပူရီႏွင့္ ဘန္းပုနာရြန္အၾကားရွိ လမ္းအတြက္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၀ ဘီလီယံခန္႔ ကုန္က်လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ထား၀ယ္ႏွင့္ မက္တဖုတ္အား ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ရထားလမ္းမွာလည္း ဘတ္ေငြ ၂၀ ဘီလီယံခန္႔ ကုန္က်မည္
ျဖစ္သည္။

ထား၀ယ္ ဆိပ္ကမ္းေဒသအား အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သည့္ ေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္လာေစရန္ ဖန္တီးေရး အတြက္ မိမိတို႔ကုမၸဏီမွ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊားအား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံခ်က္မ်ားအား စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီဟုလည္း IDT ၏ ေထာက္ပို႔ စီမံ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိခ်ာပိုဖမ္နာရက္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၎ကထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အေနျဖင့္ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈရွိလာေစရန္အတြက္ ထား၀ယ္စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရးအား ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး သြားလိမ့္မည္ဟုလည္း
ေျပာသြားသည္။