မဇၥိ်မမီဒီယာတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ၀န္ထမ္း အလိုရွိသည္

ပရင့္ထုတ္ရန္

1. Marketing Executive
တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ အသက္ (၂၀ မွ ၃၀)ၾကားရွိရမည္။ မီဒီယာလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။  လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆုံး (၂)နွစ္ရွိရမည္။ အဂၤလိပ္စာ အေရး/အေျပာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။ ဖ်တ္လတ္တက္ၾကြစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမည္။

2. Distribution Executive
တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ အသက္ (၂၀ မွ ၃၀)ၾကားရွိရမည္။  မီဒီယာလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။  Microsoft Office ကို ကြ်မ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရမည္။

3. Head of Designer
Photoshop / Illustrator  ကၽြမ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရမည္။ Indesign အေျခခံအေတြ႕အႀကံဳရွိရမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳအနည္းဆုံး (၁)နွစ္ ရွိရမည္။ လုပ္ငန္းနွင့္ပတ္သက္သည့္ Artwork (10)  ခုကို တင္ျပနုိင္ရ
မည္။ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ညအိပ္ ညေန တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရမည္။

အထက္ပါ လစ္လပ္ေနေသာေနရာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္  CV နွင့္တကြ Cover Letter ကို ရုံးခန္းသို႔ ကိုယ္တုိင္လာေရာက္၍ ျဖစ္ေစ၊ Emaiil  ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃၁)ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍
ေပးပို႔နုိင္ပါသည္။ CV နွင့္ Cover Letter ကို စာအိတ္ထဲတြင္ထည့္၍ ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ရာထူးကို စာအိတ္ေပၚ
တြင္ ေရးေစလိုပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက မသဇင္နီသို႔ တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ရုံးခန္း - အမွတ္ ၄၀၇ ၊ တုိက္(စီ)၊ ပုလဲကြန္ဒို၊  ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
စာတုိက္ေသတၱာအမွတ္-၁၀၀၀၂၊
ဖုန္း - ၀၁ ၅၅၈၆၇၅၊  
Email : ဤ အီးေလးလိပ္စာသည္ spambots မ်ားရန္မွ ကာကြယ္ထားသည္။ ဤသည္ကို ၾကည့္႐ႈရန္ သင့္ JavaScript ဖြင့္ရန္ လိုအပ္သည္။