ပထမအႀကိမ္ ထိုင္၀မ္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပမည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

စီးပြားေရးအရ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအား ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုင္၀မ္- ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီ ပူးေပါင္း
ေဆြးေႏြးပဲြအား ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လာမည့္ႏို၀င္ဘာလ၌ က်င္းပသြားမည္ဟု ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံျခား
ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက လြန္ခဲ့ေသာဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပဲြအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္တြင္ က်င္းပသြားမည္ဟု ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဌာနမွ အေထြေထြ ဒါ႐ိုက္တာ Lai Chien-chung က ဗုဒၶဟူးေန႔၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပဲြမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားရွိ အနာဂတ္ကာလကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုခိုင္မာလာေစေရးအတြက္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း Lai က ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ႂကြယ္၀သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အာ႐ံုစိုက္မႈကို ခံေနရသည္ဟုလည္း ၎ကထပ္ေလာင္းေျပာသြားခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္မည့္ ထိုင္၀မ္ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔အား ထိုင္၀မ္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာတ႐ုတ္မ်ား စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖဲြ႕ (CIECA) မွ ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအား ရွာေဖြရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္မည့္ ထိုင္၀မ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအဖဲြ႕တြင္ စတီးလုပ္ငန္း၊ ဘိလပ္ေျမလုပ္ငန္းႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စီးပြားေရး သမားမ်ား လည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။