စြမ္းအင္ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ EIA ႏွင့္ SIA Report အေပၚမူတည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

စြမ္းအင္ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ေအာင္ျမင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ မႈ EIA ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ SIA Report ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ ေကာ္မရွင္က သေဘာတူ လက္ခံမွသာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ တြင္းတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ EIA ႏွင့္ SIA လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက တင္ဒါေအာင္ျမင္
ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပင္ပသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ EIA ႏွင့္ SIA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ွSeminar ေပးျခင္း၊ Awareness ျမႇင့္တင့္
ျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာေဒသဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ CSR Program မ်ားထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းသည့္အစား တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါနရီ ၁၇ ရက္တြင္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္ ၁၈ ကြက္အား တင္ဒါေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားေရး စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လုပ္ကြက္ ၁၅ ကြက္၊ ေရနံတိုးတက္ ထုတ္လုပ္ေရး စာခ်ဳပ္ျဖင့္ သံုးကြက္တို႔အား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။

လုပ္ကြက္ ၁၈ ကြက္အနက္ တက္မေဒသရွိ လုပ္ကြက္ IOR – 3 ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴေဒသရွိ လုပ္ကြက္ PSC – M တို႔မွ အပ PSC စာခ်ဴပ္ျဖင့္ လုပ္ကြက္ ၁၃ ကြက္ ၊ IOR စာခ်ဴပ္ျဖင့္ လုပ္ကြက္သံုးကြက္ စုစုေပါင္း ၁၆ ကြက္တို႔အတြက္ ကုမၸဏီ ၂၆ ခုမွ ေနာက္ဆံုးအဆိုျပဳလႊာ ၅၄ ခု တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ေနာက္ဆံုး အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ တင္ဒါစိစစ္ေရးအဖြဲ႔မွ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္တြင္ စြမ္းအင္ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္မ်ားကို တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားစာရင္းကို စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အိႏိ္ၵယ၊ ပါကစ္ၥတန္၊ အီတလီ၊ ဘ႐ူႏိုင္း၊ မေလးရွား၊ ကေနဒါ၊ ႐ုရွ၊ လူဇင္ဘတ္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ထုိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ကုမၸဏီမ်ား တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။